Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Grudnia 02, 2021, 05:01:57 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Konstytucja ZSKHiW  (Przeczytany 331 razy)
Ametyst
Rex Ambulans Serenissimus
Primus inter pares
Duma Koronowanej Gwiazdy
*****

Posłuch 11
Offline Offline

Wiadomości: 4864Zobacz profil Email
« : Czerwca 26, 2015, 11:11:27 »

TEKST PIERWOTNY NIEAKTUALNY

CytujKonstytucja Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa
Hirschbergii i Weerlandu


Przyjęta: przez Jedyną Legalną Partię 22 maja 2015 roku, przez Parlament ZSKHiW 3 czerwca 2015 roku
oraz przez Lud Szlachecki w dniach 12 - 15 czerwca 2015 roku.


Preambuła

Na chwałę Ludu Szlacheckiego i ku szczęściu ogólnemu Królestwa, będącego jednym z ostatnim bastionów prawdziwej cywilizacji mikronacyjnej na Kontynencie Wschodnim: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu od wieków bazuje na nieśmiertelnych bezcennych instrukcjach danych przez Wielkiego Sternika oraz Premiera Tysiąclecia, którzy są twórcami i genialnymi, niezrównanymi teoretykami idei monarchosocjalistycznej, a w jedności tworzą Słońce Monarchosocjalizmu i Pochodnię Odrodzenia. W chwili, gdy z woli naszej Tron przywrócono przedstawicielowi jedynej i słusznej dynastii Faradobusowej, My, Lud Szlachecki, patronujący kolektywowi kodyfikacyjnemu uznając za konieczne zniesienie stanu permanentnej tymczasowości, jaka od dłuższego czasu stanowi nieodłączny element hirschbersko-weerlandzkiego systemu prawnego, postanowili dokonać reformy powszechnej, której podstawą staje się niniejsza Konstytucja. Przyjmując nową ustawę zasadniczą żywimy nadzieję, iż Królestwo nasze przeżyje pozytywną odnowę i stanie się pokojowym państwem nuklearnym, prawdziwie nowoczesnym, monarcho-socjalistycznym i szanującym tradycję oraz dziedzictwo przodków.


ROZDZIAŁ I.

Art. 1.
1. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Socjalistycznym Królestwem jest niepodległym, kosmicznym i nuklearnym państwem Ludu Szlacheckiego, krainą pokoju i szczęśliwości.
2. Socjalistyczne Królestwo jest elekcyjną monarchią socjalistyczną.
3. Socjalistyczne Królestwo jest państwem federalnym, co zapewnia jego ustrój terytorialny. Podmioty federalne mają możliwość w granicach prawa ustanawiać swój ustrój.

Art. 2.
Władza w Socjalistycznym Królestwie należy do Ludu Szlacheckiego Hirschbergii, Weerlandu, Zachodnich Kresów oraz wszystkich innych ziem wchodzących w skład państwa. Uznaje się także przewodnią rolę króla Hirschbergii i Weerlandu oraz Jedynej Legalnej Partii w budowie monarchosocjalistycznego raju.

Art. 3.
W Socjalistycznym Królestwie za religię tradycyjną i trwale związaną z hirschbersko-weerlandzką państwowością uznaje wszechbudzimiryzm tez wszelkich.

Art. 4.
1. Socjalistyczne Królestwo jest państwem prawa.
2. Źródłami obowiązującego prawa powszechnego są: niniejsza Konstytucja, akty uchwalone przez Radę Najwyższą i były Parlament oraz im równoważne, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia organów władzy wykonawczej, w tym Ordonanse królewskie oraz akty prawa miejscowego. Warunkiem prawomocności aktów prawnych jest ich promulgacja.
3. Akty prawa centralnego i miejscowego obowiązujące dotychczas uznaje się za ważne, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszą Konstytucją.

Art. 5.
1. Socjalistyczne Królestwo jest państwem wolnym od cenzury, zapewniającym Ludowi Szlacheckiemu następujące prawa obywatelskie:

-prawo do spożywania bimbru,
-prawo do używania patelni,
-prawo do wolności myśli i słowa,
-prawo do sprawiedliwości,
-prawo do uczciwej pracy i nauki,
-prawo do szlachectwa,
-prawo do mienia i dziedziczenia,
-prawo do uczestnictwa w życiu publicznym.

2. Z uwagi, że szlachectwo zobowiązuje obowiązkiem obywatela Socjalistycznego Królestwa jest troska o dobro i dobre imię ojczyzny. Ponadto każdy członek Ludu Szlacheckiego zobowiązany jest do obrony ojczyzny oraz Jedynej Legalnej Partii.

