Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Instytucje => Dom Publiczny => Wątek zaczęty przez: Ametyst on Lipca 09, 2021, 11:55:58Tytuł: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 09, 2021, 11:55:58
Ludu Szlachecki,
Towarzyszki i Towarzysze,
Kierownicy,

zgodnie z zapowiedzią i bez zbędnych ceregieli w trybie nadzwyczajnym otwieram drugie posiedzenie Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego, w którego skład wchodzą wszyscy Obywatele ZSKHiW, a także chętni cudzoziemcy. Kolektyw pełni tymczasowo rolę Rady Najwyższej ze wszystkimi prerogatywami. Obecnie mamy w planie dwa punkty obrad:

a) projekt nowej ustawy o tytułach honorowych;
b) debatę na temat kwestii obsadzenia stanowiska Premiera ZSKHiW.

Z uwagi na to, że drugi temat jest zdecydowanie mniej ważny proponuję zacząć właśnie od niego. Otwieram zatem debatę tematyczną, która potrwa tyle ile będzie trzeba.

Towarzysze,

wszyscy w coraz większym stopniu odczuwamy nieobecność w miejscu pracy towarzysza Ciecierada Ciecieląga, Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych. Co prawda w pierwszych dniach odrodzenia regularnie i konsekwentnie zapowiadał on swój powrót do sprawowania obowiązków to jednak muszę stwierdzić, że chwilowo straciłem z nim kontakt i ma to coraz poważniejsze konsekwencje jeśli chodzi o zarządzanie państwem. Chodzi o sprawy wagi wielkiej i te paradoksalne: de facto wstrzymane jest prowadzenie polityki zagranicznej, którą mogę prowadzić jako król, ale jedynie we współpracy z rządem. Królewski Bank Lichwy pozbawiony zarządcy nie ma jak otwierać kolejnych kont. Wnioski czy to do samego Towarzysza Premiera czy też do członków Rady Komisarzy pozostają bez rozpatrzenia.

Jakiś czas temu skierowaliśmy kolektywnie drogą prywatną wniosek-propozycję, zgodnie z którym Towarzysz Premier mógłby, w zgodzie z postanowieniami konstytucji, powołać jednego lub dwóch wicepremierów - pełniących obowiązki szefa rządu. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Początkowo ja, a także pozostali duchowi przewodnicy Ludu Szlacheckiego w osobach Mistrza Budzimira, Premiera Tysiąclecia oraz Gubernatora Dumbledora opowiedzieliśmy się przeciwko pozbawianiu tow. Ciecieląga urzędu, który ten z takim wysiłkiem sprawował przez wiele lat. Tym niemniej w obecnej sytuacji trzeba powiedzieć wprost -  bez aktywnego rządu nie ruszymy dalej. Bez aktywnego rządu nie będzie niczego, a aktywnego rządu nie będzie bez aktywnego premiera.

W związku z powyższym chodziło mi po głowie kilka różnych pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Rozważałem zaproponowanie wprowadzenia możliwości powołania dwóch premierów, jak to miało niegdyś miejsce w Kambodży. Koniec końców chciałbym zaproponować krok najprostszy, a jednocześnie honorowy:

- odwołanie tow. Ciecieląga z funkcji z jednoczesnym wyrażeniem wdzięczności za lata bezcennej pracy, której wyrazem stanie się nagroda wręczona przeze mnie;
- powołanie tymczasowo premiera technicznego, który weźmie na siebie sprawy wewnętrzne i powierzy mi szerokie pełnomocnictwa w zakresie polityki zagranicznej;
- w momencie ustabilizowania się sytuacji, prawdopodobnie po powrocie tow. Ciecieląga, ponowne podniesienie kwestii urzędu premiera i jego wybór na normalnych zasadach.

Pojawiały się głosy, że dymisja tow. Ciecieląga może zniechęcić go do wznowienia aktywności, ale mi się wydaje, a znam go naprawdę dobrze i to od lat dziewięciu, że tak się nie stanie albowiem nie dla chwały urzędów tow. Ciecieląg służy Ludowi Szlacheckiemu. Jednocześnie, ma się rozumieć, podejmę próbę poinformowania go o tej debacie jeszcze dziś.

Osobną, ale także poruszaną już kwestią jest przyszłość urzędu premiera. Padł na przykład pomysł, aby połączyć go z funkcją "szefa Partii", co jest o tyle niejasne, że przecież przewodniczącym Partii jest sam Wielki Sternik, chwilowo reprezentowany przeze mnie jako króla - sekretarza generalnego. Być może faktycznie jednak potrzebna jest jakaś reforma ustrojowa. Póki co pozostawiam ten temat otwarty.

Zachęcam wszystkich członków Kolektywu do wypowiadania się i do wzięcia udziału w opracowywaniu rozwiązania kompromisowego.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Lipca 09, 2021, 01:10:37
Zgłaszam swą kandydaturę na premiera.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Lipca 09, 2021, 09:37:57
Zgadzam się oczywiście królu ze wszystkim co napisałeś. W obecnej sytuacji demograficznej wydaje mi się że najlepszym kandydatem na Premiera Technicznego będzie Premier tysiąclecia (od tej pory zwany Premierem technicznym tysiąclecia) Gdyż tak ważne stanowisko musi pełnić osoba która jest po pierwsze doświadczonym latami bohaterskiej walki przodownikiem monarchosocjalizmu, a po drugie spełnia kryteria moralne (co wyklucza Mistrza Budzimira, jako notorycznego przestępce regularnie skazywanego wyrokami sądu) By wspomóc go w tej walce proponuje powołanie JE Aleksego Faradobusa na wicepremiera technicznego.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lipca 09, 2021, 10:40:06
Ja też jestem za odwołaniem Ciecierada ze stanowiska premiera i wprowadzenia urzędu premiera technicznego. Jeśli potrzeba mogę spróbować wrócić do roli premiera lub wicepremiera.Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 10, 2021, 01:56:03
W tej sytuacji również będę optował za powołaniem Premiera Tysiąclecia na premiera technicznego. Towarzysz Młynariew ma doświadczenie, zna się na przepisach i tak dalej, drukuje sobie ustawy i wie jak to wszystko działa. Oczywiście kształt przyszłego rządu zależeć będzie od niego, ale ze swojej strony sugeruję właśnie powołanie dwóch wicepremierów zajmujących się sprawami technicznymi, a w praktyce rozpatrywaniem różnego rodzaju wniosków, a także powierzenie mi całości spraw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej - połączenie kompetencji królewskich i rządowych da mi dosyć dużą swobodę działania, oczywiście pod auspicjami szefa rządu, który pozostaje głównym kreatorem.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 10, 2021, 02:58:59
Aha, no i proponował będę przyjęcie uchwały o treści następującej:

Cytuj
U C H W A Ł A
Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia .. .. ....

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych ZSKHiW

Artykuł 1.

Na mocy artykułu 26 Konstytucji Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu odwołuje się tow. CIECIERADA CIECIELĄGA ze stanowiska Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie publikacji w Katalogu Praw Wszystkich.

