Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Instytucje => Dom Publiczny => Wątek zaczęty przez: Ametyst on Września 07, 2021, 07:05:17Tytuł: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 07, 2021, 07:05:17
Towarzysze,
Ludu Szlachecki,

z przyjemnością i radością witam Was na trzecim już posiedzeniu Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego, którego otwarcia dokonuję w zgodzie z zapowiedziami. Spotykamy się po zasłużonych urlopach u progu jesieni. Rodzi to we mnie duże nadzieje, że nasze spotkanie będzie równie owocne i aktywne co poprzednie i że decyzje tu podjęte przyczynią się do dalszego rozwoju Socjalistycznego Królestwa i dobrobytu Ludu Szlacheckiego, którego olbrzymi wzrost obserwujemy od kilku miesięcy. Jedną z ważniejszych kwestii będzie w związku z tym, zgodnie z zapowiedzią Towarzysza Premiera, sprawa wprowadzenia stanu wojennego. Na ten moment w moim biurku nie znalazłem stosownego wniosku niemniej w przypadku jego złożenia potraktuję go priorytetowo.

Nie chcąc przedłużać pragnę poddać pod obrady znowelizowany projekt Ustawy o Królu Hirschbergii i Weerlandu mojego autorstwa.

Uchwała Ludowoszlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia .. .. ….

U S T A W A
o Królu Hirschbergii i Weerlandu

Artykuł 1.
Na podstawie przepisów Konstytucji ZSKHiW niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z trybem elekcji oraz objęcia władzy przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, zwanego dalej Królem.

Artykuł 2.
Król sprawuje swój urząd do chwili śmierci, odwołania w wyniku referendum lub abdykacji. Opróżnienie tronu ogłasza ustępujący Król lub Premier ZSKHiW.

Artykuł 3.
Do czasu objęcia urzędu przez nowego Króla jego obowiązki pełni Naczelnik Państwa, wyznaczony przez poprzedniego Króla. W przypadku, gdy zmarły lub ustępujący Król nie wyznaczył Naczelnika Państwa, bądź w przypadku rezygnacji wyznaczonego kandydata, wybierany jest on przez Radę Najwyższą ZSKHiW.

Artykuł 4.
1. Naczelnik Państwa czuwa nad przebiegiem procesu elekcji nowego Króla, której dokonuje Komitet Elekcyjny o składzie określonym przez przepisy Konstytucji ZSKHiW. Impreza elekcyjna finansowana jest z budżetu państwa i odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Naczelnika Państwa.
2. Komitet Elekcyjny dokonuje wyboru Króla większością kwalifikowaną trzech czwartych głosów. Każdemu z jego członków przysługuje jeden głos.
3. Obrady Komitetu Elekcyjnego są jawne. Wybór Króla ogłasza Naczelnik Państwa w ciągu dobry od jego dokonania.

Artykuł 5.
1. Król obejmuje urząd w czasie ceremonii instalacji, która odbywa się w ciągu dwóch tygodni od chwili wyboru. Niedopełnienie tej procedury równoznaczne jest z rezygnacją elekta i rodzi konieczność powtórzenia procesu elekcji.
2. Obowiązkowym elementem ceremonii instalacji jest złożenie przysięgi przez elekta w obecności członków Rady Najwyższej ZSKHiW. Złożenie przysięgi jest równoznaczne z objęciem tronu. Pozostałe części ceremonii są mniej ważne.
3. Ustala się tekst przysięgi:

Obejmując Tron Hirschbergii i Weerlandu przysięgam Ludowi Szlacheckiemu miłość, wierność i uczciwość monarszą oraz, że go nie opuszczę aż do śmierci, odwołania w wyniku referendu lub abdykacji. Zamierzam dochować wszelkich praw gwarantowanych przez Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a w szczególności prawa do spożywania bimbru i używania patelni. Chcę, planuję, mam zamiar stać na czele państwa i Partii prowadząc Lud Szlachecki ku monarchosocjalizmowi w zgodzie z naukami Wielkiego Sternika.

4. Elekt może dopełnić przysięgę formułą religijną dowolnej Tezy Antagonistycznej.
5. W przypadku, gdy ceremonia instalacji odbywa się na terenie Hirschbergii lub gdy została zorganizowana z niedostateczną pompą dopuszcza się możliwość zorganizowania dodatkowej symbolicznej ceremonii na ziemiach Weerlandu.