Art. 6.
Do symboli państwowych Socjalistycznego Królestwa zalicza się: symbol ukoronowanej gwiazdy, barwy zieloną i niebieską, godło państwowe (według załącznika nr 1) oraz wszelkie inne ustanowione na mocy decyzji Parlamentu.

Art. 7.
Stolicą Socjalistycznego Królestwa jest Królewskie Miasto Stołeczne Hirschberg-Joksopolis.

Art. 8.
Najbardziej aktywni i uświadomieni obywatele spośród Ludu Szlacheckiego łączą się w Jedyną Legalną Partię, będącą czołowym oddziałem mas szlacheckich w ich walce o umocnienie i rozwój ustroju monarchosocjalistycznego i stanowiącą twarde kierownicze jądro wszystkich, zarówno społecznych jak państwowych organizacji ludzi pracy oraz bezrobotnych. Jedyna Legalna Partia jest jedynym legalnie działającym ugrupowaniem politycznym Socjalistycznego Królestwa. Partie i inne ugrupowania polityczne istniejące dotychczas wejdą w skład Jedynej Legalnej Partii.
 
ROZDZIAŁ II.

Art. 9.
1. Najwyższym przywódcą i przedstawicielem Ludu Szlacheckiego, głową i gwarantem ciągłości Socjalistycznego Królestwa jest Król Hirschbergii i Weerlandu, zwany dalej Królem.
2. Król jest pierwszym strażnikiem granic i niezawisłości Socjalistycznego Królestwa. Ponadto Król jest pierwszym obrońcą Ludu Szlacheckiego.
3. Król sprawuje władzę sądowniczą i jest naczelnym sędzią Socjalistycznego Królestwa.
4. Króla uważa się za naczelnego dyplomatę i reprezentanta Socjalistycznego Królestwa. Król prowadzi politykę zagraniczną w zgodzie z wolą Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 10.
Król sprawuje władzę dożywotnio lub do momentu abdykacji. W wyjątkowym przypadku istniej możliwość odwołania Króla na mocy ogólnoludowego referendum.

Art. 11.
1. Stanowisko Króla jest elekcyjne. Proces elekcji Króla rozpoczynany jest w chwili śmierci lub abdykacji Króla, bądź też opróżnienia tronu z innej przyczyny.
2. Króla wybiera spośród wszystkich ludzi Polinu Komitet Elekcyjny, w którego skład wchodzą zarządcy jednostek administracyjnych i jednostek skonfederowanych z Socjalistycznym Królestwem.
3. Szczegółowe procedury związane z procesem elekcyjnym określa ustawa.

Art. 12.
Król winien zaprzysiąc wierność Ludowi Szlacheckiemu. Tekst przysięgi królewskiej określi ustawa.

Art. 13.
Król nadaje obywatelstwo szlacheckie poszerzając tym samym szeregi Ludu Szlacheckiego, ponadto jemu przysługuje prawo nadawania państwowych tytułów honorowych i innych najwyższych wyróżnień.

ROZDZIAŁ III.

Art. 14.
Władza ustawodawcza w Socjalistycznym Królestwie należy do Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 15.
1. W skład Rady Najwyższej ZSKHiW wchodzą Król Hirschbergii i Weerlandu oraz czterech członków wybieranych w wyborach równych i powszechnych oraz w głosowaniu tajnym na okres czterech miesięcy. Skrócenie kadencji członków Rady Najwyższej ZSKHiW możliwe jest na mocy referendum ogólnoszlacheckiego, rozpisanego przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, lub w innych przypadkach określonych przez niniejszą Konstytucję.
2. Obradom Rady Najwyższej ZSKHiW przewodniczy Przodownik, wybierany spośród członków na okres ich kadencji.

Art. 16.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi Socjalistycznego Królestwa.

Art. 17.
Rada Najwyższa ZSKHiW uchwala akty prawne zwykłą większością głosów, o ile prawo lub przepisy wewnętrzne Rady Najwyższej ZSKHiW nie stanowią inaczej.

Art. 18.
Akty prawne przyjęte przez Radę Najwyższą ZSKHiW wchodzą w życie w terminie czterech dni od chwili ich uchwalenia, o ile nie zostaną unieważnione przez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego.

ROZDZIAŁ IV.

