Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Instytucje => Kancelaria Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych => Wątek zaczęty przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 12, 2012, 06:30:48Tytuł: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 12, 2012, 06:30:48
W niniejszym wątku będą przedstawiane prawomocne uchwały Parlamentu. Premier winien przekazywać je komisarzom odpowiednim w celu ich realizacji.
Cytuj
Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 roku.
Poleca się Narodowemu Komisariatowi Dyplomacji rozpocząć działania ws. kupna od Republiki Ludowej Siedmiogrodu strefy okupacyjnej tego państwa.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor
Cytuj
Uchwała z dnia 28 stycznia 2012 roku.
Ustawa o Wywiadzie Wojskowym
Art. 1 Wywiad Wojskowy podlega w kolejności: Królowi ZSKHiW oraz Komisarzowi ds. Armii i Zbrojeń
Art. 2
1) Głównym Dowódcą Wywiadu Wojskowego jest osoba wyznaczona przez Króla na okres kadencji Komisarza ds. Armii i Zbrojeń.
1.1) Król ma obowiązek w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Głównego Dowódcy Wywiadu Wojskowego zasięgnąć opinii Komisarza ds Armii i Zbrojeń.
Art. 3
1) Do Wywiadu Wojskowego mogą być tylko należący do Ludu Szlacheckiego ZSKHiW, którzy ukończyli wszystkie szkolenia zalecane przez Komisariat ds. Armii i Zbrojeń.
1.1). Za poręczeniem Króla i Komisarza Komisarza ds. Armii i Zbrojeń można przyjąć do Wywiadu Wojskowego także ludzi spoza Ludu Szlacheckiego.
Art. 4
Osoby pracujące w Wywiadzie Wojskowym nie mogą tego ujawniać. Mogą rozmawiać między sobą na tematy dotyczące Wywiadu Wojskowego poza siedzibą Wywiadu, nawet w wypadku odejścia lub zwolnienia z Wywiadu Wojskowego.
Art. 5
Osoby pracujące w Wywiadzie Wojskowym obowiązuje tajemnica państwowa, nawet jeśli już nie pracują na rzecz Wywiadu Wojskowego.
Art. 6
Pracownik Wywiadu Wojskowego nie posiada prawa łaski oraz obrony, jeśli rozprawa toczy się przeciwko niemu. Król może w uzasadnionych przypadkach poprosić oskarżonego o wygłoszenie mowy obronnej.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

 Z chęcią zatrudnię kogoś do wykonywania tej czynności, gdyż i tak jestem zapchany obowiązkami.

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 13, 2012, 06:57:12
Cytuj
Uchwała z dnia 09 lutego 2012 roku.
Art. 1.
1. Święto państwowe rozumie się przez rocznicę szczególnie ważnego wydarzenia w dziejach państwa.
2. Święto państwowe winno być obchodzone w całym kraju.
3. Centralne obchody mają miejsce w mieście stołecznym.
4. Od punktu 3 Król Hirschbergii i Weerlandu może uczynić odstępstwo.
5. Święta państwowe mogą zostać ogłoszone dniem wolnym od pracy.
Nie zostają jednakże wtedy przerwane działania instytucji państwowych.

Art. 2.
1. W Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu obowiązują następujące święta państwowe:
a) imieniny aktualnego Monarchy
b) urodziny aktualnego Monarchy
c) 25 maja- święto rewolucji
d) 23 października- dzień monarchosocjalizmu
e) 23 października- dzień odbudowy
f) 16 stycznia- dzień informacji

Art. 3.
Samorządy mają prawo ustanawiać święta lokalne.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 19, 2012, 04:45:39
Cytuj
Uchwała z dnia 12 lutego 2012 roku.
Udziela się Królowi Hirschbergii i Weerlandu Czcigodnemu Towarzyszowi Arkadiuszowi Filipowi pełnomocnictw ws. negocjacji z władzami Wolnej Republiki Winktown.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 20, 2012, 05:01:48
Cytuj
Uchwała z dnia 16 lutego 2012 roku.
Przekazuje się Narodowemu Komisariatowi Dyplomacji pełnomocnictwa ws. rozpoczęcia negocjacji z Republiką Victorii.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lutego 24, 2012, 04:05:15
Cytuj
Uchwała z dnia 20 lutego 2012 roku.

Ustawa o obywatelstwach obcych
1. Obywatel Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu  może posiadać 2 obywatelstwa innych krajów.
2. W przypadku posiadania obywatelstwa innego kraju obywatel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Kancelarię Premiera ZSKHiW.
3. Od punktu 1 można uczynić wyjątek gdy dany kraj nie jest uznawany przez Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
4. Za złamanie niniejszego prawa przewiduje się karę pozbawienia obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
5. Organami właściwymi do realizacji postanowień niniejszej ustawy są:
a) Król Hirschbergii i Weerlandu
b) Rząd ZSKHiW
c) Trybunały (pkt 4)
d) Królewskie Siły Zbrojne,
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Marca 02, 2012, 04:19:07
Cytuj
Uchwała z dnia 22 lutego 2012 roku.

Ustawa o określeniu kompetencji Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych
Art. 1
Ustawa określa kompetencje Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych oraz zadania przed nim postawione.
Art. 2
Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych powinien szanować prawa, tradycje i tożsamość narodową Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także dbać o dobro obywateli.
Art. 3
Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych zobowiązuje się do :
a)   Opisywania narodowych dóbr kulturalnych.
b)   Organizacji inicjatyw sportowych i kulturalnych.
c)   Wspierania finansowo i merytorycznie inicjatyw obywateli.
d)   Koordynacji Czatu Narodowego.
e)   Opisywania instytucji oświatowych.
f)   Wspierania uczelni i nauki na terenie Królestwa.
g)   Dbania o aktualność, wysoki poziom merytoryczny i estetyczny oficjalnych stron państwowych.
h)   Pomocy nowym mieszkańcom w aklimatyzacji.
i)   Możliwie wysokiego wykorzystywania umiejętności w celu polepszenia sytuacji w państwie.
j)   Pisania Kroniki w celu przekazania potomnym informacji historycznych.
k)   Obserwacji samorządów.
Art. 4
Jako zwierzchnik Milicji Narodowej i innych sił porządkowych ma obowiązek wspierana tych instytucji oraz zarządzania nimi poprzez ustalanie budżetu i obowiązków.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Kwietnia 01, 2012, 06:24:00
Cytuj
Uchwała z dnia 15 marca 2012 roku.
TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Wolną Republiką Winktown
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia .. ... .... w Winktown

Wysokie Układające się Strony:

Arkadiusz II Filip von Weerland-Wettin
Król Hirschbergii i Weerlandu
oraz
Tommy Farciarz
pełnomocnik Prezydenta Wolnej Republiki Winktown


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Wolną Republiką Winktown a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Wolna Republika Winktown oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 6.
Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem, Ambasador.

Rozdział IV Ambasadorowie

Art. 7.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 8.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 9.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V Współpraca

Art. 10.
Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 11.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 12.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 13.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 14.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 15.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 16.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 17.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.
Wysokie Układające się Strony:
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

 Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Kwietnia 15, 2012, 09:44:37
Cytuj
Uchwała z dnia 10 kwietnia 2012 roku.
Ustawa o określeniu kompetencji i obowiązków Premiera ZSKHiW
Art.1
Niniejsza ustawa określa kompetencje i obowiązki Premiera ZSKHiW.

Art. 2
Premier ZSKHiW powinien szanować prawa, tradycje i tożsamość narodową Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także dbać o dobro obywateli.

Art. 3
Premier ZSKHiW jest zwierzchnikiem Rządu ZSKHiW. Odpowiada wraz z Rządem ZSKHiW przed Parlamentem.

Art. 4
Do obowiązków Premiera ZSKHiW należy:
a) kierowanie pracami Komisarzy,
b) wydawanie rozporządzeń,
c) koordynowanie i kontrolowanie pracy członków Rządu ZSKHiW,
d) zwoływanie posiedzeń Rządu,
e) prowadzenie polityki zagranicznej wraz z Komisarzem ds. Dyplomacji
f) wysyłanie Komisarzom uchwał do realizacji,
g) wygłaszanie przemowy w Parlamencie po otwarciu nowych obrad przez Archibokassę i Premiera ZSKHiW , w której Premier ZSKHiW podsumowuje działania rządu, które miały miejsce od początku ostatnich obrad,
h) rozpatrywanie wniosków, które zostały do niego skierowane w Sekretariacie Kancelarii Premiera.

Art.5
Wybory Premiera ZSKHiW odbywają się w Parlamencie. Kandydatami mogą być jedynie posłowie do Parlamentu.

Art.6
1. Po wyborze nowego Premiera ZSKHiW, dotychczasowy Premier ZSKHiW zobowiązany jest do złożenia dymisji swojego rządu. Nowy Premier ZSKHiW otwiera Bazar Stanowisk, gdzie mogą zgłaszać się kandydaci na Komisarzy.
2. W wypadku, gdy na dane stanowisko zgłosi się:
a) 1 kandydat Premier ZSKHiW ogłasza tę osobę nowym Komisarzem,
b) 2 i więcej kandydatów Premier ZSKHiW dokonuje wyboru spomiędzy nich.
3. Po wybraniu nowych komisarzy Bazar zostaje zamknięty. Premier musi złożyć w Biurze Archibokassy wniosek o wotum zaufania wobec rządu.
3.1 W przypadku przyjęcia tegoż ppP przez Parlament, Premier ZSKHiW na najbliższych obradach Parlamentu zamiast podsumowania działań rządu wygłasza exposé, w którym przedstawia plany na bieżącą kadencję.
3.2 W przypadku odrzucenia tegoż ppP przez Parlament Premier jest zobowiązany do złożenia wniosku ponownie. Ma prawo do przeprowadzenia ponownego naboru na dowolne stanowisko.
3.2.1 W przypadku ponownego odrzucenia wotum zaufania Premier jest zobowiązany podać się do dymisji. Następnie w Parlamencie ponownie odbywają się wybory Premiera ZSKHiW.
3.3. Procedurę należy powtarzać aż do przyjęcia wotum zaufania przez Parlament.

Art. 7
1.Premier ma prawo odwołać jednego z Komisarzy, gdy uzna to za konieczne. W takim przypadku musi wydać rozporządzenie z uzasadnieniem decyzji. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Kwietnia 17, 2012, 05:50:38
Cytuj
Uchwała z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
Ustawa o określeniu kompetencji i obowiązków Wicepremiera ZSKHiW

Art.1
Niniejsza ustawa określa kompetencje i obowiązki Wicepremiera ZSKHiW.

Art. 2
Wicepremier ZSKHiW zobowiązany jest szanować prawa, tradycje i tożsamość narodową Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także dbać o dobro obywateli.

Art.3
Wicepremier ZSKHiW nadzoruje zarówno politykę zagraniczną, jak i wewnętrzną.

Art.4
Wicepremier ZSKHiW:
a) zastępuje Premiera ZSKHiW w jego obowiązkach w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego jego obowiązków,
b) wydaje rozporządzenia w Kancelarii Premiera,
c) ma obowiązek informowania Premiera ZSKHiW o swoich decyzjach i poczynaniach w zakresie kierowania rządem ZSKHiW, a także polityki zagranicznej.

Art. 5
Wicepremier ZSKHiW odpowiada przed Premierem ZSKHiW oraz Parlamentem.


(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Kwietnia 22, 2012, 08:17:17
Cytuj
Uchwała z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
Ustawa o opłatach administracyjnych
Art.1
1. Każdy podmiot prawny zamierzający wybudować nowy obiekt musi zasięgnąć opinii odpowiedniego komisariatu w sprawie wyceny budowy. Musi też podać przewidywany zysk, jaki ten obiekt ma przynosić.
1.1. Jeśli dany obiekt jest budowany przez spółkę koszty budowy i zyski z późniejszej działalności nieruchomości dzielone są pomiędzy jej członków zgodnie z jej wewnętrznym statusem.
1.2. Jeśli dany obiekt jest budowany z inicjatywy jednostki administracyjnej pierwszego stopnia lub Narodowego Komisariatu koszty budowy i zyski z późniejszej działalności nieruchomości są dzielone między jednostkę administracyjną pierwszego stopnia, bądź Narodowy Komisariat a Rząd zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Premiera ZSKHiW.

Art.2
1. Obiekty zbudowane przed przegłosowaniem niniejszej ustawy uznaje się za już spłacone.
1.1. Rząd w porozumieniu Guberniami jest zobowiązany ustalić do kogo i w jakim stopniu należą wymienione w powyższym punkcie obiekty.
2.1. Obiekty samorządowe leżące na terenie Guberni lub innych jednostek administracyjnych muszą należeć do danej jednostki przynajmniej w 70%.
2.2. Obiekty podlegające bezpośrednio instytucjom centralnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stanowią wyłączną własność państwową.

Art.3
1. Przez obiekt prywatny rozumie się nieruchomość należącą przynajmniej w 51% do prywatnych podmiotów prawnych.
2. Jeżeli obiekt prywatny przynosi dodatnie zyski, właściciel jest zobowiązany uiścić od nich podatek. Musi być on odprowadzany raz w miesiącu i dysponowany pomiędzy konta Guberni, bądź innej jednostki administracyjnej pierwszego stopnia na której terenie znajduje się obiekt, a Rządu ZSKHiW zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Premiera ZSKHiW.
2.1. Jeśli właściciel obiektu nie odprowadził podatku do tygodnia po terminie, grozi mu odpowiedzialność karna. Decyzję o wszczęciu postępowania podejmuje Komisarz ds. Wewnętrznych lub urzędnik do tego przez niego wyznaczony.


Art.4
Stawka podatku dochodowego od nieruchomości wynosi 10% dodatnich zysków miesięcznych nieruchomości.

(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Maja 12, 2012, 07:04:48
Cytuj
Uchwała z dnia 3 maja 2012 roku.
Ustawa o eksperymentach z mutantami i handlu nimi:

1.Eksperymenty mające na celu wywołanie u zwierząt mutacji mogą przeprowadzać jedynie państwowe placówki badawcze i wojsko.
2.Za nielegalne eksperymenty z mutacjami grozi kara grzywny lub więzienia do 7 lat. Za nielegalne posiadanie mutantów albo handlowanie nimi grozi kara więzienia do 4 lat.
3.Specejalne pozwolenie na posiadanie mutantów, handel i eksperymenty z nimi mozna uzyskać od zarządcy guberni po złożeniu stosownego wniosku.
4.Krzyżować zwierzęta można do woli o ile ma sie na to pozwolenie od zarządcy guberni.
5.Z mutantami należy obchodzić się humanitarnie. Nie wolno ich zabijać jeśli stwierdzono u nich wystapienie zaawansowanej świadomości i nie stanowią zagrożnia dla otoczenia lub nie są skazane na smierć (za względów biologicznych) w najbliższym czasie. Inne mutanty można zabijać tylko poprzec podanie im trucizny działającej do 30 sekund. Z mutantami nie posiadającymi w ogóle żadnej świadomości można robić co się chce.
6. Mutacje nie mogą zagrażać otoczeniu.
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Maja 20, 2012, 06:23:04
Cytuj
Uchwała z dnia 13 maja 2012 roku.
Nowelizacja ustawy o określeniu kompetencji Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych

W ustawie o określeniu kompetencji Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych wprowadza się następującą zmianę:
1. W Art. 3 dodaje się pkt o następującym brzmieniu:
"l)  Kontrolowania poprawności wypłacanych pensji"
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Czerwca 08, 2012, 03:05:54
Cytuj
Uchwała z dnia 24 maja 2012 roku.
Ustawa o określeniu kompetencji i obowiązków Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych
Art.1
Niniejsza ustawa określa kompetencje i obowiązki Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych.