Artykuł 6.
Byłym Królom przysługuje honorowy tytuł Emerytowanego Króla. Jednej z konkubin, tudzież konkubentów Króla przysługuje honorowy tytuł Królowy. W przypadku, gdy Król uważa się za kobietę możliwe jest nazywanie jej Królową Hirschbergii i Weerlandu.

Artykuł 7.
Obecnego Króla zobowiązuje się do wygłoszenia słów przysięgi w dowolnym miejscu publicznym, w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Artykuł 8.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy unieważnieniu ulega Uchwała Parlamentu ZSKHiW z dnia 13.01.13 r. Ustawa o sukcesji królewskiej.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Katalogu Praw Wszystkich.

Zarządzam 48-godzinną debatę, która potrwa do dnia 9 września do godziny 20:10.

Otwieram debatę.

W czasie rozpatrywania poprzedniej wersji projektu kontrowersje wzbudziła kwestia formuły religijnej. Jako człowiek dialogu i kompromisu, który ze wszystkimi ma pokój, a także jako niestrudzony Protektor Budzimiryzmu postanowiłem uwzględnić głosy części członków Kolektywu - reprezentantów Ludu Szlacheckiego - i zgodzić się na wybór wewnątrz Tez. W związku z tym żywię nadzieję, że więcej kontrowersji projekt ten nie wzbudzi.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 07, 2021, 08:01:08
No i to jest dobry projekt, nie to, co poprzedni. Nie mam żadnych zastrzeżeń!


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 08, 2021, 06:27:19
Ja też nie mam zastrzeżeń.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 09, 2021, 12:01:17
Nie mam zastrzeżeń.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 10, 2021, 08:38:29
Wybaczcie, zagapiłem się.

Zarządzam zatem głosowanie, które zakończy się 12 września o godzinie 20:00.

Nie zgłoszono poprawek zatem głosujemy po prostu: Za, Przeciw lub Wstrzymując się od głosu.

Otwieram głosowanie.

Głosuję ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 10, 2021, 10:09:58
ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 10, 2021, 12:25:26
ZA.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 10, 2021, 01:08:27
ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 14, 2021, 11:30:16
Głos oddało czterech uprawnionych. Wszyscy opowiedzieli się ZA przyjęciem projektu. Stwierdzam, że Kolektyw uchwałę podjął.

Wobec braku nowych projektów przechodzimy do rozpatrywania tych podmiotów pracy naszej Izby, które zalegały w moim biurku jeszcze od czasów premierostwa tow. Ciecierada Ciecieląga. Oto jeden z nich:

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy ZSKHiW

Art. 1
Zmianie ulega treść ustawy o ochronie granicy ZSKHiW.

Art. 2
Ilekroć w w/w ustawie pada nazwa ,,Siły Zbrojne ZSKHiW", zostaje ona zastąpiona określeniem: ,,Powszechne Bojówki Ludu Szlacheckiego "Samoobrona", a w razie potrzeby skrócenia: ,,Samoobrona".

Zarządzam debatę, która potrwa do dnia 16 września, do godziny 13:00. Otwieram debatę.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 15, 2021, 10:00:07
Towarzysz Król zajmuje się sprawą sił zbrojnych od dawna, co Towarzysz o tej nowelizacji sądzi?


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 16, 2021, 09:55:33
Jest to korekta techniczna, kosmetyczna, ale potrzebna dla przejrzystości prawa.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 16, 2021, 11:44:21
W takim razie jestem za.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 16, 2021, 12:48:36
A zatem zarządzam 48-godzinne głosowanie. Poprawek nie zgłoszono zatem głosujemy za lub przeciw albo wstrzymujemy się.

Otwieram głosowanie!

Głosuję ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 16, 2021, 01:05:38
ZA.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 16, 2021, 03:04:03
ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 16, 2021, 04:28:29
ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 18, 2021, 09:32:18
Przypominam o ostatnich godzinach głosowania.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 18, 2021, 06:24:09
Wstrzymuje się


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 18, 2021, 07:04:28
Stwierdzam, że głosowało pięciu uprawnionych. Czterech oddało głosy ZA, jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała przechodzi.