Art. 19.
1. Władzę wykonawczą i administracyjną w Socjalistycznym Królestwie sprawuje Rada Komisarzy Narodowych.
2. Radzie Komisarzy Narodowych przewodniczy Przewodniczący, zwany także Premierem. Premiera wybiera na czas swojej kadencji Rada Najwyższa ZSKHiW większością głosów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Zwyczajowo Premier sprawuje swój urząd do czasu powołania następcy.
3. Premier może zostać odwołany przez Radę Najwyższą ZSKHiW przed zakończeniem kadencji.
4. Parlament ma możliwość niepowoływania Premiera. Wówczas jego obowiązki sprawuje Przodownik Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 20.
Rada Komisarzy Narodowych:
-dba o dobre imię oraz interesy Socjalistycznego Królestwa, a także Jedynej Legalnej Partii oraz o równość Ludu Szlacheckiego;
-troszczy się o umocnienie ustroju monarchosocjalistycznego;
-spełnia wszelkie zachcianki Ludu Szlacheckiego;
-kieruje polityką wewnętrzną i zagraniczną, w tym uczestniczy w nominacji przedstawicieli zagranicznych Socjalistycznego Królestwa;
-nadzoruje administrację oraz finanse państwowe;
-ustanawia i wykonuje budżet państwowy, a także sprawuje pieczę nad bankiem centralnym;
-zgodnie z prawem centralnym i lokalnym nadzoruje działanie władz samorządowych oraz współpracuje z nimi;
-sprawuje nadzór nad siłami zbrojnymi Socjalistycznego Królestwa;
-jest odpowiedzialna za sprawy obywatelskie oraz ogólny porządek i moralność wśród Ludu Szlacheckiego;
-sprawuje czułą opiekę nad rozwojem gospodarki i kultury Ludu Szlacheckiego oraz Socjalistycznego Królestwa;
-utrzymuje stały kontakt z Ludem Szlacheckim;

Art. 21.
1. Kompetencjami i obowiązkami Rady Komisarzy Narodowych dysponuje Premier, który jest uosobieniem władzy wykonawczej. Premier może zlać część swej władzy na członków Rady Komisarzy Narodowych, zwanych dalej komisarzami. Komisarze mogą zostać odwołani przez Premiera, bądź też przez Radę Najwyższą ZSKHiW.
2. Komisarzy powołuje Premier. Premier ustanawiając nowy urząd w ramach Rady Komisarzy Narodowych zobowiązany jest określić w sposób szczegółowy jego kompetencje.
3. W przypadku powołania komisarzy Premier w dalszym ciągu dysponuje wszystkimi kompetencjami Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 22.
Rada Komisarzy Narodowych odpowiada przed Radą Najwyższą ZSKHiW, Ludem Szlacheckim oraz Jedyną Legalną Partią.

ROZDZIAŁ V.

Art. 23.
Władza sądownicza w Socjalistycznym Królestwie należy do obdarzonego przez Wielkiego Sternika mądrością Ludu Szlacheckiego, którego Sprawiedliwość jest sroga i nieposzlakowana.

Art. 24.
1. Lud Szlachecki sprawuje władzę sądowniczą poprzez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego, zwany dalej Trybunałem.
2. Trybunał wydaje wyroki w imieniu Ludu Szlacheckiego.
3. Trybunał sprawuje władzę sądowniczą we wszystkich sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych oraz ustrojowych, o ile dana dziedzina nie została zastrzeżona dla innych organów. Trybunał orzeka zarówno na podstawie aktów prawa centralnego, jak i aktów prawa miejscowego.
4. Prawomocny wyrok sądowy ma walor wykonywalności na terytorium całego Socjalistycznego Królestwa i wszędzie tam, gdzie monarchosocjalizm zdoła dojść ze swoimi sztandarami.
5. Obowiązek wykonywania postanowień Trybunału ciąży zarówno na władzach centralnych, jak i lokalnych.

Art. 25.
W przypadku wojny lub sytuacji głęboko nadzwyczajnej możliwe jest ustanowienie innej, nadzwyczajnej formy sprawowania władzy sądowniczej.

Art. 26.
Postępowanie przed Trybunałem jest dwuinstancyjne.

Art. 27.
1. W skład Trybunału wchodzi Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego, będący pierwszą instancją, oraz Król jako instancja odwoławcza.
2. Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego jest wybierany przez Lud Szlachecki w wyborach powszechnych na czas trwania kadencji Rady Najwyższej ZSKHiW. Generalnym Sędzią Ludu Szlacheckiego ma prawo zostać wybrany każdy obywatel Socjalistycznego Królestwa.
3. Jeżeli na stanowisko Generalnego Sędziego Ludu Szlacheckiego wybrany zostanie Król, wówczas instancję odwoławczą stanowić będzie kolektywnie Rada Najwyższa ZSKHiW.
4. Generalnego Sędziego Ludu Szlacheckiego może zdjąć z funkcji Rada Najwyższa ZSKHiW.

Art. 28.
Osoby wchodzące w skład Trybunału nie mogą być, w czasie trwania kadencji pozbawione wolności, pociągnięte do odpowiedzialności karnej, bądź postawione w stan oskarżenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego zostanie zatrzymany na gorącym uczynku. W takim wypadku Król ma prawo nakazać jego zwolnienie.