W momencie wejścia w życie uchwały będzie możliwe zgłaszanie kandydatur, które powinno w mojej opinii potrwać 24 godziny. Następnie będziemy mogli szybko i sprawnie wybrać nowego premiera.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę Towarzyszy na to, co o powołaniu (lub niepowołaniu) premiera mówi nasza konstytucja:

Cytuj
ROZDZIAŁ IV.

Art. 26.
1. Władzę wykonawczą i administracyjną w Socjalistycznym Królestwie sprawuje Rada Komisarzy Narodowych.
2. Radzie Komisarzy Narodowych przewodniczy Przewodniczący, zwany także Premierem. Premiera wybiera na czas swojej kadencji Rada Najwyższa ZSKHiW większością głosów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Zwyczajowo Premier sprawuje swój urząd do czasu powołania następcy.
3. Premier może zostać odwołany przez Radę Najwyższą ZSKHiW przed zakończeniem kadencji.
4. Parlament ma możliwość niepowoływania Premiera. Wówczas jego obowiązki sprawuje Przodownik Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 27.
Rada Komisarzy Narodowych:
-dba o dobre imię oraz interesy Socjalistycznego Królestwa, a także Jedynej Legalnej Partii oraz o równość Ludu Szlacheckiego;
-troszczy się o umocnienie ustroju monarchosocjalistycznego;
-spełnia wszelkie zachcianki Ludu Szlacheckiego;
-kieruje polityką wewnętrzną i zagraniczną, w tym uczestniczy w nominacji przedstawicieli zagranicznych Socjalistycznego Królestwa;
-nadzoruje administrację oraz finanse państwowe;
-ustanawia i wykonuje budżet państwowy, a także sprawuje pieczę nad bankiem centralnym;
-zgodnie z prawem centralnym i lokalnym nadzoruje działanie władz samorządowych oraz współpracuje z nimi;
-sprawuje nadzór nad siłami zbrojnymi Socjalistycznego Królestwa;
-jest odpowiedzialna za sprawy obywatelskie oraz ogólny porządek i moralność wśród Ludu Szlacheckiego;
-sprawuje czułą opiekę nad rozwojem gospodarki i kultury Ludu Szlacheckiego oraz Socjalistycznego Królestwa;
-utrzymuje stały kontakt z Ludem Szlacheckim;

Art. 28.
1. Kompetencjami i obowiązkami Rady Komisarzy Narodowych dysponuje Premier, który jest uosobieniem władzy wykonawczej. Premier może zlać część swej władzy na członków Rady Komisarzy Narodowych, zwanych dalej komisarzami. Komisarze mogą zostać odwołani przez Premiera, bądź też przez Radę Najwyższą ZSKHiW.
2. Komisarzy powołuje Premier. Premier ustanawiając nowy urząd w ramach Rady Komisarzy Narodowych zobowiązany jest określić w sposób szczegółowy jego kompetencje.
3. W przypadku powołania komisarzy Premier w dalszym ciągu dysponuje wszystkimi kompetencjami Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 29.
Rada Komisarzy Narodowych odpowiada przed Radą Najwyższą ZSKHiW, Ludem Szlacheckim oraz Jedyną Legalną Partią.

Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na dwa aspekty:

a) konstytucja przewidziała możliwość niepowoływania premiera - wówczas funkcję szefa rządu pełni przodownik Rady Najwyższej - w obecnej chwili jego obowiązki pełnię obecnie ja jako przewodniczący Kolektywu, ale tę kwestię trzeba by doprecyzować.
b) konstytucja stwierdza, że "Zwyczajowo Premier sprawuje swój urząd do czasu powołania następcy." Sformułowanie to daje jednak pewne pole do popisu i również wymaga doprecyzowania. Mimo to w mojej opinii istnieje możliwość, abym do czasu wyboru nowego premiera na kilka dni przejął obowiązki szefa rządu wykorzystując fakt, że przewodniczę obecnie parlamentowi. Będzie to w pewnym sensie chwilowa dyktatura, ale i ciekawe zjawisko.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 11, 2021, 01:35:02
Ekhm, Towarzysze?


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Lipca 12, 2021, 11:45:09
Ekhm, Towarzysze?

Doskonała robota Towarzyszu Królu, jesteśmy za.
(https://i.makeagif.com/media/9-29-2015/Xt8MVY.gif)


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Lipca 12, 2021, 01:06:02
Również jestem za.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 12, 2021, 01:54:24
Towarzysze,

poddaję zatem uchwałę pod głosowanie. Wprowadziłem autopoprawkę, która precyzuje, że wybory nowego premiera rozpoczną się bezpośrednio po podjęciu uchwały.

Cytuj
U C H W A Ł A
Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia .. .. ....

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych ZSKHiW

Artykuł 1.

Na mocy artykułu 26 Konstytucji Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu odwołuje się tow. CIECIERADA CIECIELĄGA ze stanowiska Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Artykuł 2.

Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Uchwały Szlachecki Kolektyw Decyzyjny przystąpi do procedury wyboru nowego Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie publikacji w Katalogu Praw Wszystkich.

Zarządzam głosowanie, które potrwa do dnia 14 lipca, do godziny 15:00.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Lipca 12, 2021, 02:36:49
Jestem za


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Lipca 12, 2021, 06:30:57
ZA.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 12, 2021, 06:57:58
Jestem rzecz jasna za!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Lipca 12, 2021, 07:10:25
Za


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 15, 2021, 10:23:19
Głosowanie dobiegło końca.

Głos oddało czterech członków Kolektywu spośród których wszyscy opowiedzieli się ZA przyjęciem Uchwały.

W związku z powyższym stwierdzam, że Kolektyw przystępuje do procedury wyboru Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych. Zarządzam zatem 24-godzinny okres, w trakcie którego możliwe będzie zgłaszanie kandydatury z zastrzeżeniem, że kandydatury cudze powinny zostać potwierdzone przez zainteresowanego.

Ja ze swojej strony w imieniu Jedynej Legalnej Partii - siły przewodniej Ludu Szlacheckiego - pozwalam sobie zgłosić kandydaturę naszego Premiera Tysiąclecia, Wicekróla Weerlandu Marszałka Laszka Młynariewa. Chyba większość z Was zgodzi się ze mną, że premierem technicznym powinna zostać osoba o nieposzlakowanej opinii - uczciwa, bezrobotna, jednolinijna, a nade wszystko doświadczona. Wierzę głęboko, że Premier Tysiąclecia jako tymczasowy szef rządu poprowadzi Lud Szlachecki przez najbliższe miesiące trudnego marszu ku stabilności.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lipca 15, 2021, 07:42:11
Bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie, zapewniam że moja aktywność na zaszczytnym stanowisku będzie wyższa niż moja aktywność w naszym państwie podczas ostatniego tygodnia.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 15, 2021, 07:57:43
I to jest argument na miarę wieku. Zatem jutro przystępujemy do głosowania.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 15, 2021, 08:08:54
Chwała! Niechaj Wielebny wskaże nam drogę ku rozwojowi i szczęściu!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 16, 2021, 06:05:41
Poddaję zatem pod głosowanie jedyną zgłoszoną kandydaturę - kandydaturę tow. Laszka MŁYNARIEWA. Głosowanie potrwa 48 godzin, to jest do dnia 18 lipca, do godziny 19:10. Głosować możemy ZA lub PRZECIW kandydaturze.