Pora na kolejną nowelizację z pakietu Ciecieląga.

Cytuj
Nowelizacja ustawy o kontach bankowych

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o kontach bankowych.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał
pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza, w sposób nieuzasadniony. Niezasadność orzeka w tym przypadku Generalny Dyrektor królewskiego Banku Lichwy, który w razie jej stwierdzenia upoważniony jest do podjęcia środków, wymienionych w art. 3.

Dla porządku pozwolę sobie odczytać obecny tekst ustawy, której autorem był sam Wielki Sternik zatem wszelkie zmiany w niej dokonane powinny zawierać w sobie Duch Sternikowski:

Cytuj
Uchwała z dnia 13.09.12 r.
Ustawa o kontach bankowych


art. 1.
1.1 Każdy pracujący obywatel (zwany też użytkownikiem banku) ZSKHiW zobowiązany jest posiadać konto w dowolnym banku.
1.2 Każdy obywatel ma prawo posiadać tylko jedno konto w każdym działającym na terenie państwa banku.
1.3 Każdy posiadacz konta może samodzielnie dokonywać przelewów z konta na konto i z banku do banku
1.4 Żaden organ nie może odmówić obywatelowi założenia konta w banku, jeśli użytkownik ten nie łamie prawa.
1.5 Dyrektorem Generalnym Królewskiego Banku Lichwy jest wyznaczany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych

art. 2.
2.1. Wpłat na konto Pracownika dokonuje Pracodawca lub sam Pracownik, za wiedzą Pracodawcy.                                                                                                           2.2 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.3 Każdy Pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować Pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata

art. 3.
3.1 Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy uprawniony jest do kontroli kont innych użytkowników.
3.2  Dyrektor Generalny w trakcie kontroli ma prawo:
a) sprawdzać stan konta
b) unieważniać niektóre przelewy zgodnie z punktem 5 art. 2 niniejszej Ustawy.
c) sprawdzać pochodzenie środków finansowych
d) w razie uchybień nakładać kary pieniężne
e) w razie niewypłacalności użytkownika zamknąć konto
f) skontrolować prywatny bank, lub poprosić jego właściciela o stosowny raport

art. 4.
4.1 Kontem publicznym jest konto firmy lub instytucji
4.2 Użytkownik nie ma prawa posiadać konta publicznego w kilku bankach
4.3 Każdy użytkownik konta publicznego zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić organom zarządzającym bankiem raport finansowy ze swojej działalności

art. 5.
5.1 Konto państwowe rozumie się jako konto, którego właścicielem jest instytucja państwowa
5.2 Instytucje, które uprawnione są zakładać konta państwowe;
a) Parlament
b) Rada Komisarzy Narodowych i jej organy
c) Siły Zbrojne
d) Uniwersytety i instytuty
e) urzędy i instytucje, które należą do państwa chociaż 75%
5.3 Konto państwowe może zostać utworzone jedynie w Królewskim Banku Lichwy
5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza.

Zarządzam 48-godzinną debatę.

Cóż, zmiana jest w jakiś tam stopniu potrzebna, bo co by nie mówić jest rzeczą oczywistą, że większość z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy będą mu podlegać dwie instytucje. Wydaje mi się, że formuła zaproponowana przez tow. Ciecieląga ma swoją rację bytu.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 18, 2021, 08:07:15
Zmiana proponowana przez Towarzysza Ciecieląga jest w tym przypadku moim zdaniem jak najbardziej konieczna.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 18, 2021, 08:15:32
Wysoka izbo. Mam pare uwag, wykreślilbym wszelkie zapisy o tzw. prywatnych bankach , będących potencjalną siedzibą reakcji, kontrrewolucji i zagranicznej finansjery. I dodałbym artykuł o tym ze wszelkie banki w ZSKHIW są państwowe. Poza tym uważam że limit posiadania kont publicznych jest niepotrzebny.