Art. 29.
Trybunał ma prawo orzekać w sprawach zgodności wszelkich aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych, z Konstytucją, zgodności aktów prawnych z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Trybunałowi przysługuje prawo unieważnienia danego aktu prawnego, za wyjątkiem Konstytucji, a także zawieszenia działalności lub rozwiązania organizacji, bądź przedsiębiorstwa.

Art. 30.
Postępowanie przed Trybunałem toczy się z powództwa właściwego członka Rady Komisarzy Narodowych, która pełni rolę oskarżyciela publicznego, bądź każdego innego mieszkańca Socjalistycznego Królestwa. Prawo do wystąpienie o rozpatrzenie sprawy przez instancję odwoławczą przysługuje jedynie stronom w tej sprawie.

ROZDZIAŁ VI.

Art. 31.
Socjalistyczne Królestwo jest państwem federalnym, zapewniającym narodom i regionom możliwość jak najbardziej samodzielnego rozwoju, zgodnie z ideałami monarchosocjalizmu.

Art. 32.
Podstawową jednostką podziału terytorialnego Socjalistycznego Królestwa jest gubernia.

Art. 33.
1. Władza w guberniach należy do ich społeczności. W każdej guberni naczelnym organem samorządowym powinien być demokratyczny organ ustawodawczy, reprezentujący mieszkańców.
2. Gubernie samodzielnie ustanawiają swój ustrój, przy czym nie może stać on w sprzeczności z prawem Socjalistycznego Królestwa.

Art. 34.
Gubernie są tworzone i likwidowane przez Radę Najwyższą ZSKHiW.

Art. 35.
Socjalistyczne Królestwo gwarantuje narodom: hirschberskiemu, weerlandzkiemu oraz ludowi zachodnio-stepowemu prawo do posiadania własnej guberni.

Art. 36.
1. Akty prawa miejscowego nie mogą stać w sprzeczności z prawem powszechnym Socjalistycznego Królestwa.
2. W przypadku stwierdzenia przez organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa niezgodności aktu prawa miejscowego z prawem powszechnym, akt taki zostaje unieważniony. Organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa są ponadto uprawnione do czasowego zawieszenia wybranych aktów prawa miejscowego.
3. Decyzje, o których mowa w punkcie 2., winny zostać podparte uzasadnieniem.

Art. 37.
1. Socjalistyczne Królestwo, a w szczególności jego organy sądownicze i wykonawcze, wspomagają władze guberni w realizacji postanowień ustanowionego przez nich prawa, o ile nie stoi to w sprzeczności z interesem Ludu Szlacheckiego i jego państwa.
2. Władze lokalne są uprawnione do utrzymywania własnych oddziałów porządkowych, przy czym podlegają w tym zakresie kontroli władz Socjalistycznego Królestwa, a w szczególności Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 38.
Organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa mają prawo do zawieszenia lub odwołania władz wykonawczych guberni lub ich przedstawiciela, w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem i interesem państwa, a w szczególności działań szkodzących Ludowi Szlacheckiemu i całemu Socjalistycznemu Królestwu. Decyzja taka winna zostać podparta uzasadnieniem, a gubernia najszybciej jak to możliwe, powinna mieć możliwość powołania nowych władz w miejsce odwołanych.

Art. 39.
Obok guberni w Socjalistycznym Królestwie mogą istnieć terytoria specjalne, podległe bezpośrednio władzom centralnym lub wojskowym. Szczegółowe zasady funkcjonowania tego typu terytoriów określi ustawa.

Art. 40.
Na mocy umów międzynarodowych, zatwierdzonych przez Radę Najwyższą ZSKHiW lub samodzielnych postanowień Rady Najwyższej ZSKHiW, w skład Socjalistycznego Królestwa mogą wchodzić terytoria posiadające specjalną, szczególną autonomię, określoną na mocy wymienionych aktów.

ROZDZIAŁ VII.

Art. 41.
W Socjalistyczny Królestwie rozróżnia się następujące stany nadzwyczajne:
-stan wojenny
-stan wyjątkowy.

Art. 42.
Stan wojenny wprowadzany jest w wypadku zagrożenia niepodległości i integralności Socjalistycznego Królestwa w celu ochrony Ludu Szlacheckiego i całego państwa.

Art. 43.
Stan wojenny wprowadzany jest na terytorium całego Socjalistycznego Królestwa lub na określonym terytorium wydzielonym, na mocy uchwały Rady Najwyższej ZSKHiW. W wypadku, gdy zwołanie obrad Rady Najwyższej ZSKHiW jest niemożliwe, stan wojenny może zostać wprowadzony na mocy decyzji Rady Komisarzy Narodowych. W takim wypadku Rada Najwyższa ZSKHiW zatwierdza lub znosi, w najbliższym możliwym terminie, decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego.