Otwieram głosowanie.


Głosuję ZA.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Lipca 16, 2021, 08:12:39
ZA.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 17, 2021, 09:28:32
Ludziska, przypominam o głosowaniu.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 19, 2021, 02:22:11
W głosowaniu wzięła udział cała dwójka obywateli - członków Kolektywu, ale to w niczym nie przeszkadza. Wszystkie głosy oddano za kandydaturą Laszka Młynariewa na urząd Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych w związku z tym pozwolę sobie pod nieobecność ustępującego Premiera przekazać następcy symbol ciągłości władzy wykonawczej w postaci talerza z jego własnym wizerunkiem. Gratuluję i życzę powodzenia na urzędzie!

Jednocześnie stwierdzam, że tym sposobem rozpatrzyliśmy pierwszy punkt obrad czyli odbyliśmy debatę na temat zmian na urzędzie Premiera. Pora na kolejny punkt - projekt nowej ustawy o tytułach honorowych:

Uchwała Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia .. .. ….

U S T A W A
o państwowych tytułach honorowych

Artykuł 1.

1. Państwowe tytuły honorowe są, obok orderów i odznaczeń, specjalną formą wyróżnienia przyznawanego przez Króla Hirschbergii i Weerlandu obywatelom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu. W określonych przypadkach państwowy tytuł honorowy może zostać nadany na mocy decyzji innego organu. Jednocześnie dopuszcza się ustanawianie i nadawanie gubernialnych tytułów honorowych przez władze guberni.
2. Za zgodą Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych Król Hirschbergii i Weerlandu może nadać państwowy tytuł honorowy osobie nieposiadającej obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
3. Państwowe tytuły honorowe są dożywotnie i nie jest możliwe ich odebranie.
4. Państwowe tytuły honorowe nie są dziedziczne, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
5. Posiadanie państwowego tytułu honorowego nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych przywilejów. Wszyscy obywatele Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu są równi w stopniu równym.
6. W przypadku, gdy istnieją ekwiwalenty danego państwowego tytułu honorowego jego posiadacz może używać dowolnej formy w zgodzie z zasadami określonymi na mocy niniejszej Ustawy.
7. Możliwe jest równoczesne używanie kilku państwowych tytułów honorowych.

Artykuł 2.

1. Z uwagi, że posiadanie szlachectwa stanowi w Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu  niezbywalne prawo obywatelskie nadanie obywatelstwa związane jest z otrzymaniem państwowego tytułu honorowego Szlachcica (Szlachcianki), który jest podstawowym państwowym tytułem honorowym.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Szlachcica jest tytuł Edlegenosse (Edlegenossin). Innymi wariantami tytułu Szlachcica są: Nobilec lub Nobilitariusz (Nobiliariuszka).
3. Wszyscy posiadacze tytułu Szlachcica tworzą Szlachtę Normalną.

Artykuł 3.

1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Szlachcica jest tytuł Barona (Baronowej), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu lub właściwe władze gubernialne.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Barona jest tytuł Freiherr (Freifrau) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska.
3. Weerlandzkim ekwiwalentem tytułu Barona jest tytuł Frara ziemskiego (Frarzycy ziemskiej) nadawany z partykułą „z [toponim]”. Używanie tego ekwiwalentu wymaga zgody władz Guberni Weerlandzkiej.

Artykuł 4.

1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Barona jest tytuł Hrabiego (Hrabiny), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Hrabiego jest tytuł Graf (Gräfin) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” lub posiadających już niższy tytuł nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska.
4. Weerlandzkim ekwiwalentem tytułu Hrabiego jest tytuł Frara Nowodomskiego (Frarzycy Nowodomskiej). Używanie tego ekwiwalentu wymaga zgody władz Guberni Weerlandzkiej.

Artykuł 5.

1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Hrabiego jest tytuł Markiza (Markizy), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Markiza jest tytuł Markgraf (Markgräfin) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” lub posiadających już niższy tytuł nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska.  

Artykuł 6.

1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Markiza jest tytuł Diuka (Diuczessy), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Diuka jest tytuł Fürst (Fürstin) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” lub posiadających już niższy tytuł nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska.

Artykuł 7.

1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Diuka jest tytuł Księcia (Księżnej), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu. Tytuł księcia może zostać symbolicznie związany z ziemią.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Księcia jest tytuł Herzog (Herzogin) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” lub posiadających już niższy tytuł nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska.
3. Weerlandzkim ekwiwalentem tytułu Księcia jest tytuł Wielkiego Frara (Wielkiej Frarzycy).

Artykuł 8.

Wszyscy posiadacze wyższych państwowych tytułów honorowych począwszy od Barona tworzą Szlachtę Nienormalną.

Artykuł 9.

Ustanawia się specjalne państwowe tytuły honorowe:

(a) Tytuł Emerytowanego Króla przysługujący byłym Królom Hirschbergii i Weerlandu.
(b) Tytuł Królowej Weerlandu przysługujący na wieki Ataresowi (Budzimirowi II).
(c) Tytuł Królowej Hirschbergii przysługujący wybranej małżonce lub konkubentce Króla Hirschbergii i Weerlandu.
(d) Tytuł Wicekróla Weerlandu przysługujący na wieki Laszkowi Młynariewowi.
(e) Tytuł Inzucht-Prinz (Inzucht-Prinzessin) przysługujący wszystkim potomkom Przemysła Faradobusa.
(f) Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu – równoważny z tytułem Diuka i przysługujący następcy Wielkiego Mistrza Budzimira I.

Artykuł 10.

1. Pozostałe kwestie związane z państwowymi i gubernialnymi tytułami honorowymi rozstrzyga Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy traci moc Uchwała Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu z dnia 3 kwietnia 2013 roku (Ustawa o państwowych tytułach honorowych).

Artykuł 11.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji w Katalogu Praw Wszystkich.  

Zarządzam debatę, która potrwa do dnia 21 lipca do godziny 16:00.

Otwieram debatę!

Cóż, na temat proponowanych zmian wypowiedziałem się już w osobnym wątku (http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?topic=4155.0), więc pozostając otwartym na wszelkie pytania i na dyskusję nie widzę sensu w powtarzaniu się. Generalna moja konkluzja jest taka, że przedstawiony projekt pomoże zreformować system tytułów w taki sposób, aby podkreślić indywidualne cechy poszczególnych regionów i tradycje narodów składających się na Lud Szlachecki. Sądzę więc, że takie załatwienie sprawy nikomu nie zaszkodzi, a umiejętne wykorzystanie zmian pozwoli na zamienieniu normickiej nijakości w coś, czym będziemy się wyróżniać.

Aha, i jebać frar Chełmska.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 23, 2021, 12:21:54
W toku debaty, jak się okazuje, nikt nie wyraził swoich uwag ani nie zadał pytań. Nie zgłoszono ani poprawek ani autopoprawek. Z uwagi, że jej czas minął już przedwczoraj pozwolę sobie zarządzić głosowanie, które potrwa 48 godzin czyli do dnia 25 lipca do godziny 13:30.