Składam wniosek formalny o uzyskanie w tej sprawie opini dyrektora Królewskiego Banku Lichwy.Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 18, 2021, 08:19:57
Zapraszam Towarzysza Dyrektora to wypowiedzenia się. Wręcz zachęcam przyłączając się tym samym do prośby tow. Premiera.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 19, 2021, 07:27:36
Popieram w tej sprawie Towarzysza Arbuza.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 19, 2021, 11:36:27
Wysoka izbo. Mam pare uwag, wykreślilbym wszelkie zapisy o tzw. prywatnych bankach , będących potencjalną siedzibą reakcji, kontrrewolucji i zagranicznej finansjery. I dodałbym artykuł o tym ze wszelkie banki w ZSKHIW są państwowe. Poza tym uważam że limit posiadania kont publicznych jest niepotrzebny.

Składam wniosek formalny o uzyskanie w tej sprawie opini dyrektora Królewskiego Banku Lichwy.POpieram, a ponadto uważam, że Wielki Sternik gdyby żył także by poparł.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 19, 2021, 12:55:29
Zgłaszam poprawkę polegającą na usunięciu Art 4.3. Jakie raporty co miesiąc? Toż to martwy przepis i absurd.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 19, 2021, 02:14:28
Cytuj
Nowelizacja ustawy o kontach bankowych

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o kontach bankowych.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza, w sposób nieuzasadniony. Niezasadność orzeka w tym przypadku Generalny Dyrektor królewskiego Banku Lichwy, który w razie jej stwierdzenia upoważniony jest do podjęcia środków, wymienionych w art. 3.

Art. 3.
Skreśla się pkt.3 art. 4. Ustawy o kontach bankowych.

Czy mogę ując ją tak?


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 21, 2021, 12:49:20
Milczenie uznaję za zgodę. W tej sytuacji mamy dwie wersje Ustawy.

Wersja podstawowa:

Cytuj
Nowelizacja ustawy o kontach bankowych

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o kontach bankowych.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał
pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza, w sposób nieuzasadniony. Niezasadność orzeka w tym przypadku Generalny Dyrektor królewskiego Banku Lichwy, który w razie jej stwierdzenia upoważniony jest do podjęcia środków, wymienionych w art. 3.

Wersja z poprawką:

Cytuj
Nowelizacja ustawy o kontach bankowych

Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.4 art.5 ustawy o kontach bankowych.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.4 art.5 w/w ustawy brzmi:
,,5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza, w sposób nieuzasadniony. Niezasadność orzeka w tym przypadku Generalny Dyrektor królewskiego Banku Lichwy, który w razie jej stwierdzenia upoważniony jest do podjęcia środków, wymienionych w art. 3.

Art. 3.
Skreśla się pkt.3 art. 4. Ustawy o kontach bankowych.

W tej sytuacji proszę o skorzystanie z następującej karty do głosowania:

Cytuj
W sprawie Nowelizacji ustawy o kontach bankowych postanawiam:

[] oddać głos za wersją podstawową/poprawioną
[] oddać głos przeciw
[] wstrzymać się od głosu

Proszę zaznaczyć krzyżyk przy właściwej opcji, a w przypadku głosu skreślić niepotrzebne

Głosowanie zakończy się dnia 23 września o godzinie 14:00

Otwieram głosowanie!

W sprawie Nowelizacji ustawy o kontach bankowych postanawiam:

  • oddać głos za wersją podstawową/poprawioną
    [] oddać głos przeciw
    [] wstrzymać się od głosu


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Września 21, 2021, 03:17:44
W sprawie Nowelizacji ustawy o kontach bankowych postanawiam:

[X] oddać głos za wersją podstawową/poprawioną
[] oddać głos przeciw
[] wstrzymać się od głosu


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 21, 2021, 06:37:47
Wolność i swoboda!

W sprawie Nowelizacji ustawy o kontach bankowych postanawiam:

[X] oddać głos za wersją podstawową/poprawioną
[] oddać głos przeciw
[] wstrzymać się od głosu


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 22, 2021, 12:15:11
[X] oddać głos za wersją poprawioną
[] oddać głos przeciw
[] wstrzymać się od głosu


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 22, 2021, 05:07:43
W sprawie Nowelizacji ustawy o kontach bankowych postanawiam:

[] oddać głos za wersją podstawową/poprawioną
[] oddać głos przeciw
[X] wstrzymać się od głosu


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 23, 2021, 01:25:57
A zatem pozostaje mi zamknąć głosowanie. Oddano 5 głosów: 4 za wersją poprawioną i 1 wstrzymujący. Projekt został przyjęty w wersji poprawionej.