Art. 2
Narodowy Komisarz ds. Sił Zbrojnych ma obowiązek szanować prawa, tradycje i tożsamość narodową Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także dbać o dobro obywateli.

Art. 3
Narodowemu Komisarzowi ds. Sił Zbrojnych podlegają siły zbrojne ZSKHiW oraz wszystkie instytucje z nim zawiązane.

Art.4
Do obowiązków Komisarza należy:
a) nadzorowanie ćwiczeń Królewskich Sił Zbrojnych organizowanych zarówno na terenie ZSKHiW jak i poza jego granicami,
b) zapewnianie dostępności wyposażenia siłom zbrojnym i nadzorowanie jego stanu technicznego,
c) nadzorowanie działalności placówek należących do sił zbrojnych,
d) nadawanie i odbieranie stopni wojskowych,
e) rozpatrywanie wniosków złożonych w Komisariacie.

Art.5
1.Narodowy Komisarz ds. Sił Zbrojnych ma prawo nadawać i odbierać stopnie wojskowe do stopnia generała brygady i równoważnych mu włącznie.
2.Decyzja Komisarza musi zostać przedłożona Królowi, który ostatecznie ją zatwierdza. Obie decyzje muszą zostać uzasadnione.
2.1.Od ostatecznego postanowienia można się odwołać w sądzie.

Art.6
Narodowy Komisarz ds. Sił Zbrojnych odpowiada przed Premierem ZSKHiW, Wicepremierem ZSKHiW oraz Parlamentem.

(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 21, 2012, 01:10:50
Cytuj
Uchwała z dnia 17 sierpnia 2012 roku
Parlament ZSKHiW IV kadencji udziela wotum zaufania rządowi o niniejszym składzie członkowskim:
Premier: Krzysztof Septimus
Wicepremier: Mistrz Budzimir VII
Komisarz ds. Dyplomacji: Król Arkadiusz Filip II
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Erick Monde
Komisarz ds. Wewnętrznych: Krzysztof Septimus
Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy: Gieorgij
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Sierpnia 21, 2012, 01:13:28
Cytuj
Uchwała z dnia 15 sierpnia 2012 roku
Ustawa o określeniu kompetencji i obowiązków Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji
Art.1
Niniejsza ustawa określa kompetencje i obowiązki Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji.

Art. 2
Narodowy Komisarz ds. Dyplomacji ma obowiązek szanować prawa, tradycje i tożsamość narodową Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także dbać o dobro obywateli.

Art. 3
Narodowemu Komisarzowi ds. Dyplomacji podlegają placówki dyplomatycze ZSKHiW.

Art. 4
Do obowiązków Komisarza należy:
a) prowadzenie polityki zagranicznej wraz z Premierem ZSKHiW,
b) zarządzanie placówkami dyplomatycznymi państwa,
c) rozpatrywanie wniosków przedstawionych w Komisariacie.

Art.5
1. Narodowy Komisarz ds. Dyplomacji w ramach polityki zagranicznej:
a) negocjuje uznanie ZSKHiW przez inne v-państwa
b) dba o dobre imię ZSKHiW
c) wypowiada i układa treści traktatów
d) promuje ZSKHiW
e) prowadzi inne działania, które wynikają z sytuacji międzynarodowej
f) wyznacza i odwołuje wicekomisarzy uprawnionych do wykonania pojedynczych z wyżej wymienionych czynności.
2. O swoich działaniach Komisarz jest zobowiązany informować na bieżąco Premiera ZSKHiW, za zgodą którego mają one miejsce.
Art.6
Narodowy Komisarz ds. Dyplomacji odpowiada przed Premierem, Wicepremierem ZSKHiW oraz Parlamentem.

(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 02, 2012, 03:33:26
Cytuj
Uchwła z dnia 29.08.12 r.
Parlament udziela wotum zaufania Laszkowi Młynariewowi na stanowisku Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych

(-) Arkadiusz Filip


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 03, 2012, 02:23:22
Cytuj
Uchwała z dnia 31.08.12 r.
Ustawa o Siłach Zbrojnych ZSKHiW

Art. 1
Niniejsza ustawa określa kompetencje zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, poszczególnych rodzajów wojsk oraz ich obowiązki.

Art. 2
Przez Siły Zbrojne rozumie się wszystkie jednostki wojskowe podlegające Komisarzowi ds. Sił Zbrojnych.

Art. 3
1. Król jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW.
2. Król jako zwierzchnik  Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) w razie wypowiedzenia wojny mianuje Głównodowodzącego. który obejmuje na czas wojny drugie po Królu, lecz wyższe od Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Król może także odwołać Głównodowodzącego w razie niewłaściwego wypełniania przez niego obowiązków.
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała lejtnanta i równoważnych mu łącznie ze stopniem generała lejtnanta i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych,
d) na wniosek Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych mianuje dowódców poszczególnych rodzajów wojsk.
2.1. Król jest zobowiązany uzasadnić swoje decyzje.
2.2. W czasie wojny nie przysługuje odwołanie od decyzji Króla. Natomiast w czasie pokoju można takowe złożyć.
3. Głównodowodzący jest zobowiązany do dowodzenia armią na czas wojny.
4. Żaden zwierzchnik Sił Zbrojnych (Król, Głównodowodzący oraz Narodowy Komisarz), a także Siły Zbrojne nie mogą działać przeciwko ZSKHiW ani Ludowi Szlacheckiemu ZSKHiW

Art. 4
Za organizację Sił Zbrojnych ZSKHiW odpowiada Narodowy Komisarz ds. Sił Zbrojnych, którego szczegółowe obowiązki w tym zakresie wymienione są w ustawie o jego kompetencjach.

Art. 5
1.Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ).
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą odpowiednich organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą odpowiednich organów.

Art. 6
1. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) marszałek,
c) generał,
d) generał lejtnant,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.
2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) wielki admirał,
c) admirał,
d) wiceadmirał,
e) komandor,
f) podkomandor,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) mat,
m) marynarz.
3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) marszałek,
c) generał,
d) generał lejtnant,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat.

Art. 7.
1. Służba w Królewskich Siłach Zbrojnych jest służbą dobrowolną.
2. Zalecane jest by żołnierzami Królewskich Sił Zbrojnych zostawały jedynie osoby, które odbyły minimum 10-letnią służbę w PMOB.
3. Na mocy rozporządzenia Komisarza ds. Sił Zbrojnych od punktów 1. 2. art. 7. mogą zostać poczynione odstępstwa.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 09, 2012, 05:31:47
Cytuj
Uchwała z dnia 04.09.12 r.
Ustawa o Królewskich Gospodarstwach Rolnych


1. Jako Królewskie Gospodarstwo Rolne (nazywane dalej KGR) definiuje się każde gospodarstwo rolne należące do państwa.
2. Zgodę na powstanie nowego KGR-u wydaje Komisarz Spraw Wewnętrznych. Wniosek o budowę KGR-u składa zarządca guberni.
3. Budowa KGR-u finansowana jest z budżetu danej guberni.
4. Pracę KGR-ów w poszczególnych guberniach nadzorują zarządcy guberni.
5. Zarządcy składają raport z działania KGR-ów w swoich guberniach komisarzowi spraw wewnętrznych raz do roku.
6. Zyski z KGR-ów w 60% przekazywane są do skarbu państwa, a w 40% na konto danej guberni.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 13, 2012, 01:27:19
Cytuj
Uchwała z dnia 09.09.12 r.
Ustawa o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa procedury związane z nadawaniem i odbieraniem obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zwane jest dalej ZSKHiW.

Art. 3.
Obywatelstwo ZSKHiW nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 4.
1. Odebranie obywatelstwa ZSKHiW następuje na mocy wyroku sądowego lub po zrzeczeniu się obywatelstwa ZSKHiW przez obywatela.
2. Skazanie na karę banicji jest równoznaczne  z pozbawieniem skazanego obywatelstwa ZSKHiW.

Art. 5.
Obywatelstwo ZSKHiW może zostać nadane osobie fizycznej, która:
1. Posiada konto na forum ZSKHiW od co najmniej tygodnia
2. Wysłała na forum ZSKHiW co najmniej dwadzieścia wiadomości.
3. Złożyła na ręce Króla Hirschbergii i Weerlandu wniosek zawierający:
a) Wirtualne imię i nazwisko wnioskodawcy
b) Wirtualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy
c) Informacje o posiadanych obywatelstwach państw obcych
4. Organem właściwym do weryfikacji informacji zawartych we wniosku jest Król Hirschbergii i Weerlandu oraz Narodowy Komisariat Dyplomacji.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie siedmiu dni.

Art. 6.
1.   Otrzymanie obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu szlachcica.
2.   Utrata obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczna z utratą tytułów szlacheckich.

Art. 7.
1.   Zrzeczenie się obywatelstwa ZSKHiW następuje poprzez publikację na forum ZSKHiW oświadczenia o następującej treści:

„Ja, IMIĘ I NAZWISKO, w pełni świadomie zrzekam się obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz  wszelkich przywilejów związanych z obywatelstwem. W wypadku zaniechania mojej aktywności swój majątek przekazuje na rzecz XXX”

2.   Do potwierdzenia zrzeknięcia się obywatelstwa zobowiązany jest Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.
3.   W przypadku nie przekazania majątku zostaje on przekazany do dyspozycji Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych.

Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres co najmniej 3 miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania  obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW przez obywatela uznanego za zmarłego Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych zobowiązany jest do cofnięcia postanowień rozporządzenia o uznaniu danego obywatela za zmarłego.
4.   W przypadku niezrealizowania postanowień punktu 3 art. 9 do cofnięcia postanowień rozporządzenia uprawniony jest Premier ZSKHiW.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 17, 2012, 04:06:13
Cytuj
Uchwała z dnia 13.09.12 r.
Ustawa o kontach bankowych


art. 1.
1.1 Każdy pracujący obywatel (zwany też użytkownikiem banku) ZSKHiW zobowiązany jest posiadać konto w dowolnym banku.
1.2 Każdy obywatel ma prawo posiadać tylko jedno konto w każdym działającym na terenie państwa banku.
1.3 Każdy posiadacz konta może samodzielnie dokonywać przelewów z konta na konto i z banku do banku
1.4 Żaden organ nie może odmówić obywatelowi założenia konta w banku, jeśli użytkownik ten nie łamie prawa.
1.5 Dyrektorem Generalnym Królewskiego Banku Lichwy jest wyznaczany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych

art. 2.
2.1 Przelewów wypłat pensji na konto pracownika może dokonywać tylko pracodawca
2.2 Pracodawca nie ma prawa opóźniać wypłaty bez podania powodu
2.3 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.4 Żaden użytkownik nie ma prawa wydać więcej pieniędzy niż posiada.
2.5 Jeśli użytkownik przelał więcej pieniędzy niż posiada, przelew taki uznaje się za nie ważny
2.6 Każdy pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata

art. 3.
3.1 Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy uprawniony jest do kontroli kont innych użytkowników.
3.2  Dyrektor Generalny w trakcie kontroli ma prawo:
a) sprawdzać stan konta
b) unieważniać niektóre przelewy zgodnie z punktem 5 art. 2 niniejszej Ustawy.
c) sprawdzać pochodzenie środków finansowych
d) w razie uchybień nakładać kary pieniężne
e) w razie niewypłacalności użytkownika zamknąć konto
f) skontrolować prywatny bank, lub poprosić jego właściciela o stosowny raport

art. 4.
4.1 Kontem publicznym jest konto firmy lub instytucji
4.2 Użytkownik nie ma prawa posiadać konta publicznego w kilku bankach
4.3 Każdy użytkownik konta publicznego zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić organom zarządzającym bankiem raport finansowy ze swojej działalności

art. 5.
5.1 Konto państwowe rozumie się jako konto, którego właścicielem jest instytucja państwowa
5.2 Instytucje, które uprawnione są zakładać konta państwowe;
a) Parlament
b) Rada Komisarzy Narodowych i jej organy
c) Siły Zbrojne
d) Uniwersytety i instytuty
e) urzędy i instytucje, które należą do państwa chociaż 75%
5.3 Konto państwowe może zostać utworzone jedynie w Królewskim Banku Lichwy
5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał
pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 22, 2012, 08:30:19
Cytuj
Uchwała z dnia 18.09.12 r.
Ustawa o spadkach


Wstęp
1.1 Każdy obywatel ZSKHiW może przekazać w spadku dobra ruchome lub nieruchome.
1.2 Spadek może obowiązywać za życia lub po v-śmierci darczyńcy.
1.3 Testament uznaje się za prawdziwy, gdy;
    a) wiadomo, że pisał go darczyńca
    b) został napisany przynajmniej 24godziny przed v-śmiercią
    c) został zabezpieczony w bankowym sejfie, lub innym miejscu możliwym do wglądu

Obdarowani
2.2 Obdarowanym nie może być;
    a) ktoś, kto do napisania testamentu darczyńcę zmusił
    b) ktoś, kto przyczynił się do śmierci darczyńcy

Testament
3.1 Testamentem nazywamy wolę darczyńcy, który chce obdarować innych swoimi dobrami.
3.2 Testamentem jest dokument napisany i podpisany przez darczyńcę.
3.3 Testamentem nazywamy dokument, który zawiera rozporządzenie własnego majątku. Przy czym każda część majątku została rozdzielona między wszystkich obdarowanych.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 22, 2012, 03:05:49
Cytuj
Uchwała z dn. 17.10.12 r.
Nowelizacja Ustawy o określeniu kompetencji Premiera ZSKHiW


W ustawie o określeniu kompetencji Premiera ZSKHiW wprowadza się następującą zmianę:
1. W Art. 4 dodaje się podpunkt "i" o następującym brzmieniu:
"i)  Pełnienie obowiązków komisarza w wypadku wakatu na stanowisku.
j) Pełnienie obowiązków komisarza w wypadku jego nieobecności."

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 26, 2012, 02:25:44
Cytuj
Uchwała z dnia 22.10.12 r.
Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Ilekroć w niniejszej ustawie pada skrót ZSKHiW rozumie się przez to Zjednoczone Socjalistyczne Królestw Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Ustawa dotyczy podziału administracyjnego ZSKHiW.

Art. 3.
ZSKHiW jest państwem federalnym.

Art. 4.
Jednostkami administracyjnymi pierwszego stopnia ustanawia się gubernie.

Art. 5.
Gubernie powoływane są i likwidowane na mocy ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW, umowy międzynarodowej lub królewskiej ustawy początkowej.

Art.. 6.
1. Władza w guberniach pochodzi od ich mieszkańców.

Art. 7.
Gubernie uprawnione są do ustanawiania własnych ustaw zasadniczych oraz innych praw obowiązujących na terenie guberni, jednak nie będących w sprzeczności z prawem ZSKHiW.

Art. 8.
1.   Naczelnym organem ustawodawczym guberni jest ustanowiony przez jej ustawę zasadniczą demokratyczny organ samorządowy.
2.   W przypadku, gdy prawo nie precyzuje roli i zasad funkcjonowania organu, o którym mowa w punkcie 1. rolę tę pełni zgromadzenie wszystkich mieszkańców guberni.