Art. 44.
1. Wprowadzenie stanu wojennego umożliwia przekazanie prerogatyw władzy wykonawczej, ustawodawczej, a także sądowniczej organom wojskowym, zgodnie z postanowieniami uchwały lub decyzji dotyczącej wprowadzenia stanu wojennego. Przekazanie organom wojskowym określonych uprawnień powinno służyć jedynie zwalczeniu zagrożenia i mieć charakter tymczasowy.
2. W okresie trwania stanu wojennego siły zbrojne Socjalistycznego Królestwa mogą pełnić rolę formacji porządkowych i wykonywać postanowienia organów państwa, w tym organów władzy tymczasowej.

Art. 45.
1. Stan wyjątkowy wprowadza Król na czas określony i na wniosek Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych. Jeżeli Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, Król ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. W najbliższym możliwym terminie Rada Najwyższa ZSKHiW winna zatwierdzić lub znieść decyzję Króla.
2. W okresie trwania stanu wyjątkowego siły zbrojne Socjalistycznego Królestwa mogą pełnić rolę formacji porządkowych i wykonywać postanowienia Króla oraz Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 46.
W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego Król uprawniony jest do rozwiązania Rady Najwyższej ZSKHiW i rozpisania, w terminie dwóch tygodni, nowych wyborów do Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 47.
W czasie stanu wyjątkowego Król jest uprawniony do wydawania ordonansów ustawodawczych, które o ile obowiązują po rozpoczęciu nowej kadencji Rady Najwyższej ZSKHiW, winny być przez nią zatwierdzone. W przeciwnym razie postanowienia ordonansu ustawodawczego przestają obowiązywać.

Art. 48.
Przez cały okres trwania stanu wyjątkowego Król i Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych mają prawo samodzielnie dokonywać zmian personalnych w składzie Rady Komisarzy Narodowych, bez konieczności uzyskania wotum zaufania Rady Najwyższej ZSKHiW. Równocześnie Król ma w czasie trwania stanu wyjątkowego prawo odwołać Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowej i powierzyć jego obowiązki innemu obywatelowi Socjalistycznego Królestwa.

Art. 49.
Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na okres maksymalnie trzydziestu dni, przy czym Rada Najwyższa ZSKHiW może przedłużyć czas jego trwania o kolejne dwadzieścia dni.

ROZDZIAŁ VIII.

Art. 50.
1. Projekt niniejszej Konstytucji zostanie przedstawiony kolektywowi Jedynej Legalnej Partii w celu odbycia dyskusji plenarnej i wprowadzenia poprawek. Następnie przedstawiciel Komisji Konstytucyjnej lub upoważniony przedstawiciel Jedynej Legalnej Partii przedłoży projekt Parlamentowi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu rozpatrzy projekt w trybie zwykłym. Do przyjęcia projektu wymagana jest większość bezwzględna.
3. Przyjęcie projektu jest równoznaczne z zarządzeniem referendum wśród Ludu Szlacheckiego. Odrzucenie projektu wiążę się ze skierowaniem go, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez kolektyw Jedynej Legalnej Partii, do Komisji Konstytucyjnej.

Art. 51.
Referendum wśród Ludu Szlacheckiego rozpisze i przeprowadzi Król. Do przyjęcia Konstytucji przez Lud Szlachecki większością bezwzględną.

Art. 52.
Król podpisuje Konstytucję w terminie pięciu dni po obwieszczeniu wyników referendum. Konstytucja wchodzi w życie siódmego dnia po podpisaniu jej przez Króla.

Art. 53.
1. Zmiany w niniejszej Konstytucji mogą zostać dokonane na mocy decyzji Rady Najwyższej ZSKHiW. W takim wypadku wymaganych jest jest co najmniej 3/5 głosów ustawowej liczby członków Rady Najwyższej ZSKHiW.
2. Zmian w niniejszej Konstytucji może dokonać także Lud Szlachecki drogą referendum. Referendum w sprawie zmiany Konstytucji rozpisuje Król na wniosek Rady Najwyższej ZSKHiW lub Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych.