Tymczasem pora na coś specjalnego:


Uchwała Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia ......

U S T A W A
o przekształceniu Aralskiego Regionu Autonomicznego w Gubernię Aralską

Kierując się duchowymi wskazówkami przekazanymi metafizycznie przez WIELKIEGO STERNIKA,
działając w zgodzie z wolą Narodu Aralskiego, który stanowi nieodłączną część Ludu Szlacheckiego,
a także w porozumieniu z jego demokratycznie wybranymi przedstawicielami - następcami WIELKIEGO STERNIKA,
jako Szlachecki Kolektyw Decyzyjny postanawiamy na nowo uczynić Aralię gubernią Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.


Na mocy artykułów 38., 39. oraz 41. Konstytucji Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

Artykuł 1.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu wypowiada Traktat nowelizujący i regulujący kwestie związane z unią zawartego pomiędzy przedstawicielami Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz Państwa i Narodu Aralskiego, ratyfikowany przez Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu dnia 16 września 2013 roku.

Artykuł 2.

1. Zgodnie z wolą przedstawicieli Narodu Aralskiego dotychczasowe terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego pozostaje w składzie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jako podmiot federalny pierwszego rzędu - Gubernia Aralska.
2. Władza w Guberni Aralskiej należy do jej ludu, w skład którego wchodzą wszyscy dotychczasowi obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego, którzy w zgodzie z artykułem 40. Konstytucji Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu powinni ustanowić ustrój guberni oraz powołać demokratyczny organ ustawodawczy. Do tego czasu Gubernia Aralska będzie uznawana za terytorium specjalne, a władza samorządowa na jej terytorium należeć będzie do dotychczasowego zarządcy w osobie Arbuza Dumbledora - Gubernatora Guberni Aralskiej.
3. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu może dokonać zmiany na stanowisku Gubernatora Guberni Aralskiej.

Artykuł 3.

1. Ograniczenia dotyczące stacjonowania sił zbrojnych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu na dawnym terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego ulegają zniesieniu.
2. Aralska Armia Narodowa ulega rozwiązaniu, a jej nieruchomości oraz ruchomości zostają przekazane Powszechnym Bojówkom Ludu Szlacheckiego "Samoobrona". Głównodowodzący Powszechnych Bojówek Ludu Szlacheckiego "Samoobrona" w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszej Ustawy przekażę część tych dóbr władzom Guberni Aralskiej w celu ich wykorzystania przy tworzeniu sił porządkowych.

Artykuł 4.

Zniesieniu ulega odrębność walutowa Guberni Aralskiej. Ludowy Bank Aralii ulega likwidacji.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie w terminie siedmiu dni od momentu jej uchwalenia przez Szlachecki Kolektyw Decyzyjny.


Zarządzam debatę, która potrwa do dnia 26 września, do godziny 12:00 z możliwością przedłużenia. Otwieram debatę!

Towarzysze,

jako jeden z inicjatorów tak zwanej Drugiej Komisji Aralskiej mam zaszczyt zaprezentować Wysokiemu Kolektywowi główny efekt naszych prac. Projekt niniejszy stanowi wyraz porozumienia zawartego między władzami ZSKHiW i przedstawicielami Aralskiego Regionu Autonomicznego oraz całego Narodu Aralskiego. Aralczycy bowiem od dawien dawna pragnęli spełnienia wielkiego marzenia Wielkiego Sternika, jakim było i jest przywrócenie Aralii statusu guberni.