Art.. 9.
1. Władzę wykonawczą na terenie guberni sprawuje zarządca  lub osoba mu równoważna.
2. Kompetencje oraz zasady wybierania i sprawowania funkcji przez zarządcę ustala prawo guberni.
3. W wypadku umyślnego spowodowania szkód w działaniu guberni lub państwa zarządca guberni może zostać zawieszony w obowiązkach przez premiera ZSKHiW.
4. W przypadku zawieszenia zarządcy w obowiązkach władzę wykonawczą sprawuje komendant guberni wyznaczony przez premiera ZSKHiW za zgodą organu ustawodawczego.
5. Komendant guberni sprawuje do czasu powrotu zarządcy na stanowisko lub do czasu powołania nowego zarządcy.
6. Zarządca powraca na stanowisko na mocy uchwały organu ustawodawczego.
7. Premier ZSKHiW lub Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ma prawo do sądowego zaskarżenia aktu prawa miejscowego.
8. W wypadku uznania przez Sąd niezgodności aktu prawa miejscowego z prawem centralnym akt ten ulega unieważnieniu.

Art. 10.
1. Władze guberni uprawnione są do ustanawiania podatków oraz innych opłat administracyjnych obowiązujących na terenie guberni.
2. Dochód z gubernialnych podatków i opłat administracyjnych winien zasilić w co najmniej 20% konto skarbu Państwa.
3. Zobowiązuje się Rade Komisarzy Narodowych do wyznaczenia minimalnych stawek podatków.

Art. 11.
Prywatne majątki ziemskie położone na terenie guberni podlegają jej władzom i mogą zostać przez nią zlikwidowane w wypadku łamania prawa przez właściciela majątku

Art. 12.
Władze guberni nie są uprawnione do tworzenia własnych sił porządkowych, jednak gdy jest to konieczne Milicja Narodowa oraz jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujące na terenie guberni zobowiązane są do udzielenia pomocy jej władzom.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Listopada 01, 2012, 12:24:55
Cytuj
Uchwała z dn. 28.10.12 r.

Parlament ZSKHiW udziela wotum zaufania VIII Rządowi w składzie:

Premier: Bartosz Derikor
Wicepremier: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Arkadiusz II Filip
Komisarz ds. Wewnętrznych: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Dyplomacji: Bartosz Derikor


(-) Arkadiusz Filip

przyjęte


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Listopada 08, 2012, 04:07:02
Cytuj
Uchwała z dn. 04.11.12 r.
Ustawa o zmianie treści Ustawy o Siłach Zbrojnych


art. 1.
W Ustawie o Siłach Zbrojnych [Uchwała z dnia 31.08.12 r.] zmianie ulega treść art. 3 oraz art. 6.

art. 2.
Znowelizowana treść art. 3. brzmi:

"Art. 3
1. Król jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW.
2. Król jako zwierzchnik  Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) w razie wypowiedzenia wojny mianuje Głównodowodzącego. który obejmuje na czas wojny drugie po Królu, lecz wyższe od Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Król może także odwołać Głównodowodzącego w razie niewłaściwego wypełniania przez niego obowiązków.
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała lejtnanta i równoważnych mu łącznie ze stopniem generała lejtnanta i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych,
d) zatwierdza lub odrzuca decyzje Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych ws. mianowania i odwołania ze stanowisk dowódczych oraz ws. odebrania stopni wojskowych"

art. 3.
Znowelizowana treść art. 6. brzmi:

"art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) feldmarszałek lub marszałek lotnictwa
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) pułkownik,
e) major,
f) kapitan,
g) porucznik,
h) podporucznik,
i) chorąży,
j) sierżant,
k) kapral,
l) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wielki admirał,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) komandor,
e) podkomandor,
f) kapitan,
g) porucznik,
h) podporucznik,
i) chorąży,
j) bosman,
k) mat,
l) marynarz.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB
b) nadzorca
c) dozorca
d) setnik
e) dziesiętnik
f) starszy poborowy
g) poborowy"

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia kapitana włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira

art. 4.
Osoby posiadające dotychczas stopień marszałka królewskich Sił Lądowych otrzymują z chwilą uprawomocnienia się niniejszej Ustawy stopień feldmarszałka.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 29, 2012, 07:12:31
Cytuj
Uchwała z dn. 20.12.12 r.
Ustawa o Milicji Narodowej


art. 1.
Niniejsza ustawa określa kompetencję i strukturę Milicji Narodowej.

art. 2.
Milicja Narodowa jest centralnym organem porządkowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Organem zwierzchnim Milicji Narodowej ustanawia się Narodowego Komisarz Spraw Wewnętrznych.

art. 4.
Do kompetencji Milicji Narodowej zalicza się:
-dokonywanie zatrzymań na okres nie dłuższy niż 48 godzin ale tylko jeśli jest podejrzenie złamania prawa
-zabezpieczanie manifestacji i innych zgromadzeń publicznych
-ochrona budynków użyteczności publicznej
-kontrola ruchu drogowego
-działania prewencyjne i edukacyjne
-ochrona obywateli
-wykrywanie przestępstw
-dokonywanie rewizji
-zarząd nad aresztami i zakładami karnymi o charakterze niewojskowym
-inne ustanowione przez prawo

art. 5.
W wypadku wojny funkcjonariusze Milicji Narodowej podlegają Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych i organom wyznaczonym przez władze wojskowe.

art. 6.
1. Na czele Milicji Narodowej stoi Dyrektor Generalny Milicji Narodowej .
2. Do kompetencji Dyrektora Generalnego Milicji Narodowej zalicza się:
-ogólny zarząd nad jednostkami Milicji Narodowej na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz nadzór nad wykonywaniem czynności określonych w art. 4. niniejszej Ustawy
-wydawanie polecenia zatrzymań zgodnie z art. 4. niniejszej Ustawy
-mianowanie Komendantów Gubernialnych Milicji Narodowej i innych dowódców milicyjnych o ile prawo nie stanowi inaczej
-promocja na wyższe stopnie milicyjne
-przyjmowanie funkcjonariuszy do służby
3. Dyrektor Generalny Milicji Narodowej mianowany jest przez Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
4.  Dyrektor Generalny Milicji Narodowej odwoływany jest przez Premiera ZSKHiW a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.

art. 7.
1. Wprowadza się stopnie milicyjne począwszy od najwyższego:
-Ojciec Mateusz (o.Mat.)
-Marszałek Bezpieczeństwa (marsz. bzp.)
-Generał Bezpieczeństwa (gen. bzp.)
-Generał-lejtnant Bezpieczeństwa (gen-lejt. bzp.)
-Pułkownik Bezpieczeństwa  (płk bzp.)
-Starszy Szeryf (st. srf)
-Szeryf (srf)
-Porucznik (por.)
-Podporucznik (ppor.)
-Aspirant (asp.)
-Gibalski (gib.)
-Sierżant (sierż)
-Klawisz (klaw.)
-Żandarm. (żand.)
2. W przypadku rozpoczęcia służby w Milicji Narodowej przez żołnierza Sił Zbrojnych ZSKHiW otrzymuje on stopień milicyjny równoważny z posiadanym stopniem wojskowym.

art. 8.
Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej Ustawy traci moc Dekret o powołaniu Milicji Narodowej z dnia 08.01.2012 r
.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 07, 2013, 05:13:43
Cytuj
Uchwała z dnia 31.12.12 r.
Nowelizacja ustawy o świętach państwowychW ustawie o świętach państwowych uchwała z dnia 9 lutego 2012 r.] wprowadza się następującą zmianę:
1. Zmienia się treść artykułu 2 na następującą:
"Art. 2.
1. W Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu obowiązują następujące święta państwowe:
a) imieniny aktualnego Monarchy
b) urodziny aktualnego Monarchy
c) 25 maja- święto rewolucji
d) 23 października- dzień monarchosocjalizmu
e) 20 października- dzień odbudowy
f) 16 stycznia- dzień informacji "

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 13, 2013, 06:14:49
Ile niewysłanych...
Zapomniałem, a wicepremier też miał to w dupie. Uważam, że stanowisko wice jest zbędne. Stołek dla stołka.

Cytuj
Uchwała z dnia 7.01.12 r.
Ustawa ws. tymczasowej regulacji zasad rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń i partii politycznych


art. 1.
1. Niniejsza Ustawa określa zasady rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń oraz partii politycznych na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Podmioty zarejestrowane na zasadach zawartych w niniejszej Ustawie są uprawnione do prowadzenia działalności na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Prawo do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa będącego podmiotem prawa gospodarczego lub stowarzyszenia, bądź partii politycznej posiada każda osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
1. Do rejestracji przedsiębiorstw prywatnych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę przedsiębiorstwa
c) typ przedsiębiorstwa
d) właściciela przedsiębiorstwa
e) adres siedziby przedsiębiorstwa
f) budżet początkowy przedsiębiorstwa
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 4.
1. Do rejestracji stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji charytatywnych i społecznych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę instytucji
c) dane organu zarządzającego instytucją
e) adres siedziby instytucji
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 5.
1. Do rejestracji partii politycznych uprawniony jest Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) Deklarowaną ideologię polityczną/ideologie polityczne
b) nazwę partii
c) dane władz partii
e) adres siedziby głównej partii
3. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Króla następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 6.
Postanowienia art. 3. lub art. 4. mogą zostać uchylone na określonym terenie na mocy Ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 17, 2013, 06:56:26
Cytuj
Uchwała z dn. 13.01.13 r.
Ustawa o sukcesji królewskiej

art. 1.
Proces elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu rozpoczynany jest w chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu, bądź też opróżnienia tronu z innej przyczyny.

art. 2.
1. W chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu władzę królewską sprawuje Wielki Sukcesor.
2. Wielki Sukcesor wyznaczany jest przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.
3. W przypadku niepowołania Wielkiego Sukcesora władzę królewską sprawuje Kolektyw Regencyjny.
4. W ciągu miesiąca od objęcia funkcji Wielki Sukcesor zobowiązany jest do zwołania Komitetu Elekcyjnego.

art. 3.
1. W skład Komitetu Elekcyjnego wchodzą głowy poszczególnych podmiotów federalnych.
2. W Komitecie Elekcyjnym Królewską Gubernię Hirschbergii reprezentuje Wielki Sukcesor, a w wypadku jego niepowołania- Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkich obywatelom.
4. Rejestracja kandydatów powinna zostać otwarta najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem elekcji.
5. Komitet Elekcyjny dokonuje elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu co najmniej większością 75%.
6. W wypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości przeprowadzane zostają powtórne głosowania.
7. Posiedzenia i głosowania Komitetu Elekcyjnego są jawne.

art. 4.
1. Nowo wybrany Król Hirschbergii i Weerlandu obejmuje godność po złożeniu przed Komitetem Elekcyjnym przysięgi na wierność Ludowi Szlacheckiemu, prawu i Zjednoczonemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaleca się aby w okresie roku od przeprowadzenia elekcji miała miejsce koronacja.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lutego 01, 2013, 03:39:17
Cytuj
Uchwała ws. nowelizacji uchwały z dnia 06 stycznia 2012 roku.

art. 1.
W Uchwale z dnia 06 stycznia 2012 r. tj Ustawie o działaniach służb wojskowych w miejscach publicznych wprowadza się znowelizowaną treść.

art. 2.
Znowelizowana treść Uchwały z dnia 06 stycznia 2012 r. brzmi:

"Ustawa o działaniach służb wojskowych w miejscach publicznych.

art. 1.
Siły Zbrojne ZSKHiW nie są uprawnione do prowadzenia działań zbrojnych na terenach zabudowanych miejsc publicznych.
§.1. Zasada ta nie tyczy się działań o charakterze uroczystości.
§.2. Na terenach objętych stanem wyjątkowym i stanem wojennym  służby wojskowe mają prawo do działań o każdym charakterze.
§.3. Na terenach objętych stanem klęski żywiołowej służby wojskowe mają prawo do działań o charakterze ochrony mienia i życia ludzkiego.

art. 2.
Wyznaczone jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW uprawnione są do prowadzenia działań mających na celu ochronę osoby Króla Hirschbergii i Weerlandu, członków Rady Komisarzy Narodowych oraz władz samorządowych, a także innych osób fizycznych, którym została przyznana ochrona państwowa.

art. 3.
W miejscowościach, w których liczba stałych funkcjonariuszy Milicji Narodowej wynosi mniej niż dwie osoby, oddziały Sił Zbrojnych ZSKHiW mają prawo wykonywania czynności porządkowych, za zgodą władz gubernialnych."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lutego 05, 2013, 10:06:47
Cytuj
Uchwała z dn. 31.01.13 r.
Ustawa antylekarska


art. 1.
1. Na terenie Guberni Weerlandzkiej za zakazane zakazane uznaje się wszelkie profesjonalne praktyki lekarskie.
2. Prowadzenie działalności lekarskiej uznaje się za przestępstwo podlegające karze banicji lub karze do dwóch miesięcy karnego jeżyka.
3. Nakazuje się praktykującym medycynę lekarską zaprzestania rzeczonego procederu na terytorium, o którym mowa w punkcie 1 art. 1.
4. Kontrolę nad wykonaniem punktu 3. art. 1. powierza się Siłom Zbrojnym, Milicji Narodowej oraz władzom Guberni Weerlandzkiej.

art. 2.
1. Za legalne uznaje się ludowe praktyki znachorskie oraz szamańskie.
2. Poleca się Radzie Komisarzy Narodowych oraz władzom samorządowym przeprowadzenie programu szkoleń znachorskich.

art. 3.
Zobowiązuje się Narodowego Komisarza ds. Wewnętrznych do opublikowania najpóźniej w dniu 01.03.2013 r. raportu dot. zwalczania praktyk lekarskich na terenie Guberni Weerlandzkiej.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lutego 10, 2013, 06:06:43
Cytuj
Uchwała z dnia 5 lutego 2013 r.
Ustawa o procedurach sądowniczych


art. 1.
1. Władzę sądowniczą na terenie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Władza sądownicza sprawowana jest bezpośrednio przez Króla lub za pośrednictwem sędziów mianowanych.

art. 2.
1. Prawu karnemu i cywilnemu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz władzy sądowniczej podlegają osoby fizyczne przebywające w chwili popełnienia czynu zabronionego na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, o ile nie zostały objęte immunitetem.
2. Przepisy prawa karnego określane są na mocy osobnej ustawy karnej wprowadzonej przez władze lokalne.
3. W przypadku podstawy prawnej karnej wyroki wydawane są przez sąd według własnego uznania, w oparciu o ludowe prawo zwyczajowe.

art. 3.
1. Do kar wymierzanych przez sąd zalicza się:
-karę banicji dożywotniej, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres dożywotni
-karę karnego jeżyka, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres czasowy, nie dłuższy niż trzy miesiące
2. Do środków karnych wymierzanych przez sąd zalicza się:
-grzywnę
-pozbawienie tytułu szlacheckiego
-zgodę na degradację wojskową
-pozbawienie obywatelstwa
-upaństwowienie majątku
3. Wraz ze skazaniem na karę banicji dożywotniej następuje utrata obywatelstwa.
4. Prawo do kasacji wyroku bądź orzeczenia przysługuje Królowi Hirschbergii i Weerlandu.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu stosuje prawo łaski  w okresie nie krótszym, niż czternaście dni od wydania wyroku.
6. Dopuszcza się by kary i środki karne były wymierzane w różnej formie, lecz wymagane jest by efekt był zgodny z niniejszą Ustawą.

art. 4.
1. Król sprawuje władzę sądowniczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem mianowanych przez siebie, dla poszczególnych spraw sędziów. Sędziowie mianowanie nie mogą być członkami stronnictw politycznych.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy przez sędziego mianowanego Król stanowi instancję odwoławczą dla stron.
3. Zastrzega się, iż sprawy o zgodność dokumentu z prawem zasadniczym rozstrzygać będzie jedynie Król.
4. Dopuszcza się powoływanie sędziów mianowanych dla określonych podmiotów administracyjnych.

art. 5.
Interes państwowy w postępowaniu sądowym reprezentuje przedstawiciel Narodowego Komisariatu Spraw Wewnrznych.

art. 6.
Zasady przyjmowania wniosków i zasady przebiegu procesu określa odrębny regulamin dla sądów.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lutego 11, 2013, 07:52:45
Cytuj
Uchwała z dn. 7.02.13 r.