Otwieram głosowanie

Głosuję ZA


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Lipca 23, 2021, 12:40:11
Głosuję za


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Lipca 23, 2021, 12:45:46
ZA.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 23, 2021, 02:30:18
Głosuję przeciw!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Lipca 23, 2021, 04:48:36
Wstrzymuję się od głosu


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 25, 2021, 02:37:50
Głosowanie dobiegło końca.

Głos oddało pięciu członków kolektywu, z czego:

trzech zagłosowało ZA,
jeden zagłosował PRZECIW,
jeden wstrzymał się od głosu.

W związku z tym ustawa zostaje przyjęta.

Towarzysze,

do mojej wiadomości dotarło, że w czasie poprzedniego posiedzenia Kolektywu zawieszone zostały prace nad jeszcze jednym podmiotem pracy tymczasowego parlamentu. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego jak do tej procedury powrócić, a właściwie wznowić ją.

Cytuj
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,4. Organem właściwym do weryfikacji informacji zawartych we wniosku jest Król Hirschbergii i Weerlandu oraz odpowiedni organ władzy wykonawczej."

Art. 3
Do art.5 w/w ustawy dopisany zostaje pkt. 6 o treści:

,,6. Na wiosek odpowiedniego organu władzy wykonawczej, Król Hirschbergii i Weerlandu może nadać obywatelstwo w trybie przyspieszonym, niewymagającym spełnienia warunków wymienionych w 1 i 2 pkt. niniejszego artykułu."

Art. 4
Zmianie ulega treść pkt.2 i 3 art.7 w/w ustawy.

Art. 5
Znowelizowana treść pkt.2 i 3 art.7 w/w ustawy brzmi:
,,2.   Do potwierdzenia zrzeknięcia się obywatelstwa zobowiązany jest odpowiedni  organ władzy wykonawczej.
3.   W przypadku nie przekazania majątku zostaje on przekazany do dyspozycji odpowiedniego organu władzy wykonawczej."

Art. 6
Zmianie ulega treść pkt.1 art.8 w/w ustawy.

Art. 9
Znowelizowana treść pkt.1 art.8 w/w ustawy brzmi:
,,1. W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy odpowiedni organ władzy wykonawczej uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego."

Autorem projektu był co prawda tow. Ciecierad Ciecielągi i nie wiem, czy obecnie będzie się w stanie wypowiedzieć. W związku z tym zarządzam dłuższą, bo tygodniową debatę, która zakończy się dnia 1 sierpnia o godzinie 17:00.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 25, 2021, 03:28:26
Czy mógłbym dostać łącze do aktualnej treści ustawy, bowiem jestem za leniwy, by sobie poszukać.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 25, 2021, 08:00:11
Przytoczę w całości, dziękuję za przypomnienie.

Cytuj
Uchwała z dnia 09.09.12 r.
Ustawa o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa procedury związane z nadawaniem i odbieraniem obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zwane jest dalej ZSKHiW.

Art. 3.
Obywatelstwo ZSKHiW nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 4.
1. Odebranie obywatelstwa ZSKHiW następuje na mocy wyroku sądowego lub po zrzeczeniu się obywatelstwa ZSKHiW przez obywatela.
2. Skazanie na karę banicji jest równoznaczne  z pozbawieniem skazanego obywatelstwa ZSKHiW.

Art. 5.
Obywatelstwo ZSKHiW może zostać nadane osobie fizycznej, która:
1. Posiada konto na forum ZSKHiW od co najmniej tygodnia
2. Wysłała na forum ZSKHiW co najmniej dwadzieścia wiadomości.
3. Złożyła na ręce Króla Hirschbergii i Weerlandu wniosek zawierający:
a) Wirtualne imię i nazwisko wnioskodawcy
b) Wirtualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy
c) Informacje o posiadanych obywatelstwach państw obcych
4. Organem właściwym do weryfikacji informacji zawartych we wniosku jest Król Hirschbergii i Weerlandu oraz Narodowy Komisariat Dyplomacji.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie siedmiu dni.

Art. 6.
1.   Otrzymanie obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu szlachcica.
2.   Utrata obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczna z utratą tytułów szlacheckich.

Art. 7.
1.   Zrzeczenie się obywatelstwa ZSKHiW następuje poprzez publikację na forum ZSKHiW oświadczenia o następującej treści:

„Ja, IMIĘ I NAZWISKO, w pełni świadomie zrzekam się obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz  wszelkich przywilejów związanych z obywatelstwem. W wypadku zaniechania mojej aktywności swój majątek przekazuje na rzecz XXX”

2.   Do potwierdzenia zrzeknięcia się obywatelstwa zobowiązany jest Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.
3.   W przypadku nie przekazania majątku zostaje on przekazany do dyspozycji Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych.

Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia.
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW uznany za zmarłego nie posiada obywatelstwa.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 25, 2021, 08:11:56
O ile w kwestii łatwiejszego nadania obywatelstwa w pełni się zgadzam, to nie wiem, czy zmniejszenie precyzji odnośnie komisarzy jest pożądane. W realnych państwach takie zwroty jak odpowiedni organ w ustawach są ok, bo wchodzą odpowiednie rozporządzenia, a układ ministerstw mocno się zmienia przy każdym nowym rządzie. W naszym przypadku konieczność dorzucania dodatkowych rozporządzeń niepotrzebnie rozbuduje prawo. Ich brak z kolei spowoduje, że nie będzie wiadomo kto za co odpowiada.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 25, 2021, 08:26:47
Z drugiej strony w obecnym systemie premier przy okazji każdorazowego mianowania komisarza musi określić jego kompetencje. Te wątpliwości można zatem rozwiązać jednym rozporządzeniem.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 27, 2021, 02:21:31
Ewentualnie mogę zaproponować następującą poprawkę:

Cytuj
Wszędzie, gdzie w projekcie pada zwrot "określony organ władzy wykonawczej" zostaje on zastąpiony zwrotem "Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych lub wyznaczony przez niego organ".

Wydaje mi się, że to rozwiąże wątpliwości.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 27, 2021, 02:55:43
Sam nie wiem, może jednak powinno to pozostać doprecyzowane. Komisarze zazwyczaj nie mieli nic do roboty i nic nie robili, ale może wynikało to właśnie z takich rozproszonych obowiązków. Może ewentualnie faktycznie dać te uprawnienia dodatkowo premierowi.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 27, 2021, 04:34:01
W ogóle zasada powinna być taka, że jak nie wiadomo o kogo chodzi to jest to kompetencja premiera, który według własnego może zlać uprawnienia na podległych sobie urzędników, to jest głównie na komisarzy.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 29, 2021, 11:44:17
Przypominam, że zostało jeszcze kilka dni debaty. Oczywiście mogę ją przedłużyć jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie to w niedzielę rozpoczniemy głosowanie.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 01, 2021, 06:25:45
No cóż, godzina wuwuwu minęła, a zatem pora na ostatnie czytanie:

Tekst podstawowy:

Cytuj
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,4. Organem właściwym do weryfikacji informacji zawartych we wniosku jest Król Hirschbergii i Weerlandu oraz odpowiedni organ władzy wykonawczej."