Jak możecie przeczytać po wejściu w życie ustawy w zaproponowanej wyżej wersji unieważnieniu ulegnie obowiązujący nadal formalnie traktat akcesyjny, a Aralski Region Autonomiczny stanie się zwykłą gubernią z pełną autonomią gwarantowaną przez Konstytucję ZSKHiW. Do czasu gdy Aralczycy uchwalą nowe zasady kierowania swoim samorządem władza w Guberni Aralskiej należeć będzie do jej dotychczasowego zarządcy, towarzysza Arbuza Dumbledora. Razem z nim oraz z Towarzyszem Premierem Dumbledorem wspólnie jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie Wasze pytania. Nie będzie także złą rzeczą jeśli już teraz debata wokół projektu stanie się dyskusja na temat przyszłego ustroju wewnętrznego nowej-starej guberni zamorskiej.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 23, 2021, 06:15:31
Towarzysze, jesli chodzi o przyszły ustrój gubernii Aralskiej to w wielu kwestiach jest on już ustalony, wystarczy poczytać ustawy Diatte. Relatywnie niedawno zostały tam ustalone chociażby przepisy o wyborze władz regionu. Moim życzeniem jest by te przepisy pozostały w mocy i znalazły miejsce w gubernianej konstytucji którą wysmażymy z towarzyszem von kotem. Co do ustawy oczywiście ze wszystkim się zgadzam i uważam że nie ma co przedłużać i czas otworzyć głosowanie!


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 23, 2021, 10:08:29
Jako największy przyjaciel Sternika mogę tylko powiedzieć, że on by tego chciał.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 24, 2021, 11:21:00
Jeżeli od dziś do końca doby nie wystąpi wola dalszej dyskusji pozwolę sobie skrócić ją i przejść do głosowania.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 24, 2021, 12:47:38
Popieram Towarzysza Króla.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 25, 2021, 10:28:35
A zatem czynię jak powiedziałem. Poprawek nie zgłoszono zatem głosujemy po prostu za, przeciw lub wstrzymując się od głosu. Głosowanie potrwa do dnia 27 września, do godziny 12:00.

Otwieram głosowanie.

Głosuję ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 25, 2021, 11:10:28
ZA.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 25, 2021, 01:31:27
za


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Września 25, 2021, 04:03:47
ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 26, 2021, 09:32:20
Przypominam o ostatnich godzinach głosowania.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 27, 2021, 02:40:02
Głosowanie zamykam.

Zagłosowały cztery osoby, oddano cztery głosy ZA. Projekt został przyjęty i wyjątkowo wejdzie w życie po 7 dniach.

W dalszej kolejności pragnę przedstawić projekt drobnej korekty Ustawy o siłach zbrojnych.

U C H W A Ł A
Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego

z dnia ......

w sprawie nowelizacji Ustawy o siłach zbrojnych ZSKHiW

Artykuł 1.

Ilekroć w Ustawie o siłach zbrojnych ZSKHiW (Uchwała Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu z dnia 1 marca 2015 r.) pada określenie "Wielki Wódz" zostaje ono zastąpione określeniem "Głównodowodzący".

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie w terminie siedmiu dni od momentu jej uchwalenia przez Szlachecki Kolektyw Decyzyjny.


Proponuję 24-godzinną debatę z możliwością przedłużenia.

Otwieram debatę!

Tak jak wspomniałem: zmiana jest kosmetyczna, ale potrzebna w celu uniknięcia nieporozumień. Po prostu stara nazwa stanowiska zostanie zastąpiona nową w miejscach, gdzie wkradły się buble.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 27, 2021, 08:46:53
Nowocześnie i postępowo, Wszechbudzimiryzm nie zgłasza zastrzeżeń.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 29, 2021, 04:02:12
Poprawek w toku dyskusji nie zgłoszono.

Towarzysze,

zatem otwieram głosowanie, które potrwa do dnia 1 października, do godziny 22:00.
 
Głosuję ZA


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 29, 2021, 06:44:27
Głosuję ZA.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 29, 2021, 07:00:09
Głosuję ZA.


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Września 29, 2021, 09:22:27
WSTRZYMUJĘ SIĘ


Tytuł: Odp: 3. Obrady Szlacheckiego Kolektywu Decyzyjnego
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Października 05, 2021, 03:39:20
Przepraszam ugułem za opóźnienie.

Zamykam głosowanie

Zagłosowało czterech uprawnionych z czego trzech opowiedziało się za projektem, a jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała przechodzi.

Towarzysze,

z uwagi na to, że złapaliśmy pewnego rodzaju zadyszkę proponuję na tym zakończyć posiedzenie Kolektywu. Jednocześnie proponuję, aby następne obrady rozpoczęły się w sobotę czyli 9 października.