Parlament udziela wotum zaufania Radzie Komisarzy Narodowych w składzie:
Premier: Laszk Młynariew
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Arkadiusz II Filip
Komisarz ds. Wewnętrznych: Bartosz Derikor
Komisarz ds. Dyplomacji: Krzysztof Septimus

(-) Arkadiusz Filip

przyjęte


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 01, 2013, 04:02:13
Cytuj
Uchwała z dnia 18.02.13 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
Na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zakazane zostają wszelkie formy działalności opisanej w artykule 3 niniejszej Ustawy, zwane dalej dziadostwem.

art. 2.
Zobowiązuje się Radę Komisarzy Narodowych, Milicję Narodową, Siły Zbrojne ZSKHiW oraz władze samorządowe i podległe im organy do prowadzenia działalności skierowanej przeciwko dziadostwu.

art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-krawaciarstwo i jego propagowanie,
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,

art. 4.
Za praktykowanie działań opisanych w artykule 3. niniejszej Ustawy grozi kara grzywny w wysokości do stu tysięcy loli, kara pręgierza w wymiarze do dwóch dni lub kara karnego jeżyka w wymiarze do 10 lat.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 04, 2013, 08:29:11
Cytuj
Uchwała z dnia 01.03.2013 r.
Nowelizacja ustawy o obowiązkach Narodowego Komisarza Dyplomacji


art. 1.
Zmianie ulega treść artykułu 5 Uchwały z dnia 15 sierpnia 2012 r.

art. 2.
Znowelizowana treść zapisów, o których mowa jest w art. 1. niniejszej ustawy brzmi:

"Art.5
1. Narodowy Komisarz ds. Dyplomacji w ramach polityki zagranicznej:
a) negocjuje uznanie ZSKHiW przez inne v-państwa
b) dba o dobre imię ZSKHiW
c) wypowiada i układa treści traktatów
d) promuje ZSKHiW
e) prowadzi inne działania dyplomatyczne, które wynikają z sytuacji międzynarodowej
f) informuje obywateli ZSKHiW o ważniejszych wydarzeniach zagranicznych oraz bieżącej polityce zagranicznej Rządu ZSKHiW
g) wyznacza i odwołuje wicekomisarzy uprawnionych do wykonania pojedynczych z wyżej wymienionych czynności."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 07, 2013, 09:08:05
Informuję, że Parlament ZSKHiW podjął decyzję o konieczności rozpisania ogólnonarodowego referendum w sprawie poniższej Umowy:

Cytuj
TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

W dniu ... lutego 2013 roku
w Hishbergu-Akropolis
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
oraz
JKM Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu, etc.
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz przedstawicielstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hishbergii i Weerlandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 10, 2013, 07:03:14
Cytuj
Uchwała z dn. 04.03.2013 r.
Ustawa ws. wprowadzenia ordynacji wyborczej


art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z przebiegiem wyborów do Parlamentu ZSKHiW zwanych dalej wyborami.

art. 2.
Wątpliwości nieuregulowane zapisami niniejszej ustawy lub innego właściwego aktu prawnego rozstrzygane będą w oparciu o prawo zwyczajowe.

art. 3.
Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
W wypadku niemożności wypełnienia zapisów art. 3. niniejszej ustawy nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje osoba wyznaczona przez Króla na mocy ordonansu.

art. 5.
1. Król zobowiązany jest ogłosić termin wyborów co najmniej dwadzieścia dni przed ich rozpoczęciem, wybory nie mogą rozpoczynać się w niedzielę
2. Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów Król zobowiązany jest rozpocząć proces zgłaszania kandydatur.
3. Kandydatury zgłaszane są w miejscu publicznym i ogólnodostępnym.
4. Dozwolone jest zgłaszanie jedynie własnej kandydatury.

art. 6.
1. Czas trwania wyborów powinien wynieść co najmniej 24 godziny i co najwyżej 52 godziny.
2. Każdemu obywatelowi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu przysługuje jeden głos.
3. Niedozwolone jest oddanie głosu przez kandydata na siebie samego.
4. Oddanie głosu następuje poprzez wysłanie Królowi prywatnej wiadomości na forum ZSKHiW.
5. W uzasadnionych przypadkach głos może zostać oddany inną dozwoloną drogą.    

art. 7.
1. Król zobowiązany jest do ogłoszenia wyników wyborów w terminie 48 godzin od zakończenia głosowania.
2. Król zobowiązany jest do podania liczby głosujących, liczby głosów nieważnych, liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwisk kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie, a w wypadku wyłonienia wymaganej liczby posłów do ogłoszenia terminu pierwszych obrad Parlamentu.
3. Kandydat uzyskujący mandat poselski zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia mandatu w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników wyborów.
4. W wypadku niewyłonienia wymaganej liczby posłów lub niepotwierdzenia przyjęcia mandatu przez kandydata Król zobowiązany jest do przeprowadzenia drugiej tury wyborów w terminie czterech dni od ogłoszenia wyników wyborów.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 19, 2013, 07:41:36
Cytuj
Uchwała z dnia 12.03.2013 r.
Ustawa ws. zmiany treści uchwały z dnia 31.08.12 r.

art. 1.
W Uchwale z dnia 31.08.12 r. "Ustawie o Siłach Zbrojnych" wprowadza się znowelizowaną treść artykułu 5., artykułu 6. oraz artykułu 8.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 5. brzmi:

Art. 5
1.Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ).
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych oraz innych właściwych organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych oraz innych właściwych organów.

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 6. brzmi:

''Art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) marszałek lub marszałek lotnictwa,
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) generał major,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wieloryb,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) kontradmirał,
e) komandor,
f) papużnik,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) kuternoga,
m) majtek.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB,
b) nadzorca,
c) dozorca,
d) setnik,
e) dziesiętnik,
f) starszy poborowy,
g) poborowy,

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia kapitana włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira''

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 8. brzmi:

"Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie ze służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira dowolnej grupy obywateli na mocy ustawy zwyczajnej lub umowy międzynarodowej.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 01, 2013, 05:00:38
Cytuj
Uchwała z dnia 10.03.13 r.
Ustawa ws. zmiany treści uchwały z dnia 03.05.2012 roku


art. 1
Wprowadza się znowelizowaną wersję Uchwały z dnia 3 maja 2012 roku "Ustawy o eksperymentach z mutantami i handlu nimi":


Ustawa o eksperymentach z mutantami i handlu nimi

art.1
Jako mutanta definiuje się organizm, w którego genomie wprowadzono celowe i zamierzone zmiany, a także jego potomstwo. Mogą to być wirusy, bakterie, protisty, rośliny, grzyby lub zwierzęta. Wyjątkiem są pacjenci poddawani terapii genowej oraz organizmy stworzone w wyniku sztucznego doboru, bez bezpośredniej ingerencji w genom.

art. 2
Eksperymenty mające na celu wywołanie mutacji mogą przeprowadzać bez specjalnych zezwoleń jedynie państwowe placówki badawcze i wojsko.

art.3
1. Pozwolenie na posiadanie mutantów, handel i eksperymenty z nimi można uzyskać od zarządcy guberni po złożeniu stosownego wniosku.
2. Krzyżować zwierzęta można do woli o ile ma się na to pozwolenie od zarządcy guberni.

art.4
1. Z mutantami należy obchodzić się humanitarnie. Nie wolno ich zabijać jeśli stwierdzono u nich wystąpienie zaawansowanej świadomości i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia lub nie są skazane na śmierć (za względów biologicznych) w najbliższym czasie. Inne mutanty można zabijać tylko poprzez podanie im trucizny działającej do 30 sekund. Nie dotyczy to mutantów nieposiadających świadomości.
2. Mutacje nie mogą zagrażać otoczeniu.

art.5
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Wydziału Nauk Przyrodniczych i Medycznych Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już powyższym punktom tej ustawy.
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już art. 2 tej ustawy.
3. Chów mutantów musi być hermetyczny. Mutanty nie mogą krzyżować się z osobnikami niezmutowanymi spoza hodowli.

art.6
Za nielegalne eksperymenty z mutacjami grozi kara grzywny lub więzienia do 7 lat. Za nielegalne posiadanie mutantów albo handlowanie nimi grozi kara więzienia do 4 lat.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 04, 2013, 01:23:09
Cytuj
Uchwała z dn. 01.04.2013 r.
Ustawa o symbolach państwowych


art. 1.
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z symbolami państwowymi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Symbole państwowe Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu podlegają ochronie prawnej.

art. 3.
1. Godłem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest kombinacja barwna, według wzoru zamieszczonego w załączniku pierwszym.
2. Za symbol państwowy uznaje się herb aktualnie panującego Króla Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
1. Flagę Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu tworzą trzy pola o równej powierzchni, w kolejności poziomej poczynając od prawego: pole niebieskie, białe oraz zielone. Po środku pola białego umieszczony jest symbol ukoronowanej gwiazdy.
2. Za barwy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznaje się barwy narodowe narodów Hirschberskiego, Weerlandzkiego oraz Aralskiego.

art. 5.
Hymnem państwowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest pieśń 'Cieszę się, bo w końcu jestem w domu'.

art. 6.
Kto umyślnie hańbi jeden z symboli państwowych podlega karze grzywny w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy loli.

Załącznik pierwszy:
http://img717.imageshack.us/img717/8875/zobrysem.png

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 07, 2013, 02:56:19
Cytuj
Uchwała z dnia 3.04.2013 r.
Ustawa o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
1. Posiadanie szlachectwa jest nieodłącznym przywilejem każdego obywatela Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaliczenie w poczet Ludu Szlacheckiego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu wiąże się z posiadaniem określonego państwowego tytułu honorowego.

art. 2.
1. Otrzymanie obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczne z otrzymaniem państwowego tytułu honorowego szlachcica.
2. Utrata obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczna z utratą posiadanego państwowego tytułu honorowego.

art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: hospodar, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic.
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.

art. 4.
1. Tytuł hospodara przysługuje wyłącznie byłym królom Hirschbergii i Weerlandu. Każdorazowy tytuł hospodara wiąże się z przypisaniem przez Komitet Elekcyjny ziemi realnej, fikcyjnej bądź mikronacyjnej, co nie jest jednoznaczne z przekazaniem jakiejkolwiek władzy na rzeczonym terytorium.
2. Krewnym Królów Hirschbergii i Weerlandu przysługuje tytuł nepotysty.

art. 5.
1. Państwowe tytuły honorowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Obniżenie państwowego tytułu honorowego następuje na mocy decyzji Sądu.
3. Władze samorządowe uprawnione są do ustanawiania i nadawania własnych tytułów honorowych.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 26, 2013, 11:53:13
Cytuj
Uchwała z dnia 19.04.13 r.
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie ZSKHiW
.

art. 1.
W Uchwale z dnia 09.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 8.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia.
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW uznany za zmarłego nie posiada obywatelstwa.'

(-) Arkadiusz Filip

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Maja 16, 2013, 07:39:51
Cytuj
Uchwała z dnia 11.05.2013 r.
Nowelizacja Ustawy o kontach bankowych


art. 1.
W Uchwale z dnia 13.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 2.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'art. 2.
2.1. Wpłat na konto Pracownika dokonuje Pracodawca lub sam Pracownik, za wiedzą Pracodawcy.
2.2 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.3 Każdy Pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować Pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata'

(-) Arkadiusz Filip

wysłane

przy okazji nie wiem jak Towarzysz Premier, ale ja uaktualniam oryginały uchwał w przypadku ich nowelizacji.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Lipca 04, 2013, 08:15:23
Cytuj
Uchwała z dnia 26.06.13 r.
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
W uchwale z dnia 18.02.13 r. "Ustawie o przeciwdziałaniu dziadostwu" zmianie ulega treść art. 3..

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 3 brzmi:

"art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,
-noszenie fullcapów i wszelkiego odzienia z napisem „SWAG”.

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Lipca 05, 2013, 09:07:31
Cytuj
Uchwała z dn. 01.07.2013 r.
Ustawa o ochronie kultur

art.1
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z kulturami danych guberni Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art.2
1.Kulturę każdej guberni uznaje się, za integralną część kultury ZKSHiW.
2. Żadna z kultur nie może zostać za jedyną oficjalną kulturę ZSKHiW.

art.3
1. Tworząc kulturę danej guberni, niedozwolony jest plagiat z kultur guberni sąsiednich, oraz szkodzenie tym guberniom.
2. Za plagiat, oraz kulturowe działania na niekorzyść innych guberni uznaje się:
a) wprowadzanie identycznych, lub niemal identycznych, co w innej guberni wydarzeń kulturowych oraz zwyczajów,
b) wprowadzanie danego wydarzenia kulturowego, zwyczaju etc. ograniczającego dane zjawisko korzystne dla całego kraju jedynie do jednej guberni.

art.4
Jeśli dana gubernia ma zamiar do swojej kultury wprowadzić dany element, wzorowany na kulturze innej guberni, należy uzgodnić   z gubernią ,,odwzorowywaną", czym dokładnie element będzie się różnił od pierwowzoru, tak aby nie został uznany za plagiat.
(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Lipca 15, 2013, 07:24:14
Cytuj
Uchwała z dnia 05.07.2013 r.
Nowelizacja uchwały z dn. 3.04.2013 r.

art. 1.
W uchwale z dnia 3.04.2013 r. "Ustawie o państwowych tytułach honorowych" zmianie ulega treść art. 3. oraz art. 4.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 3 brzmi:

"art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic.
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, tytuł Króla-seniora oraz tytuł wielkiego księcia uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.
4. Tytuł księcia może zostać związany z honorowym nadaniem ziemskim, co nie oznacza uzyskania praw do niej."

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 4 brzmi:

"art. 4.
1. Tytuł Emerytowanego Króla Hirschbergii i Weerlandu przysługuje wyłącznie byłym królom Hirschbergii i Weerlandu."