Art. 3
Do art.5 w/w ustawy dopisany zostaje pkt. 6 o treści:

,,6. Na wiosek odpowiedniego organu władzy wykonawczej, Król Hirschbergii i Weerlandu może nadać obywatelstwo w trybie przyspieszonym, niewymagającym spełnienia warunków wymienionych w 1 i 2 pkt. niniejszego artykułu."

Art. 4
Zmianie ulega treść pkt.2 i 3 art.7 w/w ustawy.

Art. 5
Znowelizowana treść pkt.2 i 3 art.7 w/w ustawy brzmi:
,,2.   Do potwierdzenia zrzeknięcia się obywatelstwa zobowiązany jest odpowiedni  organ władzy wykonawczej.
3.   W przypadku nie przekazania majątku zostaje on przekazany do dyspozycji odpowiedniego organu władzy wykonawczej."

Art. 6
Zmianie ulega treść pkt.1 art.8 w/w ustawy.

Art. 9
Znowelizowana treść pkt.1 art.8 w/w ustawy brzmi:
,,1. W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy odpowiedni organ władzy wykonawczej uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego."

Zgłoszono jedną poprawkę, która polega na tym, iż wszędzie, gdzie w projekcie pada zwrot "określony organ władzy wykonawczej" zostaje on zastąpiony zwrotem "Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych lub wyznaczony przez niego organ".

Zarządzam głosowanie, w trakcie którego stosować będziemy kartę następującego wzoru:

Cytuj
GŁOSUJĘ

ZA / z poprawką
PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Niepotrzebne proszę skreślić.

Głosowanie potrwa do dnia 3 sierpnia do godziny 19:30.

Otwieram głosowanie!

Cytuj
GŁOSUJĘ

ZA / z poprawką
PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘTytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 02, 2021, 10:50:47
Uprzejmniem przypominam o głosowaniu.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 02, 2021, 02:55:06
ZA


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 02, 2021, 05:05:32
Ale za wersją podstawową czy z poprawką? Nie bez powodu zaproponowałem kartę.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 02, 2021, 05:42:42
Za wersją z poprawką


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 02, 2021, 07:33:21
Za wersją z poprawką.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 02, 2021, 07:33:38
GŁOSUJĘ

ZA / z poprawką
PRZECIW


WSTRZYMUJĘ SIĘ


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 02, 2021, 08:48:16
Głosuję jak zawsze przeciw


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 03, 2021, 08:12:35
Zamykam głosowanie, w trakcie którego głos oddało pięciu członków Kolektywu z czego:

trzech opowiedziało się za wersją z poprawką;
jeden zagłosował przeciw;
jeden wstrzymał się od głosu.

Uchwała przechodzi w wersji poprawionej.

W dalszej kolejności proponuję rozpatrzyć nowelizację podjętej niedawno Ustawy o państwowych tytułach honorowych zaproponowaną przez Premiera Tysiąclecia.

Nowelizacja ustawy o państwowych tytułach honorowych.

art. 1.
W Ustawie o państwowych tytułach honorowych ulega zmianie treść art. 5.

art. 2.
Ustala się znowelizowaną treść art. 5.:
1. Państwowym tytułem honorowym wyższym od tytułu Hrabiego jest tytuł Markiza (Markizy), który nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Hirschberskim ekwiwalentem tytułu Markiza jest tytuł Markgraf (Markgräfin) połączony z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu”. W przypadku osób pragnących używać tego ekwiwalentu, nienoszących nazwiska z partykułą „von”, „zu” lub „von und zu” lub posiadających już niższy tytuł nadaje się im pełną formę tytułu jako dodatek do podstawowego nazwiska. 
3. Weerlandzkim ekwiwalentem tytułu Markiza jest tytuł Bojara. Używanie tego ekwiwalentu wymaga zgody władz Guberni Weerlandzkiej.

Zarządzam debatę, która zakończy się dnia 5 sierpnia o godzinie 21:37 z możliwością przedłużenia.

Oczywiście jako pierwszy powinien wypowiedzieć się autor projektu, ale ze swojej strony dziękuję za ten cenny pomysł. Cieszę się, że weerlandzki zestaw tytułów poszerza się z inicjatywy władz gubernialnych i że w ten sposób pielęgnuje się weerlandzkie tradycje historyczne. Gorąco zachęcam do poparcia nowelizacji.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 06, 2021, 08:56:16
Debata dobiegła zatem końca. Z uwagi na brak większych kontrowersji zarządzam głosowanie, które zakończy się dnia 8 sierpnia o godzinie 10:00.

Otwieram głosowanie!

Głosuję ZA przyjęciem projektu


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 06, 2021, 09:12:47
ZA przyjęciem projektu.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 06, 2021, 07:41:18
Jestem za, a nawet przeciw! (wstrzymuję się)


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Sierpnia 06, 2021, 07:52:03
Głosuję ZA przyjęciem projektu


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 08, 2021, 06:54:26
Zamykam głosowanie, w którym wzięło udział czterech uprawnionych. Oddano trzy głosy za, jeden wstrzymujący. Projekt został przyjęty.

Na kolejny ogień idzie czekający od dawna projekt Ustawy o Królu mojego autorstwa:

Ustawa o Królu Hirschbergii i Weerlandu

Art. 1.
1. Na podstawie przepisów Konstytucji ZSKHiW niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z trybem elekcji oraz objęcia władzy przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, zwanego dalej Królem.

Art. 2.
Król sprawuje swój urząd do chwili śmierci, odwołania w wyniku referendum lub abdykacji. Opróżnienie tronu ogłasza ustępujący Król lub Premier ZSKHiW.

Art. 3.
Do czasu objęcia urzędu przez nowego Króla jego obowiązki pełni Naczelnik Państwa, wyznaczony przez poprzedniego Króla. W przypadku, gdy zmarły lub ustępujący Król nie wyznaczył Naczelnika Państwa, bądź w przypadku rezygnacji wyznaczonego kandydata, wybierany jest on przez Radę Najwyższą ZSKHiW.

Art. 4.
1. Naczelnik Państwa czuwa nad przebiegiem procesu elekcji nowego Króla, której dokonuje Komitet Elekcyjny o składzie określonym przez przepisy Konstytucji ZSKHiW. Impreza elekcyjna finansowana jest z budżetu państwa i odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Naczelnika Państwa.
2. Komitet Elekcyjny dokonuje wyboru Króla większością kwalifikowaną trzech czwartych głosów. Każdemu z jego członków przysługuje jeden głos.
3. Obrady Komitetu Elekcyjnego są jawne. Wybór Króla ogłasza Naczelnik Państwa w ciągu dobry od jego dokonania.