 

(-) gen.-mjr Ciecierad baron Ciecieląg,
Premier ZSKHiW
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2017, 10:37:25 wysłane przez Ametyst » Zapisane

prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Protektor Budzimiryzmu,
Geniusz Rzeżuchy, Skarbnica Mądrości, Uosobienie Pracowitości

Ametyst
Rex Ambulans Serenissimus
Primus inter pares
Duma Koronowanej Gwiazdy
*****

Posłuch 11
Offline Offline

Wiadomości: 4864Zobacz profil Email
« Odpowiedz #1 : Czerwca 15, 2016, 11:18:54 »

Zapisane

prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Protektor Budzimiryzmu,
Geniusz Rzeżuchy, Skarbnica Mądrości, Uosobienie Pracowitości

Ametyst
Rex Ambulans Serenissimus
Primus inter pares
Duma Koronowanej Gwiazdy
*****

Posłuch 11
Offline Offline

Wiadomości: 4864Zobacz profil Email
« Odpowiedz #2 : Stycznia 16, 2017, 10:36:33 »

TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM PIERWSZEJ POPRAWKI Z DNIA 16 STYCZNIA 2017 R.

CytujKonstytucja Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa
Hirschbergii i Weerlandu


Przyjęta: przez Jedyną Legalną Partię 22 maja 2015 roku, przez Parlament ZSKHiW 3 czerwca 2015 roku
oraz przez Lud Szlachecki w dniach 12 - 15 czerwca 2015 roku.

Z poprawkami przyjętymi przez Lud Szlachecki w styczniu 2017 roku.


Preambuła

Na chwałę Ludu Szlacheckiego i ku szczęściu ogólnemu Królestwa, będącego jednym z ostatnim bastionów prawdziwej cywilizacji mikronacyjnej na Kontynencie Wschodnim: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu od wieków bazuje na nieśmiertelnych bezcennych instrukcjach danych przez Wielkiego Sternika oraz Premiera Tysiąclecia, którzy są twórcami i genialnymi, niezrównanymi teoretykami idei monarchosocjalistycznej, a w jedności tworzą Słońce Monarchosocjalizmu i Pochodnię Odrodzenia. W chwili, gdy z woli naszej Tron przywrócono przedstawicielowi jedynej i słusznej dynastii Faradobusowej, My, Lud Szlachecki, patronujący kolektywowi kodyfikacyjnemu uznając za konieczne zniesienie stanu permanentnej tymczasowości, jaka od dłuższego czasu stanowi nieodłączny element hirschbersko-weerlandzkiego systemu prawnego, postanowili dokonać reformy powszechnej, której podstawą staje się niniejsza Konstytucja. Przyjmując nową ustawę zasadniczą żywimy nadzieję, iż Królestwo nasze przeżyje pozytywną odnowę i stanie się pokojowym państwem nuklearnym, prawdziwie nowoczesnym, monarcho-socjalistycznym i szanującym tradycję oraz dziedzictwo przodków.


ROZDZIAŁ I.

Art. 1.
1. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Socjalistycznym Królestwem jest niepodległym, kosmicznym i nuklearnym państwem Ludu Szlacheckiego, krainą pokoju i szczęśliwości.
2. Socjalistyczne Królestwo jest elekcyjną monarchią socjalistyczną.
3. Socjalistyczne Królestwo jest państwem federalnym, co zapewnia jego ustrój terytorialny. Podmioty federalne mają możliwość w granicach prawa ustanawiać swój ustrój.

Art. 2.
Władza w Socjalistycznym Królestwie należy do Ludu Szlacheckiego Hirschbergii, Weerlandu, Zachodnich Kresów oraz wszystkich innych ziem wchodzących w skład państwa. Uznaje się także przewodnią rolę króla Hirschbergii i Weerlandu oraz Jedynej Legalnej Partii w budowie monarchosocjalistycznego raju.

Art. 3.
W Socjalistycznym Królestwie za religię tradycyjną i trwale związaną z hirschbersko-weerlandzką państwowością uznaje wszechbudzimiryzm tez wszelkich.

Art. 4.
1. Socjalistyczne Królestwo jest państwem prawa.
2. Źródłami obowiązującego prawa powszechnego są: niniejsza Konstytucja, akty uchwalone przez Radę Najwyższą i były Parlament oraz im równoważne, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia organów władzy wykonawczej, w tym Ordonanse królewskie oraz akty prawa miejscowego. Warunkiem prawomocności aktów prawnych jest ich promulgacja.
3. Akty prawa centralnego i miejscowego obowiązujące dotychczas uznaje się za ważne, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszą Konstytucją.

Art. 5.
1. Socjalistyczne Królestwo jest państwem wolnym od cenzury, zapewniającym Ludowi Szlacheckiemu następujące prawa obywatelskie:

-prawo do spożywania bimbru,
-prawo do używania patelni,
-prawo do wolności myśli i słowa,
-prawo do sprawiedliwości,
-prawo do uczciwej pracy i nauki,
-prawo do szlachectwa,
-prawo do mienia i dziedziczenia,
-prawo do uczestnictwa w życiu publicznym.