(-) Pansy Anclar - Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Lipca 22, 2013, 05:06:22
Cytuj
Uchwała z dn. 17.07.2013
Parlament udziela wotum zaufania Radzie Komisarzy Narodowych w składzie:

Premier: Laszk Młynariew
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Wewnętrznych: Ramon Serano Lopez IV
Komisarz ds. Dyplomacji: Bartosz Derikor
Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy: Arkadiusz II Filip
(-) Pansy Anclar - Swarzewska

przyjęte


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Sierpnia 27, 2013, 02:23:25
Cytuj
Uchwała z 14.08.13r.
TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Państwem Trizondalskim
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia .. ... .... w Trizopolis

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Marcel Hans, Prezydent Trizondalu
w imieniu własnym i Państwa Trizondalskiego
oraz
Jego Królewska Mość
Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Państwem Trizodnalskim a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Państwo Trizondalskie oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Września 21, 2013, 07:23:51
Cytuj
Uchwała z dnia 12.09.2013
Ustawa o Siłach Zbrojnych ZSKHiW

Art. 1
Niniejsza ustawa określa kompetencje zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, poszczególnych rodzajów wojsk oraz ich obowiązki.

Art. 2
Siły Zbrojne ZSKHiW są zbrojnym ramieniem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, podlegające kontroli władz.

Art. 3
1. Naczelnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW jest Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Król jako Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) ma prawo mianować i odwołać Głównodowodzącego Sił Zbrojnych ZSKHiW, sprawującego naczelne dowództwo nad całością Sił Zbrojnych podczas wojny,
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała majora i równoważnych, łącznie ze stopniem generała majora i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez organy rządowe,
d) mianuje i odwołuje Atamana Królewskich Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira, którzy uprawnieni są do mianowania i odwoływania dowódców niższych szczebli. Jednocześnie Król Hirschbergii i Weerlandu ma prawo odwołać dowódcę każdego szczebla,
e) sprawuje kontrolę i naczelne dowództwo nad akcjami prowadzonymi przez oddziały Sił Zbrojnych ZSKHiW,
3. Parlament ZSKHiW ma prawo zawiesić Króla w pełnieniu funkcji Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW.

Art. 4
Udział organów rządowych w organizacji działań Sił Zbrojnych ZSKHiW określi osobna ustawa,

Art. 5
1 .Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ). Dowództwo nad KSZ sprawuje Ataman Królewskich Sił Zbrojnych.
1.2. Dowództwo nad Przymusowymi Młodzieżowymi Oddziałami Budzimira sprawuje dowódca Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira, zwany także Generałem Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira.
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz innych właściwych organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz innych właściwych organów.

Art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) marszałek lub marszałek lotnictwa,
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) generał major,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wieloryb,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) kontradmirał,
e) komandor,
f) papużnik,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) kuternoga,
m) majtek.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB,
b) nadzorca,
c) dozorca,
d) setnik,
e) dziesiętnik,
f) starszy poborowy,
g) poborowy,

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia pułkownika i równoważnych włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira'

Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie ze służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira dowolnej grupy obywateli na mocy ustawy zwyczajnej lub umowy międzynarodowej.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat.

Art. 9.
1. Służba w Królewskich Siłach Zbrojnych jest służbą dobrowolną.
2. Zalecane jest by żołnierzami Królewskich Sił Zbrojnych zostawały jedynie osoby, które odbyły minimum 10-letnią służbę w PMOB.
3. Na mocy rozporządzenia Komisarza ds. Sił Zbrojnych od punktów 1. 2. art. 7. mogą zostać poczynione odstępstwa.

art. 10.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy unieważnione zostają przepisy Uchwały z dnia 31.08.12 r. "Ustawy o Siłach Zbrojnych ZSKHiW".
(-) Pansy Anclar - Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Września 21, 2013, 07:36:59
Cytuj
Uchwała z dn. 16.09.13 r.
Traktat nowelizujący i regulujący kwestie związane z unią


Zawarty pomiędzy przedstawicielami
Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu
oraz
Państwa i Narodu Aralskiego

Preambuła

My, Aralczycy, Hirschbergowie, Weerlandczycy i inne ludy w atmosferze ogólnej, a także sztucznej wesołości, szukając porozumienia darujemy sobie słońce jakim jest niniejszy dokument mający na celu przekształcenie Guberni Aralskiej w inny podmiot o większej niezależności i uregulowania stosunków pomiędzy nim, a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu, aby współżycie nasze bezpiecznym było i nie narodziły się kolejne konflikty inne niż osobiste przepychanki, a i tych deklarujemy się wystrzegać.

DZIAŁ I- POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Rozdział I

art. 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Traktatu Gubernia Aralska zostaje przekształcona w Aralski Region Autonomiczny.

art. 2.
Aralski Region Autonomiczny stanowi terytorium autonomiczne Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego stanowić będzie terytorium byłej Guberni Aralskiej z wyłączeniem ziem, o których szczególnym statusie stanowi niniejszy Traktat.

art. 4.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego uprawnione są do nadawania obywatelstwa Aralskiego Regionu Autonomicznego.
2. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego uzyskują obywatelstwo Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział II

art. 5.
Niniejszy Traktat stanowi najwyższe i zasadnicze prawo na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, oraz we wszystkich kwestiach związanych ze stosunkami pomiędzy Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu a Aralskim Regionem Autonomicznym.

art. 6.
1. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będą postanowienia ustawy zasadniczej Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będzie kodeks karny ustanowiony przez właściwe aralskie organy ustawodawcze.
3. Uchwały Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu nie będą obowiązywać na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, o ile nie stanowi o tym niniejszy Traktat lub inne umowy obustronne.

art. 7.
1. Do stwierdzenia niezgodności aktu prawa miejscowego z postanowieniami niniejszego Traktatu lub prawe zasadniczym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawnione są naczelne władze sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ II- WŁADZE

Rozdział III

art. 8.

1. Głową Aralskiego Regionu Autonomicznego jest Król Hirschbergii i Weerlandu jako Półksiążę Aralii.
2. Półksiążę Aralii ma prawo do uczestniczenia w obradach Diatte, podczas których posiada prawo głosu.
3. Półksiążę Aralii ogłasza i przeprowadza wybory na stanowisko Przewodniczącego Rządu Autonomicznego, a także posiada czynne prawo wyborcze. Półksiążę Aralii nie posiada biernego prawa wyborczego.

art. 9.

1. Władze wykonawczą na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Rząd Ludowy na czele z Komisarzem Ludowym.
2. Przewodniczący Rządu Autonomicznego wybierany jest przez obywateli Aralskiego Regionu Autonomicznego w wyborach powszechnych na okres sześciu miesięcy. W przypadku braku kontrkandydatur kadencja Przewodniczącego zostaje przedłużona o sześć miesiące.
3. Komisarz Ludowy powoływany jest przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego na okres sześciu miesięcy. Komisarz Ludowy powołuje członków Rządu Autonomicznego i kieruje jego bieżącą polityką.
4. Kwestie związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Rządu Autonomicznego zostaną ustalone na mocy aktów prawa miejscowego.
5. Rząd Autonomiczny funkcjonuje w oparciu o niniejszy Traktat, Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz akty prawa miejscowego.
6. Rząd Autonomiczny może zostać odwołany przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IV

art. 10.

1. Władzę ustawodawczą w Aralskim Regionie Autonomicznym sprawuje Diatte.
2. W skład Diatte wchodzą wszyscy obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego oraz Półksiążę Aralii.
3. Diatte obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Rządu Autonomicznego. Posiedzenia Diatte są jawne.
4. W wypadku, gdy Przewodniczący Rządu Autonomicznego nie jest w stanie przewodniczyć obradom czyni to Półksiążę Aralii.
5. Akty prawa miejscowego ustanawiane przez Diatte nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Traktatem oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział V

art. 11.
1. Władzę sądowniczą na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Sąd Autonomiczny.
2. Skład orzekający Sądu Autonomicznego ustalany jest przez Diatte.
3. Sąd Autonomiczny wydaje wyroki i orzeczenia w oparciu o prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.

art. 12.
1. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stanowią instancję odwoławczą w stosunku do Sądu Autonomicznego, jednakże orzekają wówczas w oparciu o niniejszy Traktat, ustawę zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.
2. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu są uprawnione do orzekania w sprawie niezgodności aktów prawa miejscowego z niniejszym aktem prawnym oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział VI

art. 13
Aralski Region Autonomiczny otrzymuje prawo do zawarcia i ratyfikacji umów międzynarodowych, według własnych przepisów.

art. 14.
Zastrzega się, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana przez władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie może być skierowana przeciwko Zjednoczonemu Socjalistycznemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ III- WOJSKOWOŚĆ

Rozdział VII

art. 18.
1. Aralska Armia Narodowa zostanie przekształcona w osobną, zawodową formację wojskową podlegającą władzom Aralskiego Regionu Autonomicznego, której zasadniczym zadaniem jest obrona granic Regionu.
2. Aralska Armia Narodowa jest formacją defensywną, co oznacza, iż nie jest uprawniona do prowadzenia działań zbrojnych poza granicami Aralskiego Regionu Autonomicznego bez zgody odpowiednich władz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
3. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnieni do służby w Siłach Zbrojnych ZSKHiW, o ile wyrażą takową wolę.

art. 19.
Aralska Armia Narodowa liczyć będzie nie więcej niż trzydzieści pięć tysięcy żołnierzy, nie licząc żołnierzy stanowiących załogi okrętów. Budowa nowych okrętów wymaga zgody Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych.

art. 20.
Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnione do powołania własnych sił porządkowych.

Rozdział VIII

art. 21.
1. Na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego stacjonować będą jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW o liczebności:
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lądowych wraz z pojazdami pancernymi
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lotniczych wraz z samolotami i śmigłowcami.
2. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są do zezwolenia na korzystanie przez okręty Królewskiej Floty Wojennej z aralskich portów wojennych i cywilnych.
3. Wyłączone spod jurysdykcji władz Aralskiego Regionu Autonomicznego zostaną następujące obiekty:
-siedziba Instytutu Badań Wojskowych
-baza 1. Aralskiego Pułku Lotnictwa oraz 2. Arakańskiego Pułku Lotnictwa
-baza 5. Dywizji Królewskich Sił Lądowych
4. Królewska Flota Wojenna przekaże Aralskiej Armii Narodowej następujące okręty:
-Pancernik Zygfryd
-Lotniskowiec Brend
-Okręt Podwodny Pu Yi
5. Żołnierze Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujący na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego przebywając poza obiektami wymienionymi w punkcie 3. podlegają prawu Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IX

art. 22.
Aralska Armia Narodowa oraz Siły Zbrojne ZSKHiW będą formacjami sojuszniczymi, zobowiązanymi do wzajemnej nieagresji.

art. 23.
1. Aralska Armia Narodowa zobowiązana jest do udzielenia wsparcia Siłom Zbrojnym ZSKHiW, w wypadku agresji państwa trzeciego.
2. Siły Zbrojne ZSKHiW zobowiązane są do obrony terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, w wypadku agresji państwa trzeciego. Jednocześnie władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są wówczas do udzielenia zgody na pobyt na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego dodatkowych jednostek Sił Zbrojnych ZSKHiW.
3. Nie są dozwolone ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 15.
Zastrzega się, iż władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie są uprawnione do zawierania umów międzyanrodowych z państwami, które władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznały za wrogo nastawione wobec interesów Królestwa.

art. 16.
Rada Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawniona jest do utrzymywania przy Rządzie Autonomicznym stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem Kolonialnym.

art. 17.
Rząd Autonomiczny uprawniony jest do utrzymywania przy Radzie Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem ds. Aralii.

DZIAŁ IV- GOSPODARKA

Rozdział X

art. 24.
Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznają niezależność gospodarki Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 25.
Aralski Region Autonomiczny uzyskuje prawo do utrzymywania własnego banku centralnego, o ile możliwe będzie dokonywanie transakcji pieniędzy na konta klientów Królewskiego Banku Lichwy.

art. 26.
1. Aralski Region Autonomiczny uzyska prawo do wprowadzenia własnej waluty.
2. Rząd Autonomiczny, w porozumieniu z pełnomocnym przedstawicielem Rady Komisarzy Narodowych ustali kurs waluty, o której mowa w punkcie 1., wobec lola hirshbersko-weerlandzkiego.

Rozdział XI

art. 27.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego przekażą władzom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu: pięć procent dochodu z roku 2013, dziesięciu procent dochodu z roku 2014 oraz corocznie pięć procent dochodu z lat kolejnych.
2. Rząd Autonomiczny zobowiązany jest do opublikowania wysokości dochodów za dany rok w dniach 1-5 grudnia tego roku, przy czym od pierwszego grudnia liczony jest już rok kolejny.
3. Spłata należności winna nastąpić najpóźniej do dnia 5 stycznia.

DZIAŁ V- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział XII

art. 28.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego deklarują, iż trzy wierzchołki najwyższego szczytu gór Manahar zostaną nazwane 'Arkadiusz', 'Drugi' oraz 'Filip'. Obywatele Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu otrzymają również prawo do odwiedzin i godnego uczczenia miejsca śmierci Dziesiętnika Hermana Pole.
2. Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zobowiązują się do wpłaty kwoty 450 000 loli (słownie- czterystu pięćdziesięciu tysięcy loli), w dniu rozpoczęcia pierwszych obrad Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu każdorazowej kadencji.
3. Każdy legalnie wybrany Komisarz Ludowy posiadać będzie prawa moderatora w działach Arlaskiego Regionu Autonomicznego na forum Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, przez okres trwania kadencji. Prawa moderatorskie mogą zostać odebrane w wypadku, gdy stwierdzone zostanie złamanie zapisów niniejszego Traktatu.

art. 29.
Niniejszy Traktat wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Diatte Guberni Aralskiej, Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz ratyfikowaniu go przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Września 22, 2013, 04:02:55
Komu by to wysłać? Może temu od spraw wewnętrznych i od armii.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Pansy Anclar on Października 27, 2013, 10:30:49
miałam to wysłać miesiąc temu

Cytuj
Uchwała z 26 września 2013

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Królestwem Aryunu
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia .. ... .... w Hirschberg-Arkopolis

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość
Rhaegar III Deithven, Król i Szach Aryunu
w imieniu własnym i Królestwa Aryunu
oraz
Jego Królewska Mość
Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu
reprezentowany przez Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji Bartosza Derikora
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Aryunu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Królestwo Aryunu oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

(-) Pansy Anclar-Swarzewska


wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Listopada 30, 2013, 10:06:07
Cytuj
Uchwała z dn. 26 list. 2013 r.
Ustawa o prywatnych oddziałach zbrojnych

art. 1.
Niniejsza ustawa określa kwestie związane z prywatnymi oddziałami zbrojnymi, ich tworzeniem oraz likwidacją.

art. 2.
Jako prywatny oddział zbrjony określa się oddział zbrojny będący własnością osoby prywatnej, zwanej dalej Fundatorem, będący na jej utrzymaniu i podlegający jej jurysdykcji. Prywatnymi oddziałami zbrojnymi nie są formacje podlegające władzom centralnym lub samorządowym.

art. 3.
1. Fundatorem może być osoba fizyczna lub prawna.

art. 4.
1. Kwestie związane z nazewnictwem, uzbrojeniem, umundurowaniem oraz funkcjonowaniem prywatnych oddziałów zbrojnych określa Fundator.
2. Prywatne oddziały zbrojne winny działać zgodnie z przepisami prawa centralnego  Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także zgodnie z przepisami prawa miejscowego. W przeciwnym wypadku Sąd ma prawo rozwiązać dany prywatny oddział zbrojny, zaś Fundatora pozbawić prawa do posiadania innych prywatnych oddziałów zbrojnych.

art. 5.
Pojedynczy fundator ma prawdo do posiadania oddziałów o łącznej liczebności 300 osób.

art. 6.
art. 6.
W wyjątkowym wypadku Zwierzchnik Sił Zbrojnych ZSKHiW ma prawo do zażądać od Fundatora zbrojnego wsparcia Sił Zbrojnych ZSKHiW podczas działań wojennych.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew


wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 07, 2013, 06:08:56
Cytuj
Uchwała z dnia 30 listopada 2013 r.
Nowelizacja Ustawy o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
W Uchwale z dnia 03.04.2013 r. "Ustawie o państwowych tytułach honorowych" zmianie ulega treść punktu 1 art. 3.

art. 2.
Znowelizowana treść zapisów, o których mowa w art. 1. niniejszej uchwały brzmi:

"1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic. Żeńskimi odpowiednikami poszczególnych państwowych tytułów honorowych są: księżna, markiza, hrabina, baronessa, szlachcianka."