Art. 5.
1. Król obejmuje urząd w czasie ceremonii instalacji, która odbywa się w ciągu dwóch tygodni od chwili wyboru. Niedopełnienie tej procedury równoznaczne jest z rezygnacją elekta i rodzi konieczność powtórzenia procesu elekcji. 
2. Obowiązkowym elementem ceremonii instalacji jest złożenie przysięgi przez elekta w obecności członków Rady Najwyższej ZSKHiW. Złożenie przysięgi jest równoznaczne z objęciem tronu. Pozostałe części ceremonii są mniej ważne.
3. Ustala się tekst przysięgi:

Obejmując Tron Hirschbergii i Weerlandu przysięgam Ludowi Szlacheckiemu miłość, wierność i uczciwość monarszą oraz, że go nie opuszczę aż do śmierci, odwołania w wyniku referendu lub abdykacji. Zamierzam dochować wszelkich praw gwarantowanych przez Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a w szczególności prawa do spożywania bimbru i używania patelni. Chcę, planuję, mam zamiar stać na czele państwa i Partii prowadząc Lud Szlachecki ku monarchosocjalizmowi w zgodzie z naukami Wielkiego Sternika.

4. Elekt może dopełnić przysięgę dowolną formułą religijną.
5. W przypadku, gdy ceremonia instalacji odbywa się na terenie Hirschbergii lub gdy została zorganizowana z niedostateczną pompą dopuszcza się możliwość zorganizowania dodatkowej symbolicznej ceremonii na ziemiach Weerlandu.

Art. 6.
Byłym Królom przysługuje honorowy tytuł Króla Seniora lub Emerytowanego Króla. Jednej z konkubin, tudzież konkubentów Króla przysługuje honorowy tytuł Królowy. W przypadku, gdy Król uważa się za kobietę możliwe jest nazywanie jej Królową Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 7.
Obecnego Króla zobowiązuje się do wygłoszenia słów przysięgi w dowolnym miejscu publicznym, w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy unieważnieniu ulega Uchwała Parlamentu ZSKHiW z dnia 13.01.13 r. Ustawa o sukcesji królewskiej.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Katalogu Praw Wszystkich.

Wyznaczam zatem debatę, która potrwa do dnia 10 sierpnia do godziny 20:00 z możliwością przedłużenia.

Otwieram debatę.

Towarzysze,

niniejszy projekt to nic innego jak wypełnienie, z pewnym opóźnieniem, postanowień Konstytucji. Zasadnicze jego założenia są następujące:

1. Ustalenie treści przysięgi królewskiej, o której jest mowa w Konstytucji;
2. Ustanowienie instytucji Naczelnika Państwa, dawniej nazywanego Wielkim Sukcesorem / Następcą, który przejmuje kompetencje królewskie po opróżnieniu tronu - zastrzegam, że jestem otwarty na nadanie tej instytucji jakiejś innej nazwy;
3. Ustalenie zasad przeprowadzania elekcji w celu uniknięcia zamieszania, jakie miało miejsce po śmierci Arkadiusza Przejściowego;
4. Wprowadzenie możliwości odbycia drugiej ceremonii instalacyjnej na terenie Weerlandu.

Jednocześnie w przypadku przyjęcia projektu straci swoją moc obowiązująca obecnie Ustawa o sukcesji królewskiej, która jako dzieło poprzedniego systemu jest już mocno nieaktualna.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 10, 2021, 11:39:48
Przypominam o ostatnich godzinach debaty.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 10, 2021, 12:01:10
Proszę o przedłużenie debaty do jutrzejszego poranka. Ja sie wypowiem w późnych godzinach nocnych.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 10, 2021, 01:46:21
Przedłużam debatę o 24 godziny, to jest do jutra do godziny 20:00.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 10, 2021, 06:40:45
Korzystając z przedłużonej debaty chciałbym zaproponować wstępnie pewną poprawkę: nadchodzący urlop uświadomił mi, że w systemie politycznym ZSKHiW nie ma obecnie instytucji regenta. Krótko mówiąc kiedy począwszy od soboty moja aktywność w mikronacjach będzie ograniczona nie będę mógł scedować uprawnień królewskich na innego obywatela. Wstrzymane zostaną również prace Kolektywu Decyzyjnego.

Moja propozycja jest następująca: należy w najbliższej przyszłości doprowadzić do uchwalenia poprawki do Konstytucji ZSKHiW, w ramach której określimy kto sprawuje obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności króla. Sugeruję, aby automatycznie funkcja ta przypadała premierowi, który będzie mógł się zrzec tych uprawnień w drodze publicznego oświadczenia. Wówczas król uzyska pełną dowolność i będzie mógł mianować regentem dowolnego obywatela. W ten sposób uczynimy system elastyczny, a jednocześnie damy regentowi legitymację nie tylko od króla, ale i od całego Ludu Szlacheckiego. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, kiedy król nie pojawi się na forum np od tygodnia premier będzie mógł automatycznie przejąć uprawnienia głowy państwa i - w przypadku przedłużającej się absencji króla - rozpisać referendum w sprawie jego odwołania.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 10, 2021, 07:06:22
Dowolna formuła religijna? Cóż to za skandal i hańba! Jak już staramy się być nowocześni to opcje powinny być 2: Brak nawiązania, bądź nawiązanie do jedynego słusznego Wszechbudzimiryzmu, będącego źródłem dobra, sprawiedliwości i piękna!

Zgłaszam zatem poprawkę
Cytuj
4. Elekt może dopełnić przysięgę formułą religijną dowolnej Tezy Antagonistycznej.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Sierpnia 11, 2021, 12:52:02
Korzystając z przedłużonej debaty chciałbym zaproponować wstępnie pewną poprawkę: nadchodzący urlop uświadomił mi, że w systemie politycznym ZSKHiW nie ma obecnie instytucji regenta. Krótko mówiąc kiedy począwszy od soboty moja aktywność w mikronacjach będzie ograniczona nie będę mógł scedować uprawnień królewskich na innego obywatela. Wstrzymane zostaną również prace Kolektywu Decyzyjnego.

Moja propozycja jest następująca: należy w najbliższej przyszłości doprowadzić do uchwalenia poprawki do Konstytucji ZSKHiW, w ramach której określimy kto sprawuje obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności króla. Sugeruję, aby automatycznie funkcja ta przypadała premierowi, który będzie mógł się zrzec tych uprawnień w drodze publicznego oświadczenia. Wówczas król uzyska pełną dowolność i będzie mógł mianować regentem dowolnego obywatela. W ten sposób uczynimy system elastyczny, a jednocześnie damy regentowi legitymację nie tylko od króla, ale i od całego Ludu Szlacheckiego. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, kiedy król nie pojawi się na forum np od tygodnia premier będzie mógł automatycznie przejąć uprawnienia głowy państwa i - w przypadku przedłużającej się absencji króla - rozpisać referendum w sprawie jego odwołania.

Jestem za.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 11, 2021, 10:52:34
Wstrzymuję się


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 11, 2021, 11:53:42
Jestem za


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 12, 2021, 10:13:20
ZA.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Sierpnia 12, 2021, 10:47:33
To jest o tyle zabawna sytuacja, że chyba nawet nie ma głosowania, a Ja tylko wyraziłem poprzez swoje słowa swoją aprobatę.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 12, 2021, 11:13:50
Tak, pozwolę sobie dopiero teraz otworzyć głosowanie.

Zarządzam jednak najpierw ostatnie czytanie wersji pierwotnej:

Cytuj
Ustawa o Królu Hirschbergii i Weerlandu

Art. 1.
1. Na podstawie przepisów Konstytucji ZSKHiW niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z trybem elekcji oraz objęcia władzy przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, zwanego dalej Królem.