2. Z uwagi, że szlachectwo zobowiązuje obowiązkiem obywatela Socjalistycznego Królestwa jest troska o dobro i dobre imię ojczyzny. Ponadto każdy członek Ludu Szlacheckiego zobowiązany jest do obrony ojczyzny oraz Jedynej Legalnej Partii.

Art. 6.
Do symboli państwowych Socjalistycznego Królestwa zalicza się: symbol ukoronowanej gwiazdy, barwy zieloną i niebieską, godło państwowe (według załącznika nr 1) oraz wszelkie inne ustanowione na mocy decyzji Parlamentu.

Art. 7.
Stolicą Socjalistycznego Królestwa jest Królewskie Miasto Stołeczne Hirschberg-Joksopolis.

Art. 8.
Najbardziej aktywni i uświadomieni obywatele spośród Ludu Szlacheckiego łączą się w Jedyną Legalną Partię, będącą czołowym oddziałem mas szlacheckich w ich walce o umocnienie i rozwój ustroju monarchosocjalistycznego i stanowiącą twarde kierownicze jądro wszystkich, zarówno społecznych jak państwowych organizacji ludzi pracy oraz bezrobotnych. Jedyna Legalna Partia jest jedynym legalnie działającym ugrupowaniem politycznym Socjalistycznego Królestwa. Partie i inne ugrupowania polityczne istniejące dotychczas wejdą w skład Jedynej Legalnej Partii.
 
ROZDZIAŁ II.

Art. 9.
1. Najwyższym przywódcą i przedstawicielem Ludu Szlacheckiego, głową i gwarantem ciągłości Socjalistycznego Królestwa jest Król Hirschbergii i Weerlandu, zwany dalej Królem.
2. Król jest pierwszym strażnikiem granic i niezawisłości Socjalistycznego Królestwa. Ponadto Król jest pierwszym obrońcą Ludu Szlacheckiego.
3. Król sprawuje władzę sądowniczą i jest naczelnym sędzią Socjalistycznego Królestwa.
4. Króla uważa się za naczelnego dyplomatę i reprezentanta Socjalistycznego Królestwa. Król prowadzi politykę zagraniczną w zgodzie z wolą Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 10.
Król sprawuje władzę dożywotnio lub do momentu abdykacji. W wyjątkowym przypadku istniej możliwość odwołania Króla na mocy ogólnoludowego referendum.

Art. 11.
1. Stanowisko Króla jest elekcyjne. Proces elekcji Króla rozpoczynany jest w chwili śmierci lub abdykacji Króla, bądź też opróżnienia tronu z innej przyczyny.
2. Króla wybiera spośród wszystkich ludzi Polinu Komitet Elekcyjny, w którego skład wchodzą zarządcy jednostek administracyjnych i jednostek skonfederowanych z Socjalistycznym Królestwem.
3. Szczegółowe procedury związane z procesem elekcyjnym określa ustawa.

Art. 12.
Król winien zaprzysiąc wierność Ludowi Szlacheckiemu. Tekst przysięgi królewskiej określi ustawa.

Art. 13.
Król nadaje obywatelstwo szlacheckie poszerzając tym samym szeregi Ludu Szlacheckiego, ponadto jemu przysługuje prawo nadawania państwowych tytułów honorowych i innych najwyższych wyróżnień.

ROZDZIAŁ III.

Art. 14.
Władza ustawodawcza w Socjalistycznym Królestwie należy do Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 15.
1. W skład Rady Najwyższej ZSKHiW wchodzą Król Hirschbergii i Weerlandu oraz czterech członków wybieranych w wyborach równych i powszechnych oraz w głosowaniu tajnym na okres czterech miesięcy. Skrócenie kadencji członków Rady Najwyższej ZSKHiW możliwe jest na mocy referendum ogólnoszlacheckiego, rozpisanego przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, lub w innych przypadkach określonych przez niniejszą Konstytucję.
2. Obradom Rady Najwyższej ZSKHiW przewodniczy Przodownik, wybierany spośród członków na okres ich kadencji.

Art. 16.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi Socjalistycznego Królestwa.

Art. 17.
Rada Najwyższa ZSKHiW uchwala akty prawne zwykłą większością głosów, o ile prawo lub przepisy wewnętrzne Rady Najwyższej ZSKHiW nie stanowią inaczej.

Art. 18.
Akty prawne przyjęte przez Radę Najwyższą ZSKHiW wchodzą w życie w terminie czterech dni od chwili ich uchwalenia, o ile nie zostaną unieważnione przez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego.

Art. 19
W razie niemożności wyłonienia wymaganej liczby członków Rady Najwyższej ZSKHiW w drodze wyborów, właściwy organ Jedynej Legalnej Partii zarządza zawieszenie Rady Najwyższej ZSKHiW, powołując na jej miejsce Szlachecki Kolektyw Decyzyjny zwany dalej Kolektywem.