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew

wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 16, 2013, 02:06:00
Cytuj
Uchwała z dn. 12 gr. 2013 r.
Nowelizacja Uchwały z dn. 18.04.12 r.


W Uchwale z dnia 18 kwietnia 2012 roku "Ustawie o opłatach administracyjnych" zniesiony zostaje punkt 1.2 Art. 1.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew


wysłane


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 27, 2013, 01:07:27
Cytuj
Uchwała
z dnia 20.12.13 r.
Nowelizacja Dekretu stanowiącego tymczasowe prawo najwyższe


1. W Dekrecie stanowiącym tymczasowe prawo najwyższe zmienia się treść punktu 2. artykułu 5.

2. Znowelizowana treść zapisów, o których mowa w punkcie 2 art. 5. niniejszej uchwały brzmi:

W skład Parlamentu wchodzi czterech posłów wybieranych w wyborach powszechnych na czteromiesięczną kadencję oraz Król.

(-) Arkadiusz Filip


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lutego 07, 2014, 09:40:36
Cytuj
Ustawa ws. zniesienia Uchwały z dnia 24 maja 2012 roku.

art. 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy zniesiona zostaje Uchwała z dnia 24 maja 2012 roku "Ustawa o kompetencjach Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych".

art. 2.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy wszelkie kompetencje, obowiązki oraz zwierzchności, o których mowa jest w jakimkolwiek akcie prawa centralnego, bądź wojskowego zostają zaliczone do kompetencji i obowiązków Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, lub też wyznaczonych przez niego podmiotów.
2. Zastrzega się, że Rada Komisarzy Narodowych na czele z Przewodniczącym prowadzić będą kontrolę działań Sił Zbrojnych ZSKHiW.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lutego 10, 2014, 09:04:33
Cytuj
Nowelizacja uchwały z dnia 22.10.12 r.

Art. 1.
W Uchwale z dnia 22.10.12 r. ("Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu") zmianie ulega treść art. 12.

Art. 2.
Artykuł 12. rzeczonej uchwały zyskuje brzmienie:

"Art. 12.
Władze gubernialne mają prawo do powoływania własnych oddziałów i formacji porządkowych, które podlegają jednak kontroli właściwego komisariatu w Radzie Komisarzy Narodowych. Rzeczony organ posiada prawo do rejestracji oddziałów i formacji porządkowych oraz do ich rozwiązywania."

Art. 3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Uchwała z dn. 20.12.12 r. ("Ustawa o Milicji Narodowej"), zaś wszyscy funkcjonariusze Milicji Narodowej zostają przekazani do dyspozycji władz guberni, w której pełnili służbę z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lutego 15, 2014, 02:44:14
Cytuj
Wniosek o wotum zaufania

Premier: Erick Monde
vice premier: Helmut von Hermann
komisarz ds Sił Zbrojnych: Erick Monde
prezes KBL: Laszk Młynariew
komisarz spraw wewnętrznych: Ciecierad Ciecieląg

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Lutego 15, 2014, 04:19:39
A nie brakuje tu tego od dyplomacji?


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lutego 15, 2014, 07:15:14
Przecież dyskutowaliśmy o tym w parlamencie...


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Lutego 15, 2014, 09:02:58
Cytując sławnego polityka:

Za dużo biurokracji jak dla mnie


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Lutego 23, 2014, 02:12:36
Cytuj
Wniosek o wotum zaufania

Proszę o udzielenie wotum zaufania Arkadiuszowi II Filipowi na stanowisku Komisarza ds. Dyplomacji.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Marca 22, 2014, 04:36:58
Cytuj
Ustawa o małżeństwach

Art. 1
Nniejsza ustawa reguluje kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem związków małżeńskich w ZSKHiW.

Art. 2
1. Jako małżeństwo rozumie się związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. W wypadku, gdy osobniki chcące zawrzeć podobny związek są tej samej płci, wówczas ów związek nazywamy kolektywem dżęderowym.
2. Kobieta może być w nieskończenie wielu związkach małżeńskich jednocześnie. Mężczyzna nie może być w więcej niż jednym związku małżeńskim.
3. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z prawem do dysponowania majątkiem mężczyzny przez kobietę.
4. Małżonkowie nie mają obowiązku mieszkania razem i współżycia.

Art. 3
1. Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się publicznie, w obecności Króla lub wyznaczonego przez niego urzędnika.
2. Związek zostaje zawarty w momencie wypowiedzenia przez współmałżonka przysięgi małżeńskiej.
Brzmienie przysięgi dla kobiet: „Ja, …....., wyznaczam Ciebie …......  na mojego niewolnika od dnia dzisiejszego po wszystkie czasy”
Brzmienie przysięgi dla mężczyzn: „Ja, …....., oddaję Ci …......... siebie na służbę i wychowanie od dnia dzisiejszego po wszystkie czasy”

Art. 4
1. Rozwiązanie związku małżeńskiego może mieć miejsce na wniosek obojga małżonków.
2. Jeżeli oboje małżonków zgadza się na rozwód, ma on miejsce przez aklamację.
3. Jeżeli jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód, sąd rozstrzyga, czy ma on miejsce.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Marca 28, 2014, 04:38:12
Cytuj
Ustawa o dotacjach rządowych

Wszystkie państwowe instytucje naukowe na terenie ZSKHiW wymagają stałego dofinansowania z Rządu.
1.1 Wysokość dotacji ustala Komisarz ds. Wewnętrznych (dalej zwany Komisarzem) lub urzędnik przez niego wyznaczony.
1.2 Wysokość dotacji ma być stała.
1.3 Dotacje rozdzielane są na początku kadencji nowo utworzonego Rządu, na cały okres kadencji.
1.4 Dotacje mogą zostać wstrzymane, lub cofnięte, jeśli instytucja pobierająca dotację nie działa prawidłowo.
1.5 Kierownicy, dyrektorzy instytucji mogą odwołać się od decyzji Komisarza na drodze sądowej.
1.6 Komisarz ma prawo rozliczyć instytucje z otrzymanych dotacji.
1.7 Jeśli fundusze zostały przeznaczone niezgodnie z prawem lub statutem instytucji, lub zostały zmarnowane, komisarz może zmniejszyć lub cofnąć dotacje.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Marca 29, 2014, 09:57:44
[STEMPEL] Podpis
[STEMPEL] Podpis
Mam jeszcze pobłogosławić?


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 01, 2014, 08:49:19
Cytuj
Ustawa o jednorazowym Wspaniałym Podatku Nadzwyczajnym.

art. 1.
Nakłada się jednorazowo Wspaniały Podatek Nadzwyczajny na wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe w ZSKHiW, których środki finansowe zgromadzone na kontach we wszelkich bankach wynoszą co najmniej 25 000 000 loli, słownie: dwadzieścia pięć milionów loli.

art. 2.
Osoby, o których mowa w art. 1. niniejszej Ustawy zobowiązane są do oddania Rządowi ZSKHiW wszelkich posiadanych środków finansowych, za wyjątkiem wspomnianych 25 000 000 loli, przy czym 10% oddanej kwoty może zostać przekazane dowolnej jednostce samorządowej. 

art. 3.
Nadzór nad realizacją niniejszej Ustawy sprawuje Rząd ZSKHiW, a w szczególności Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Kwietnia 02, 2014, 08:10:12
[STEMPEL]
Podpis


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 02, 2014, 12:20:21
Ale Ty musisz zadbać o realizację uchwały, nie tylko się podpisać. Musisz wydać polecenia odpowiednim komisarzom i nadzorować ich pracę.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Kwietnia 03, 2014, 10:15:09
Ale Ty musisz zadbać o realizację uchwały, nie tylko się podpisać. Musisz wydać polecenia odpowiednim komisarzom i nadzorować ich pracę.

NUUUUDA!
Strasznie przynudzasz, przecież te ustawy są przegłosowane. Obiecywałem walkę z biurokracją i walczył będę. Za dużo tej papierkologii...


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Kwietnia 03, 2014, 06:37:14
Cytuj
Strasznie przynudzasz, przecież te ustawy są przegłosowane. Obiecywałem walkę z biurokracją i walczył będę. Za dużo tej papierkologii...

Tu nie chodzi jednak o papierologię, a o praktyczne działanie rządu.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 03, 2014, 07:39:39
No to kto ma zadbać o realizację postanowień parlamentu jak nie premier? Znasz termin "władza wykonawcza"?


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Kwietnia 04, 2014, 08:26:24
Ale jak je realizować- wytłumacz jakoś, jak już się przy tym upierasz...


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 04, 2014, 08:38:50
Powinieneś wydać wytyczne komisarzom, np. w tym przypadku nakazać szefowi Banku zebrać podatek, a za jakiś czas sprawdzić czy zadanie zostało rzetelnie wykonane.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 10, 2014, 08:46:00
Cytuj
Ustawa o ochronie granicy ZSKHiW

art. 1.
1. Za ochronę granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu odpowiedzialne są Siły Zbrojne ZSKHiW.
2. Bieżącą ochroną granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu winny zajmować się w szczególności wyznaczone jednostki Królewskich Sił Zbrojnych, wchodzących w skład Sił Zbrojnych ZSKHiW.

art. 2.
Organy wymienione w art. 1. odpowiedzialne są za ochronę morskiej, lądowej oraz powietrznej granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Do uprawnień Królewskich Sił Zbrojnych w zakresie ochrony granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zalicza się:
-ogólna ochrona granicy państwowej;
-organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, w tym poprzez organizowanie przejść granicznych;
-rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem tych dot. przekraczania granicy oraz przestępstw skarbowych, a także ściganie sprawców;
-zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów;
-gromadzenie i przekazywanie organom państwowym informacji dot. ruchu granicznego;
-zapobieganie przemytowi przez granicę obiektów, których obecność na terenie ZSKHiW będzie bezprawna;
-inne zadania, niewymienione w niniejszej ustawie;

art. 4.
Królewskie Siły Zbrojne winny wykonywać nadto zadania zlecone im przez władze wykonawcze ZSKHiW, o ile zgodne są z obowiązującym prawem.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 10, 2014, 08:47:50
Cytuj
Nowelizacja Uchwały z dn. 26.11.13 r.

art. 1.
W Uchwale z dn. 26 listopada 2013 r. "Ustawie o prywatnych oddziałach zbrojnych" ulega zmianie treść art. 5.

art. 2.
Ustala się znowelizowaną treść art. 5.: Pojedynczy fundator ma prawo do posiadania oddziałów o łącznej liczebności 300 osób, 20 robotów i dronów, 5 czołgów i pojazdów pancernych, 2 okrętów wojennych oraz 8 samolotów i śmigłowców bojowych.

(-) Laszk diuk Młynariew


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Kwietnia 11, 2014, 11:14:11
Przestań mi zaśmiecać biurko! A jak chcesz, żeby Waszej kochanej biurokracji stało się zadość, to wyślij to do odpowiednich komisarzy i nie truj mi...


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Laszk Młynariew on Kwietnia 11, 2014, 05:02:27
Ja tylko wypełniam swoje obowiązki.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Kwietnia 22, 2014, 02:08:57
Ja tylko wypełniam swoje obowiązki.
Wszyscy Niemcy tak mówią <żart>


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 22, 2014, 06:38:09
Mój Niemiec przestał tak mówić odkąd mnie poznał, ja go zmusiłem do nauki polskiego.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Katha Joanna de Vill on Września 01, 2014, 08:13:41
Uchwała z 24 sierpnia 2014

Wniosek o wotum zaufania

Proszę o udzielenie wotum zaufania rządowi w składzie:

Premier: Laszk Młynariew
Komisarz ds. Wewnętrznych: Bartosz Derikor
Komisarz ds. Dyplomacji: Tobiasz von Richtoffen-Deithven
Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy: Ametyst Faradobus

(-) Katha Joanna de Vill


Uchwała z 20 sierpnia 14
Cytuj
Nowelizacja uchwały z dn. 03.04 2013 r.

W Uchwale Parlamentu ZSKHiW z dnia 03.04 2013 r. artykuł 3. zyskuje brzmienie:

"art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic. Żeńskimi odpowiednikami poszczególnych państwowych tytułów honorowych są: księżna, diuczyna, markiza, hrabina, baronessa, szlachcianka
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, tytuł króla emerytowanego oraz tytuł księcia uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.
4. Tytuł księcia może zostać związany z honorowym nadaniem ziemskim, co nie oznacza uzyskania praw do niej.
5. Ustanawia się tytuł honorowy wicekróla Weerlandu, który przysługiwać będzie dożywotnio Laszkowi Młynariewowi."

(-) Katha Joanna de Vill


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 29, 2014, 10:15:28
Cytuj
Ratyfikacja przez Parlament: 25 XI 2014

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Królestwem Francji i Nawarry
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia 25 XI 2014 r. w Hirschberg-Joksopolis

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość
Louis I, Król Francji i Nawarry
w imieniu własnym i Królestwa Francji i Nawarry
oraz
Jego Królewska Mość
Ametyst I, Król Hirschbergii i Weerlandu
reprezentowany przez Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji, Tobiasza von Richtoffena
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Francji a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Królestwo Francji oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

(-) Ametyst


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Grudnia 13, 2014, 03:57:49
Cytuj
Uchwała z 26 września 2013 (RLS)

Ratyfikacja przez Parlament 29 XI 2014 r.

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Republiką Ludową Siedmiogrodu
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia 29 XI 2014 r. w Hirschberg-Arkopolis Joksopolis

Wysokie Układające się Strony:

Pierwszy Sekretarz RLS
Siergiej Makłow
oraz
Jego Królewska Mość
Ametyst I, Król Hirschbergii i Weerlandu
reprezentowany przez Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji Tobiasza von Richtoffena
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między RLS a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
RLS oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:
/-/Siergiej Makłow,
Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu

Prawomocne

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Grudnia 24, 2014, 01:52:11
Cytuj
Uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r.

Parlament ZSKHiW udziela wotum zaufania Radzie Komisarzy Narodowych w składzie:

Premier: Ciecierad Ciecieląg
Komisarz ds. Wewnętrznych: Tobiasz von Richtoffen
Komisarz ds. Dyplomacji: Ametyst Faradobus
Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy: Laszk Młynariew

(-) Ciecierad Ciecieląg


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Grudnia 26, 2014, 06:49:28
Dziękuję za wyręczenie mojej osoby.