Art. 2.
Król sprawuje swój urząd do chwili śmierci, odwołania w wyniku referendum lub abdykacji. Opróżnienie tronu ogłasza ustępujący Król lub Premier ZSKHiW.

Art. 3.
Do czasu objęcia urzędu przez nowego Króla jego obowiązki pełni Naczelnik Państwa, wyznaczony przez poprzedniego Króla. W przypadku, gdy zmarły lub ustępujący Król nie wyznaczył Naczelnika Państwa, bądź w przypadku rezygnacji wyznaczonego kandydata, wybierany jest on przez Radę Najwyższą ZSKHiW.

Art. 4.
1. Naczelnik Państwa czuwa nad przebiegiem procesu elekcji nowego Króla, której dokonuje Komitet Elekcyjny o składzie określonym przez przepisy Konstytucji ZSKHiW. Impreza elekcyjna finansowana jest z budżetu państwa i odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Naczelnika Państwa.
2. Komitet Elekcyjny dokonuje wyboru Króla większością kwalifikowaną trzech czwartych głosów. Każdemu z jego członków przysługuje jeden głos.
3. Obrady Komitetu Elekcyjnego są jawne. Wybór Króla ogłasza Naczelnik Państwa w ciągu dobry od jego dokonania.

Art. 5.
1. Król obejmuje urząd w czasie ceremonii instalacji, która odbywa się w ciągu dwóch tygodni od chwili wyboru. Niedopełnienie tej procedury równoznaczne jest z rezygnacją elekta i rodzi konieczność powtórzenia procesu elekcji.
2. Obowiązkowym elementem ceremonii instalacji jest złożenie przysięgi przez elekta w obecności członków Rady Najwyższej ZSKHiW. Złożenie przysięgi jest równoznaczne z objęciem tronu. Pozostałe części ceremonii są mniej ważne.
3. Ustala się tekst przysięgi:

Obejmując Tron Hirschbergii i Weerlandu przysięgam Ludowi Szlacheckiemu miłość, wierność i uczciwość monarszą oraz, że go nie opuszczę aż do śmierci, odwołania w wyniku referendu lub abdykacji. Zamierzam dochować wszelkich praw gwarantowanych przez Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a w szczególności prawa do spożywania bimbru i używania patelni. Chcę, planuję, mam zamiar stać na czele państwa i Partii prowadząc Lud Szlachecki ku monarchosocjalizmowi w zgodzie z naukami Wielkiego Sternika.

4. Elekt może dopełnić przysięgę dowolną formułą religijną.
5. W przypadku, gdy ceremonia instalacji odbywa się na terenie Hirschbergii lub gdy została zorganizowana z niedostateczną pompą dopuszcza się możliwość zorganizowania dodatkowej symbolicznej ceremonii na ziemiach Weerlandu.

Art. 6.
Byłym Królom przysługuje honorowy tytuł Króla Seniora lub Emerytowanego Króla. Jednej z konkubin, tudzież konkubentów Króla przysługuje honorowy tytuł Królowy. W przypadku, gdy Król uważa się za kobietę możliwe jest nazywanie jej Królową Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 7.
Obecnego Króla zobowiązuje się do wygłoszenia słów przysięgi w dowolnym miejscu publicznym, w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy unieważnieniu ulega Uchwała Parlamentu ZSKHiW z dnia 13.01.13 r. Ustawa o sukcesji królewskiej.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Katalogu Praw Wszystkich.

... a także zgłoszonej poprawki:

Cytuj
4. Elekt może dopełnić przysięgę formułą religijną dowolnej Tezy Antagonistycznej.

Głosowanie potrwa do jutra, do godziny 19:00. W przypadku głosów ZA proszę o informację na temat tego, czy głosujący opowiada się za wersją z poprawką.

Otwieram głosowanie.

Głosuję ZA wersją podstawową.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Sierpnia 12, 2021, 01:55:03
Głosuję ZA wersją podstawową.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 12, 2021, 04:31:37
Co za skandaliczne wycinanie Wszechbudzimiryzmu z domeny publicznej! Dawniej było powiedziane, że koronę Królowi-Elektowi podaje aktualny Budzimir, a ten wtedy nakłada ją na głowę! Teraz przyzwolenie na jakieś inne wiary! To jak usuwać nawiązania do monarchosocjalizmu!

Głosuję ZA wersją z poprawką. W przypadku nieprzejścia poprawki głosuję przeciw.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Sierpnia 12, 2021, 05:18:03
Muszę poprzeć Mistrza Budzimira:

Głosuję ZA wersją z poprawką. W przypadku nieprzejścia poprawki głosuję przeciw.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 12, 2021, 07:32:18
Głosuję za wersją z poprawką, ale zaznaczam ze mnie nikt nie kupi, jak kiedys ktoś mnie kupi to możecie mi napluć w twarz i nazwać mnie szmatą. w przypadku nie przejścia poprawki głosuje przeciw


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 12, 2021, 07:38:14
ZA wersją podstawową


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 12, 2021, 10:04:42
WSTRZYMUJĘ się


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 13, 2021, 06:29:13
Zamykam głosowanie. OddanoL

3 głosy za wersją podstawową
3 głosy za wersją z poprawką z czego dwa warunkowane przejściem poprawki, które przekształcają się tym sposobem na głosy przeciwne
2 głosy wstrzymujące

W efekcie mamy:

3 głosy za wersją podstawową
1 głos za wersją poprawioną
2 głosy przeciw
2 głosy wstrzymujące

Tym sposobem projekt upadł.

Niespodziewanie dymisję złożył Premier Tysiąclecia w związku z czym zachodzi konieczność powołania nowego Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych. Zarządzam 24-godzinnny okres zgłaszania kandydatur połączony z debatą.

Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku gdy nie będę miał możliwości prowadzenia posiedzenia obowiązki Przewodniczącego Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego będzie warunkowo wypełniał Mistrz Budzimir VII.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 13, 2021, 07:14:34
Zgłaszam swoją kandydature na premiera. Jestem w ostatnim czasie najaktywniejszym obywatelem, tworze nowe wątki , odnajduje stare i wkładam w nasze państwo mnóstwo mnóstwo pracy. Od czasu mojego przybycia w 2015 nauczyłem sie też zasad tutaj panujących i moje ostatnie działania są wzorem w zakresie przestrzegania prawa. Mam też w sobie dużo pokory, zapału do nauki i zadawania pytań gdy czegoś nie wiem. Zapewniam was ze moja kadencja byłaby jedną z najaktywniejszych. Wspólnie z Królem zadbałbym o naszą dyplomacje i doprowadził do otwarcia ambasad u naszych ważnych przyjaciół, będe kontynuował prace premiera tysiąclecia w zakresie reformy naszej ekonomi. Mój gabinet da możliwość wykazania się gorliwym nowym przodownikom monarchosocjalizmu i jednocześnie będzie wzorem sprawności, szybkości i skuteczności.

Bardzo was proszę o kandydowanie na mnie. i zachęcam do zadawania mi pytań, na wszystkie postaram się wyczerpująco odpowiedzieć.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 13, 2021, 07:37:55
No i teraz trzeba będzie zgłosić projekt raz jeszcze, słuszny religijnie i ideologicznie! Straszna szkoda z tą dymisją, mam nadzieję, że Arbuz zostanie nowym Premierem!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 13, 2021, 09:30:56
To ja pozwolę sobie zadać pytanie podstawowe: kogo wpuści Towarzysz do koryta i na jakie stanowiska?


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 13, 2021, 09:46:06
Gulivera i von kota


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 14, 2021, 05:49:15
Towarzyszu Arbuzie, w takim razie chyba wyjątkowo nie oddam głosu wstrzymującego się!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 14, 2021, 06:34:53
Czas minął. Ogłaszam, że kandydatami są Aleksy Faradobus i Arbuz Dumbledore!

W sprawie wyboru na Premiera ZSKHiW kandyduje na Arbuza I Dumbledore'a. Znaczy wróć, głosuję!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 14, 2021, 07:18:16
W sprawie wyboru na Premiera ZSKHiW głosuje na Arbuza I Dumbledore'a.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 15, 2021, 11:52:34
Głosuję na Aleksego Faradobusa.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Sierpnia 15, 2021, 03:45:52
Głosuję na Arbuza


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 16, 2021, 03:24:26
Głosuję na Arbuza Dumbledora


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Sierpnia 16, 2021, 09:46:38
Głosuję na Aleksego Faradobusa.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 17, 2021, 06:56:36
Myślę, że nie ma co przedłużać.
Aleksy Faradobus: 2 głosy
Arbuz I Dumbledore: 4 głosy

W związku z tym ogłaszam, że nowym premierem zostaje Arbuz I Dumbledore. Moje gratulacje i najszczersze wyrazy współczucia.

W związku z brakiem nowych zgłoszonych ustaw zawieszam obrady SKD do odwołania.


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 17, 2021, 06:58:21
Dziękuje za wszystkie oddane na mnie głosy. Mam do powiedzenia tylko jedno. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Dziękuje. A tak naprawde to dziś wieczorem wygłosze w swoim gabinecie expose dotyczące kierunków działań nowego rządu i rozpoczne rozmowy z potencjalnymi komisarzami


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 17, 2021, 07:20:31
W sumie to nie wiem, gdzie powinno się wygłaszać expose. Może jednak tutaj, jeszcze nie wszyscy się rozeszli!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 17, 2021, 07:34:47
Towarzysze, rozpoczynam swoje expose. Zacznę od paru wstępnych słów. Po pierwsze moje serce napełnia się olbrzymią radością patrzac na to jak po latach anarchii nasze państwo wyłania sie z gruzów. Korupcja kwitnie, kobiety są posiniaczone, mężczyźni pijani, nastolatki w depresji prawdziwy monarchosocjalistyczny raj! Duży wkład w to odrodzenie miałem ja sam dlatego daje wam możliwość ucalowania moich stóp w akcie wdzięczoności za moją katorżnicza prace na rzecz dopełnienia dzieła wielkiego sternika, specjalnie z tej okazji wziąłem pierwsza w tym roku kąpiel. Ale towarzysze, nie możemy spoczywać na laurach, nasze obecne sukcesy są w dalszym ciągu chwiejnym domkiem z kart który moze rozwiać jeden większy powiew realiozy, dlatego trzeba działać i to działać z całych sił , wszystkimi środkami, nie ważne że boli, nie ważne że ojciec każe wyłączać kąkuter, w naszej głowie jest jeden cel, a tym celem jest zbudowanie prawdziej potęgi! Gdy inni używają słabych nóg, my wzorem wielkiego sternika będziemy jeździć na solidnych, godnych zaufania wózkach inwalidzkich.

A teraz konkrety, jakie są plany nowego rządu. Głównym priorytetem będzie dyplomacja i marketing, potrzebujemy jak powietrza nowych obywateli. Dlatego udam się na wizyty dyplomatyczne do wszystkich obecnie aktywnych mikronacji gdzie będe zawierał przyjazne kontakty i promował nasz monarchosocjalistyczny raj mając nadzieje że jacyś frajerzy złapią sie na tą gadanine jak muchy na lep. Równocześnie z tym będe prowadził brutalna, zaciekłą, bezczelną kampanię w realnym świecie na rzecz wciągnięcia jak największej liczby ludzi w nasze piękne szaleństwo. Na porządku dziennym będzie zastraszanie, przymus, korupcja i przemoc, tak mi dopomóż wielki sternik!

Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne będe aktywnie działał na rzecz uporządkowania i skonkretyzowania wszystkich gubernii, trzeba raz na zawsze skończyć z anarchią i chaosem, nasza waluta będzie naprawde, naprawde będzie waluta, naprawde waluta będzie, koniec z wolną amerykanką, ekonomicznych reakcjonistów będe karał z całą surowością na jaką mnie stać a wszystkie projekty będą rozliczane co do ostatniego grosika. Zadbam o wzrost eksportu unikatowych dóbr wszelkich guberni, wspólnie z dyrektorem AIN czcigodnym Arbuzem Dumbledore rozwine SWEK i sprawie ze każdy doceni to jak wielką innowacyjną potęga sie staliśmy.

Rozwijana tez będzie ekonomiczna współpraca między guberniami, będą powstawały wielkie wspólnie koordynowane projekty gospodarcze takie jak fabryki cukrowych narkotyków, centralny port lotniczy, i wielkie narodowe złomowisko. Zadbam też o większą interaktywność i synkretyzm internetowy wszelkich naszych działań. Zrealizuje też projekt pomnik sternika w każdej wsi!

Towarzysze, stoimy przed morzem możliwości, jesteśmy jak ziarno które nie wykiełkuje lecz wybuchnie płomieniem, wszystko zależy od żaru zapału w naszych sercach. To jak pomożecie?

-Pomożemy! krzykneła sprzątająca pani halinka która jako jedyna została w domu publicznym podczas zawieszonych obrad


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Sierpnia 17, 2021, 07:39:59
Pomożemy! Vivat Arbuz! Vivat ZSKHiW!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 31, 2021, 12:02:43
Towarzysze,

również i ja raz jeszcze gratuluję nowemu szefowi Rady Komisarzy Narodowych wyboru oraz gotowości do służby. Mam nadzieję, że okres ten stanie się pięknym epizodem zarówno w karierze towarzysza Dumbledora, jak i w dziejach naszej monarchosocjalistycznej ojczyzny.

Jednocześnie wydaje mi się, że z uwagi na urlopy kilku osób nie ma sensu od razu przechodzić do kolejnego punktu obrad. Proponuję więc zamknąć drugie posiedzenie naszego Kolektywu, które nawiasem mówiąc było bardzo owocne i aktywne. Za około tydzień będę chciał ponownie zwołać Wysoką Izbę na trzecie już obrady, w trakcie których zajmiemy się pozostałymi projektami zalegającymi w moim biurku.

W związku z powyższym drugie posiedzenie Szlacheckie Kolektywu Decyzyjnego uznaję za zamknięte!


Tytuł: Odp: 2. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Sierpnia 31, 2021, 08:33:30
Ja żem w schronie jest