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Stycznia 13, 2015, 03:52:57
Cytat: Ametyst
KONWENCJA
w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartograficznej
sporządzona w Saudade dnia 21 grudnia 2014 roku

Art. 1. [Cele Konwencji i środki ich realizacji]
1. Wysokie Układające się Strony, zwane dalej „Stronami”, zawierają niniejszą Konwencję w celu ujednolicenia i standaryzacji zasad kartograficznych wykorzystywanych w redagowaniu map międzynarodowych, zwanych dalej „mapami”.
2. Strony niniejszej Konwencji oraz osoby zamieszkujące lub mające siedzibę na ich terytorium, które redagują i wydają mapy, dokładają wszelkich starań i podejmują współpracę oraz wymianę naukową dla zachowania zgodności map z przepisami niniejszej Konwencji.

Art. 2. [Odwzorowanie Mikroświata na mapie]
1. Stosowanym odwzorowaniem powierzchni Mikroświata na mapie jest rzut płaski.
2. Rozciągłość mapy powinna zapewniać pokazanie wszystkich lądów pozostających pod zwierzchnictwem istniejących państw wirtualnych.

Art. 3. [Siatka kartograficzna]
1. Mapa pokryta jest siatką kartograficzną opartą na układzie współrzędnych geograficznych, którego środkiem jest punkt przecięcia się pod kątem prostym osi pionowej układu, którą jest południk styczny do najdalej na wschód wysuniętego punktu sarmackiej wyspy Tropikany, zwany dalej „południkiem zerowym”, z osią poziomą, którą jest równoleżnik styczny do najdalej na południe wysuniętego terytorium macierzystego Królestwa Scholandii, zwany dalej „równikiem”.
2. Południk zerowy dzieli Mikroświat na sferę zachodnią i sferę wschodnią.
3. Równik dzieli Mikroświat na sferę północną i sferę południową.
4. Długości i szerokości geograficzne wyznacza się przy pomocy jednostek stopni, z których każdy równy jest 60 minutom.
5. 1 minuta ma długość 1 kilometra.

Art. 4. [Elementy mapy]
1. Elementami mapy są:
(1) skala – określa miary odległości i powierzchni na mapie w stosunku do miar odległości i powierzchni w terenie wykorzystując uniwersalny system miar długości, za który obiera się scholandzki system miar długości, wraz z przelicznikami na narodowe systemy miar długości, podawanymi przez Strony konwencji;
(2) rysunek sytuacyjny – stanowi treść mapy osadzoną na siatce kartograficznej; treścią mapy zawsze jest podział polityczny lądów i mórz; nie wyklucza to wydawania map z innymi rysunkami sytuacyjnymi;
(3) teren – oznacza odwzorowanie cech danego obszaru z wykorzystaniem technik kartograficznych znakowania zjawisk na mapach, w tym w szczególności izolinii, barwienia, cieniowania i szrafowania;
(4) opis – stanowi opis tekstowy rysunku sytuacyjnego i terenu oraz opis tekstowy mapy (tytuł, legenda, oznaczenie wydawcy i daty wydania), z wykorzystaniem technik kaligraficznych.
2. Stosowane elementy mapy muszą być opisane przez osoby wydające mapy i dostępne dla Stron konwencji.

Art. 5. [Mapa polityczna]
1. Mapa polityczna jest podstawowym rodzajem mapy wydawanym zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.
2. Na częstotliwość wydawania i aktualizowania mapy politycznej wpływają w szczególności następujące zdarzenia:
(1) ujawnienie zmian przebiegu granic państwowych;
(2) ustanie aktywności lub likwidacja państwa ukazywanego na mapie;
(3) objęcie lub skolonizowanie ziem niczyich;
(4) połączenie co najmniej dwóch państw w nowy organizm państwowy;
(5) podział lub wyodrębnienie z terytorium państwa nowego organizmu państwowego;
(6) wszelkie zmiany przynależności politycznej określonych terytoriów lub ich statusu bez zmiany przebiegu granic państwowych, połączenia lub podziału z skutkiem w formie powstania nowych organizmów państwowych;
(7) powstanie lub lokacja nowego państwa.

Art. 6. [Depozytariusze Konwencji]
Depozytariuszami Konwencji są Królestwo Dreamlandu i Imperium Skarlandu.

Art. 7. [Przystępowanie do Konwencji i wypowiadanie jej]
1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich polskich państw wirtualnych.
2. Przystąpienie do Konwencji następuje z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji.
3. Listę Stron Konwencji prowadzą Depozytariusze Konwencji.
4. Wypowiedzenie Konwencji następuje przez notyfikowanie tego faktu jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji. Wypowiedzenie skutkuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wypowiedzenia Konwencji.

Art. 8. [Obowiązywanie Konwencji]
Konwencja wchodzi w życie z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji przez co najmniej trzy państwa wirtualne.

W imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

(-) Ciecierad Ciecieląg

[27.12.14] (http://dreamland.net.pl/forum/viewtopic.php?f=346&t=4306)

[Ratyfikacja przez Parlament ZSKHiW: 08.01.15

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Stycznia 19, 2015, 10:22:52
Cytuj
KONWENCJA
o prawie morza
sporządzona w Dreamopolis dnia 23 grudnia 2014 roku

Art. 1. [Cele Konwencji i środki ich realizacji]
1. Strony niniejszej Konwencji kierują się dążeniem do uregulowania w duchu wzajemnego zrozumienia i współpracy wszelkich zagadnień dotyczących prawa morza.
2. Strony niniejszej Konwencji uznają potrzebę ustanowienia, z należytym uwzględnieniem suwerenności wszystkich państw wirtualnych, porządku prawnego dla mórz i oceanów, który ułatwi międzynarodową komunikację oraz będzie sprzyjał pokojowemu wykorzystywaniu mórz i oceanów.
3. Strony niniejszej Konwencji są przekonane, że postępowy rozwój prawa morza będzie sprzyjać umacnianiu pokoju, bezpieczeństwa, współpracy i przyjaznych stosunków pomiędzy wszystkimi państwami wirtualnymi zgodnie z zasadami równouprawnienia i sprawiedliwości.

Art. 2. [Zakres suwerenności terytorialnej]
1. Suwerenność państwa nadbrzeżnego rozciąga się poza jego terytorium lądowe i wody morza wewnętrznego na przyległy pas morza terytorialnego, stanowiących łącznie terytorium państwa nadbrzeżnego.
2. Każda Strona niniejszej Konwencji uznaje integralność terytorialną pozostałych Stron, oznaczającą nienaruszalność jej terytorium.
3. Strony niniejszej Konwencji zobowiązują się do nieprowadzenia i niepopierania działalności, mogącej szkodzić integralności terytorialnej i nienaruszalności terytoriów pozostałych Stron.
4. W razie zaistnienia sporów terytorialnych, Strony zobowiązują się do udziału w mediacji, w której mediują wyznaczone przez Strony sporu państwa trzecie - Strony niniejszej Konwencji.
5. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Art. 3. [Proste linie podstawowe]
1. Prostą linią podstawową jest linia łącząca wierzchołki wygiętego wybrzeża lub wierzchołki wysp pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiąca granicę morza wewnętrznego i służąca do wytyczania granicy morza terytorialnego.
2. Prostą linią podstawową można łączyć takie najbliższe wierzchołki wygiętego wybrzeża, które w danym miejscu tworzy zatokę o powierzchni większej niż 1/6 okręgu, którego średnicą jest wyznaczona prosta linia podstawowa.
3. Zewnętrzną granicą morza terytorialnego jest linia przechodząca przez punkty znajdujące się w jednakowej odległości równej szerokości morza terytorialnego od najbliższego punktu prostej linii podstawowej.

Art. 4. [Terytorium morskie państwa]
1. Morze wewnętrzne to obszar morski bezpośrednio i bezspornie przylegający do terytorium lądowego państwa, taki jak zatoki i otwarte akweny morskie wewnątrz archipelagów wysp, należących do jednego państwa, do których nie przylegają wybrzeża innych państw i terytoriów niczyjej suwerenności.
2. Morze terytorialne to obszar morski stanowiący pas szerokości maksymalnie 60 km odmierzonych od prostej linii podstawowej, chyba, że:
(1) odległość między najbliższymi punktami linii podstawowych wyznaczonych dla lądów lub mórz wewnętrznych należących do jednego państwa jest nie większa niż 140 km, wówczas morze terytorialne stanowi cały obszar morski między tymi lądami do punktu, w którym dystans dzielący te lądy przekroczy 140 km;
(2) odległość między najbliższymi punktami linii podstawowych wyznaczonych dla lądów lub mórz wewnętrznych należących do różnych państw lub pozostającymi bez przynależności państwowej jest mniejsza niż 120 km wówczas żadne z państw nie ma prawa poprowadzić granicy swojego morza terytorialnego dalej niż do linii środkowej takiego obszaru morskiego, chyba że przebieg granicy został uregulowany inaczej na podstawie umowy między tymi państwami.

Art. 5. [Mapy]
1. Proste linie podstawowe stanowiące granice morza wewnętrznego, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego wytyczone zgodnie z przepisami art. 3 i 4 niniejszej Konwencji wyznacza się na mapach sporządzonych w skalach umożliwiających dokładne zaznaczenie ich przebiegu.
2. Państwo nadbrzeżne publikuje takie mapy i składa ich kopie Depozytariuszom niniejszej Konwencji.

Art. 6. [Zakres jurysdykcji na terytorium morskim]
1. Państwo nadbrzeżne wykonuje pełną jurysdykcję na obszarze swojego terytorium morskiego, z zastrzeżeniem zapewnienia prawa nieszkodliwego przepływu, prawa dostępu do morza pełnego oraz wolności tranzytu.
2. Dla zachowania wykonywania niniejszej Konwencji i prawa krajowego, porządku i bezpieczeństwa na obszarze terytorium morskiego państwo nadbrzeżne może samodzielnie lub we współpracy z innym państwem – Stroną niniejszej Konwencji podejmować środki zgodne z prawem do przywrócenia stanu sprzed naruszenia prawa lub wystąpienia zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa.

Art. 7. [Nieszkodliwy przepływ przez terytorium morskie]
1. Przepływ oznacza żeglugę przez terytorium morskie w celu przejścia przez nie bez zatrzymywania się i wchodzenia na morze wewnętrzne lub w celu wejścia na morze wewnętrzne i zatrzymania się na redzie lub przy urządzeniu portowym.
2. Nieszkodliwy przepływ oznacza taki przepływ, który nie narusza pokoju, porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego.
3. Statki wszystkich państw korzystają z prawa do nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne państwa nadbrzeżnego.
4. Państwo nadbrzeżne może regulować zasady nieszkodliwego przepływu, w tym ustanawiać szlaki żeglugowe, jako wyłączne strefy ruchu statków na danym obszarze terytorium morskiego oraz ustanawiać strefy całkowitego zakazu żeglugi dla statków innych państw na obszarze morza wewnętrznego, z wyjątkiem państw o których mowa w art. 8.

Art. 8. [Prawo dostępu do morza pełnego]
Państwo nadbrzeżne, którego terytorium morskie jest całkowicie zamknięte terytoriami morskimi innych państw – Stron Konwencji od morza pełnego ma prawo do nieszkodliwego przepływu przez terytoria morskie tych państw w pełnym zakresie.

Art. 9. [Wolność tranzytu]
1. Państwom śródlądowym przysługuje prawo dostępu do morza i od strony morza, w celu wykonywania prawa przewidzianych niniejszą Konwencją. W tym celu państwa śródlądowe korzystają z wolności tranzytu przez terytoria państw tranzytowych.
2. Zainteresowane państwa śródlądowe i państwa tranzytowe uzgadniają warunki i sposoby korzystania z wolności tranzytu w drodze umów dwustronnych, subregionalnych lub regionalnych.
3. Państwa tranzytowe mają prawo do przedsiębrania środków koniecznych do zapewnienia, aby prawa i ułatwienia przyznane państwom śródlądowym w żaden sposób nie naruszały ich uzasadnionych interesów.
4. Statki państw śródlądowych dysponują takimi samymi prawami w portach, jak statki państw nadbrzeżnych.

Art. 10. [Morski pas przyległy]
1. Morski pas przyległy to obszar morski stanowiący pas szerokości maksymalnie 180 km odmierzonych od prostej granicy morza terytorialnego, chyba, że:
(1) odległość między najbliższymi punktami granic mórz terytorialnych należących do jednego państwa jest nie większa niż 400 km, wówczas morski pas przyległy stanowi cały obszar morski między tymi morzami terytorialnymi do punktu, w którym dystans dzielący te morza terytorialne przekroczy 400 km;
(2) odległość między najbliższymi punktami mórz terytorialnych należących do różnych państw jest mniejsza niż 360 km wówczas żadne z państw nie ma prawa poprowadzić granicy swojego morskiego pasa przyległego dalej niż do linii środkowej takiego obszaru morskiego, chyba że przebieg granicy został uregulowany inaczej na podstawie umowy między tymi państwami;
(3) odległość między najbliższymi punktami morza terytorialnego i prostej linii podstawowej wybrzeża lądu bez przynależności państwowej jest mniejsza niż 240 km wówczas państwo nadbrzeże nie ma prawa poprowadzić granicy swojego morskiego pasa przyległego dalej niż do odległości od lądu bez przynależności państwowej równej dopuszczalnej szerokości morza terytorialnego.
2. Na obszarze morskiego pasa przyległego państwo nadbrzeżne ma prawo prowadzić działalność badawczą, ekonomiczną i wojskową na uprzywilejowanych zasadach, a inne państwa nie mogą podejmować na tym obszarze podobnej działalności bez zgody państwa nadbrzeżnego.

Art. 11. [Morze pełne]
1. Morze pełne to obszar morski niepodlegający jakiejkolwiek suwerenności dowolnego państwa.
2. Morze pełne jest otwarte dla wszystkich państw.
3. Morze pełne jest wykorzystywane wyłącznie do celów pokojowych.

Art. 12. [Lokacje terytoriów lądowych na morzach]
1. Dowolne państwo morze lokować terytorium lądowe tylko na morzu pełnym.
2. Lokowanie terytorium lądowego na terytorium morskim państwa nadbrzeżnego albo w obszarze morskiego pasa przyległego wymaga zgody tego państwa.
3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym państwo nadbrzeżne tej zgody udzielające dokonuje ponownego wytyczenia granic swoich obszarów morskich.

Art. 13. [Depozytariusze Konwencji]
1. Depozytariuszami Konwencji są Królestwo Dreamlandu, Państwo Kościelne Rotria i Imperium Skarlandu.
2. Państwa nadbrzeżne przekazują mapy, o których mowa w art. 5, oraz notyfikują fakt ustalenia granic obszarów morskich na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych lub umów granicznych, jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji.

Art. 14. [Przystępowanie do Konwencji i wypowiadanie jej]
1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich polskich państw wirtualnych.
2. Przystąpienie do Konwencji następuje z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu z Depozytariuszy Konwencji.
3. Listę Stron Konwencji prowadzą Depozytariusze Konwencji.
4. Wypowiedzenie Konwencji następuje przez notyfikowanie tego faktu jednemu z Depozytariuszy Konwencji. Wypowiedzenie skutkuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wypowiedzenia Konwencji.

Art. 15. [Obowiązywanie Konwencji]
Konwencja wchodzi w życie z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu z Depozytariuszy Konwencji przez co najmniej trzy państwa wirtualne.

W imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu:

(-) Ciecierad Ciecieląg

[27.12.14] (http://dreamland.net.pl/forum/viewtopic.php?f=346&t=4307)

[Ratyfikacja przez Parlament ZSKHiW: 15.01.15]

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lutego 05, 2015, 11:35:35
Cytuj
Nowelizacja uchwały z dnia 14 marca 2014

W Uchwale z dnia 14.03.14 r. ("Ustawa o małżeństwach") zmianie ulega treść artykułu 2. Artykuł 2 zyskuje brzmienie:

"Art. 2
1. Jako małżeństwo rozumie się związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. W wypadku, gdy osobniki chcące zawrzeć podobny związek są tej samej płci, wówczas ów związek nazywamy kolektywem dżęderowym.
2. Kobieta i mężczyzna mogą być w nieskończenie wielu związkach małżeńskich jednocześnie.
3. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z prawem do dysponowania majątkiem kobiety przez mężczyznę.
4. Małżonkowie nie mają obowiązku mieszkania razem i współżycia."

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lutego 21, 2015, 12:18:58
Cytuj
Uchwała z dnia 15.02.15 r.
Nowelizacja ustawy o wywiadzie wojskowym


Art.1 Zmianie ulega treść ustawy o wywiadzie wojskowym.

Art.2 Znowelizowana treść w/w ustawy brzmi:
,,Art. 1
Wywiad Wojskowy podlega Naczelnemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych ZSKHiW
Art. 2
Głównym Dowódcą Wywiadu Wojskowego jest osoba wyznaczona przez Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW.
Art. 3
1) W Wywiadzie Wojskowym mogą pracować tylko należący do Ludu Szlacheckiego ZSKHiW, którzy ukończyli wszystkie szkolenia zalecane przez Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW.
1.1). Za poręczeniem Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW można przyjąć do Wywiadu Wojskowego także ludzi spoza Ludu Szlacheckiego.
Art. 4
Osoby pracujące w Wywiadzie Wojskowym nie mogą tego ujawniać. Mogą rozmawiać między sobą na tematy dotyczące Wywiadu Wojskowego poza siedzibą Wywiadu, nawet w wypadku odejścia lub zwolnienia z Wywiadu Wojskowego.
Art. 5
Osoby pracujące w Wywiadzie Wojskowym obowiązuje tajemnica państwowa, nawet jeśli już nie pracują na rzecz Wywiadu Wojskowego."

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lutego 25, 2015, 02:53:48
Cytuj
Uchwała z dnia 21.02.2015 r.
USTAWA O ORDERACH I ODZNACZENIACH PAŃSTWOWYCH

Art. 1.
1. Niniejsza ustawa reguluje sprawy związane z orderami i odznaczeniami państwowymi Socjalistycznego Królestwa oraz z ich nadawaniem.
2. Ordery i odznaczenia państwowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu, o ile ustawa lub inny właściwy akt prawny nie stanowi inaczej.

Art. 2.
1. Najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Wielkiego Sternika. Może być on nadany wielokrotnie osobom i kolektywom wybitnie zasłużonym dla dobra Ludu Szlacheckiego, w szczególności zaś obywatelom Socjalistycznego Królestwa. Przerwa pomiędzy kolejnymi nadaniami dla tej samej osoby lub kolektywu powinna wynosić co najmniej sześć miesięcy.
2. Wszyscy Królowie Hirschbergii i Weerlandu począwszy od Ametysta (Faradobusa) oraz Wielki Sternik są kawalerami Orderu Wielkiego Sternika z samej tylko racji swego istnienia.
3. Order Wielkiego Sternika posiada jedną klasę.

Art. 3.
1. Drugim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Premiera Tysiąclecia. Może być on nadany wielokrotnie osobom i kolektywom wysoce zasłużonym dla dobra Ludu Szlacheckiego, względnie zaś niezasłużonym. Jest wskazane, by otrzymywały go osoby, które godnie pełniły funkcję szefa rządu Socjalistycznego Królestwa. Przerwa pomiędzy kolejnymi nadaniami dla tej samej osoby lub kolektywu powinna wynosić co najmniej trzy miesiące.
2. Wszyscy Królowie Hirschbergii i Weerlandu począwszy od Ametysta (Faradobusa) oraz Premier Tysiąclecia są kawalerami Orderu Premiera Tysiąclecia z samej tylko racji swego istnienia.
3. Order Premiera Tysiąclecia posiada jedną klasę.

Art. 4.
1. Trzecim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Zjednoczenia Partii. Może być on nadawany wielokrotnie w każdej klasie za zasługi natury politycznej i społecznej oraz za szeroko rozumiany wkład w rozwój Socjalistycznego Królestwa. Celem jego istnienia jest zapobieganie inflacji nadań orderów, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszej ustawy.
2. Order Zjednoczenia Partii w drodze wyjątku może być nadany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, za wyjątkiem klasy pierwszej.
3. Order Zjednoczenia Partii posiada trzy klasy.

Art. 5.
1. Również trzecim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Zmęczonych na Polu Chwały. Może być on nadawany wielokrotnie za zasługi wojenne, w szczególności zaś za zmęczenie się w czasie działań zbrojnych. Order Zmęczonych na Polu Chwały przyznaje się przede wszystkim żołnierzom sił zbrojnych Socjalistycznego Królestwa oraz innych formacji, względnie cywilom i obywatelom zagranicznym.
2. Na zasadach określonych przez Króla Hirschbergii i Weerlandu Order Zmęczonych na Polu Chwały, za wyjątkiem Krzyża Wielkiego, mogą przyznawać wyznaczone przez niego osoby.
3. Order Zmęczonych na Polu Chwały posiada pięć klas: Krzyż Wielki, Krzyż Rycerski, Krzyż Oficerski, Krzyż Srebrny i Krzyż Brązowy.

Art. 6.
1. Monarchosocjalistyczny Order Lasów Iglastych jest czwartym w hierarchii orderów Socjalistycznego Królestwa. Jest on przyznawany zasłużonym dla Ludu Szlacheckiego obywatelom i kolektywom zagranicznym oraz obywatelom Socjalistycznego Królestwa zasłużonym na polu dyplomacji, a także wszelkim osobom przyczyniających się do promocji idei monarchosocjalistycznych.
2. Monarchosocjalistyczny Order Lasów Iglastych posiada jedną klasę.

Art. 7.
1. Order Prądu jest szóstym w hierarchii orderów Socjalistycznego Królestwa. Przyznaje się go osobom i kolektywom zasłużonym dla rozkwitu gospodarki Socjalistycznego Królestwa.
2. Order Prądu w drodze wyjątku może być nadany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, za wyjątkiem klasy pierwszej.
3. Order Prądu posiada trzy klasy.

Art. 8.
Tytuł Bohatera Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przez Króla Hirschbergii i Weerlandu osobom wybitnie zasłużonym dla Ludu Szlacheckiego oraz sprawcom heroicznych czynów. Bohaterom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu przysługuje specjalny znak oraz nagroda pieniężna, którą wypłaca wedle woli Rada Komisarzy Narodowych.

Art. 9.
Za odznaczenia państwowe uznaje się również krzyże i medale ustanowione przez Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz Radę Komisarzy Narodowych i inne organy państwowe.

Art. 10.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy unieważnieniu ulegają następujące dekrety i ordonanse wydane przez Królów Hirschbergii i Weerlandu: Dekret-Statut Orderu Papierowej Korony (wydany dnia 18.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Weerlandu (wydany dnia 19.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Hirschbergii (wydany dnia 20.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Rodu Wettynów (wydany dnia 22.04.2012 r.), Dekret-Statut Medalu Arkadiusza II Filipa (wydany dnia 23.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Wojennego Tutti Frutti Militari (wydany dnia 03.05.2012 r.), Ordonans-Statut Orderu Wartego Zachodu (wydany dnia 17.10.2013 r.), Ordonans w sprawie ustanowienia orderu (wydany dnia 19.06.2014 r.). Nadania poczynione na podstawie zniesionych dekretów i ordonansów nie ulegają unieważnieniu.
2. Dziedzictwo Orderu Hirschbergii zostaje przekazane władzom Królewskiej Guberni Hirschbergii, dziedzictwo Orderu Weerlandu zostaje przekazane władzom Guberni Weerlandzkiej, zaś Dziedzictwo Orderu Wartego Zachodu zostaje przekazane Guberni Zachodniej.

Art. 11.
Ordery i odznaczenia mogą zostać odebrane na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

Art. 12.
Wygląd zewnętrzny baretek orderów państwowych określa Załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie cztery dni po jej uchwaleniu. Król Hirschbergii i Weerlandu zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie niniejszej ustawy poczynić odpowiednie kroki.

Załącznik: http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=53.0;attach=1536;image

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Marca 04, 2015, 11:13:35
Cytuj
Uchwała z dnia 1 marca 2015 r.
USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH ZSKHiW


Rozdział I.

art. 1.
Niniejszy akt prawny jest podstawą działania Powszechnych Bojówek Ludu Szlacheckiego "Samoobrona", zwanych dalej "Samoobroną", będących zbrojnym ramieniem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
1. Podstawowym działaniem "Samoobrony" jest ochrona granic, bezpieczeństwa, integralności i suwerenności Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także wspieranie państw i podmiotów bratnich i sojuszniczych, a także wsparcie ludności cywilnej i organizowanie przedsięwzięć o charakterze ratunkowym i humanitarnym.
2. W wyjątkowych przypadkach "Samoobrona" może zostać użyta do utrzymania ładu społecznego i do walki z przestępczością, bądź też do realizacji aktów prawnych.
3. Do utrzymywania "Samoobrony" zobowiązane są organy władzy wykonawczej, które w ustalonym zakresie mają prawo sprawować kontrolę nad ich działalnością.

art. 3.
1. Na czele "Samoobrony" stoi Głównodowodzący, którym jest król Hirschbergii i Weerlandu. W wyjątkowych przypadkach król lub Parlament ZSKHiW może powierzyć stanowisko Głównodowodzącego innej osobie.
2. Głównodowodzący powinien posiadać stopień oficerski, to jest co najmniej chorążego lub równoważny. W przypadku, gdy Głównodowodzącym zostaje mianowana osoba niespełniająca tego wymogu powinna sobie przyznać dowolny stopień, aby poczuć się dowartościowaną.

art. 4.
"Samoobrona" dzieli się na następujące formacje: Królewskie Siły Lądowe, Królewskie Siły Lotnicze, Królewska Flota Wojenna oraz Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira.

Rozdział II.

art. 5.
Królewskie Siły Lądowe, Królewskie Siły Lotnicze oraz Królewska Flota Wojenna, określane wspólnie mianem Królewskich Sił Zrojnych, są formacjami zawodowymi, których podstawowym zadaniem jest ochrona granic Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu i prowadzenie działań poza jego granicami.

art. 6.
Królewskie Siły Zbrojne podlegają bezpośrednio Głównodowodzącemu, bądź wyznaczonemu przez niego i podlegającemu mu Atamanowi Królewskich Sił Zbrojnych. Ataman Królewskich Sił Zbrojnych może również wyznaczyć atamanów dowodzących poszczególnymi formacjami tworzącymi Królewskie Siły Zbrojne.

art. 7.
Wewnętrzna struktura każdego z rodzajów wojsk jest regulowana na mocy wewnętrznego prawa wojskowego.

Rozdział III.

art. 8.
1. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira są formacją poborową, względnie ochotniczą. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, realizacja zadań logistycznych oraz działania na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira mają także za zadanie oświecać i integrować żołnierzy w nich służących.
2. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu pomiędzy 18 i 24 rokiem życia, którzy nie podjęli wyższych studiów na dowolnej uczelni, nie służą w Królewskich Siłach Zbrojnych lub gubernialnych organach porządkowych i nie zostali zwolnieni z tego obowiązku przez władze sądownicze, Radę Komisarzy Narodowych, dowództwo "Samoobrony" lub dowództwo Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira.
3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira mogą służyć także osoby, które ukończyły 24 lata i zostały dopuszczone.

art. 9.
Na czele Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira stoi Przewodniczący Rady Nadzorców, którym jest Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu. W wyjątkowych przypadkach na to stanowisko Głównodowodzący ma prawo powołać inną osobę, która będzie tego godna.

Rozdział IV.

art. 10.
Najwyższym stopniem wojskowych w Siłach Zbrojnych ZSKHiW jest stopień generalissimusa, który nadaje jedynie Głównodowodzący.

art. 11.
1. W Królewskich Siłach Lądowych obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: marszałek, generał, generał-lejtnant, generał-major, pułkownik, podpułkownik, major, kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, starszy sierżant, sierżant, kapral i żołnierz.
2. W Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: marszałek, generał, generał-lejtnant, generał-major, pułkownik, podpułkownik, major, kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, starszy sierżant, sierżant, kapral i pilot.
3. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: Admirał Wszechmórz, admirał, wiceadmirał, kontradmirał, komandor, młodszy komandor, kapitan, porucznik, podporucznik, miczman, starszy bosman, bosman, mat i marynarz.

art. 12.
1. Prawo do mianowania na wszystkie stopnie wojskowe przysługuje Głównodowodzącemu.
2. Atamanom przysługuje prawo do nadawania stopni do stopnia pułkownika i komandora włącznie. Dowódcy niższego szczebla mają prawo przyznawać stopnie do starszego sierżanta i starszego bosmana włącznie.

art. 13.
1. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: Generał PMOB, Brygadier PMOB, nadzorca, dozorca, setnik, dziesiętnik, starszy poborowy i poborowy. Stopień generała PMOB przysługuje każdemu Przewodniczącemu Rady Nadzorców.
2. Stopnie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira nadają Wielki Wódz i Przewodniczący Rady Nadzorców.

Rozdział V.

art. 14.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy unieważnione zostają przepisy Uchwały Parlamentu ZSKHiW z dnia 12.09.2013 r. "Ustawy o Siłach Zbrojnych ZSKHiW".

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Czerwca 23, 2015, 10:21:04
Cytuj
Uchwała z dnia 16.06.15
Nowelizacja ustawy o siłach zbrojnych ZSKHiW


Art . 1
Zmianie ulega treść pkt.1 art.8 ustawy o siłach zbrojnych ZSKHiW.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.1 art.8 w/w ustawy brzmi:

,,1. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira są formacją poborową, względnie ochotniczą. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, realizacja zadań logistycznych oraz działania na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, we współpracy z lokalnymi organami porządkowymi. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira mają także za zadanie oświecać i integrować żołnierzy w nich służących."

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)

Przypominam o konieczności wprowadzenia zmian w KPW.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Czerwca 24, 2015, 06:09:17
Uprzedziłem Cię z tym. Najczęściej aktualizuję KPW zaraz po przegłosowaniu ustawy, tak jak to zrobiłem i w tym wypadku.


Tytuł: Odp: Uchwały do realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 05, 2015, 08:27:03
Cytuj
Uchwała z dnia 23.06.15 r.
Nowelizacja ustawy o edycji postów


Art. 1
Zmianie ulega treść pkt.2 ust.3 §1 ustawy o edycji postów.

Art. 2
Znowelizowana treść pkt.2 ust.3 §1 brzmi:

,,pkt.2 W przypadku uznania niesłuszności dokonanej zmiany post powinien powrócić do swej pierwotnej formy, a moderator jest zobligowany do wypłacania użytkownikowi, którego post uległ modyfikacji odszkodowania o wysokości 5000 loli(słownie: pięciu tysięcy loli)."

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)