Art. 20
1. W skład Kolektywu wchodzą wszyscy obywatele ZSKHiW oraz cudzoziemcy zaakceptowani w głosowaniu Kolektywu przeprowadzanym na wniosek obywatela.
2. Wykluczenie cudzoziemca z Kolektywu odbywa się poprzez głosowanie przeprowadzanie na wniosek obywatela.
3. Cudzoziemcom nie przysługuje głos w sprawie akceptacji/wykluczenia cudzoziemców.

Art. 21
Pracami Kolektywu kieruje Król Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 22
Kolektyw uchwala akty prawne zwykłą większością głosów w systemie głosów ważonych.

Art. 23
1. Każdy członek Kolektywu dysponuje jednym głosem.
2. Siła głosu obywatela jest dwukrotnie wyższa od siły głosu cudzoziemca.

Art. 24
Wszystkie pozostałe zadania Rady Najwyższej Kolektyw wypełnia w sposób określony dla Rady Najwyższej w niniejszej Konstytucji.

Art. 25
Kolektyw zostaje rozwiązany, a Rada Najwyższa ZSKHiW przywrócona, na mocy decyzji właściwego organu Jedynej Legalnej Partii.

ROZDZIAŁ IV.

Art. 26.
1. Władzę wykonawczą i administracyjną w Socjalistycznym Królestwie sprawuje Rada Komisarzy Narodowych.
2. Radzie Komisarzy Narodowych przewodniczy Przewodniczący, zwany także Premierem. Premiera wybiera na czas swojej kadencji Rada Najwyższa ZSKHiW większością głosów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Zwyczajowo Premier sprawuje swój urząd do czasu powołania następcy.
3. Premier może zostać odwołany przez Radę Najwyższą ZSKHiW przed zakończeniem kadencji.
4. Parlament ma możliwość niepowoływania Premiera. Wówczas jego obowiązki sprawuje Przodownik Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 27.
Rada Komisarzy Narodowych:
-dba o dobre imię oraz interesy Socjalistycznego Królestwa, a także Jedynej Legalnej Partii oraz o równość Ludu Szlacheckiego;
-troszczy się o umocnienie ustroju monarchosocjalistycznego;
-spełnia wszelkie zachcianki Ludu Szlacheckiego;
-kieruje polityką wewnętrzną i zagraniczną, w tym uczestniczy w nominacji przedstawicieli zagranicznych Socjalistycznego Królestwa;
-nadzoruje administrację oraz finanse państwowe;
-ustanawia i wykonuje budżet państwowy, a także sprawuje pieczę nad bankiem centralnym;
-zgodnie z prawem centralnym i lokalnym nadzoruje działanie władz samorządowych oraz współpracuje z nimi;
-sprawuje nadzór nad siłami zbrojnymi Socjalistycznego Królestwa;
-jest odpowiedzialna za sprawy obywatelskie oraz ogólny porządek i moralność wśród Ludu Szlacheckiego;
-sprawuje czułą opiekę nad rozwojem gospodarki i kultury Ludu Szlacheckiego oraz Socjalistycznego Królestwa;
-utrzymuje stały kontakt z Ludem Szlacheckim;

Art. 28.
1. Kompetencjami i obowiązkami Rady Komisarzy Narodowych dysponuje Premier, który jest uosobieniem władzy wykonawczej. Premier może zlać część swej władzy na członków Rady Komisarzy Narodowych, zwanych dalej komisarzami. Komisarze mogą zostać odwołani przez Premiera, bądź też przez Radę Najwyższą ZSKHiW.
2. Komisarzy powołuje Premier. Premier ustanawiając nowy urząd w ramach Rady Komisarzy Narodowych zobowiązany jest określić w sposób szczegółowy jego kompetencje.
3. W przypadku powołania komisarzy Premier w dalszym ciągu dysponuje wszystkimi kompetencjami Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 29.
Rada Komisarzy Narodowych odpowiada przed Radą Najwyższą ZSKHiW, Ludem Szlacheckim oraz Jedyną Legalną Partią.

ROZDZIAŁ V.

Art. 30.
Władza sądownicza w Socjalistycznym Królestwie należy do obdarzonego przez Wielkiego Sternika mądrością Ludu Szlacheckiego, którego Sprawiedliwość jest sroga i nieposzlakowana.

Art. 31.
1. Lud Szlachecki sprawuje władzę sądowniczą poprzez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego, zwany dalej Trybunałem.
2. Trybunał wydaje wyroki w imieniu Ludu Szlacheckiego.
3. Trybunał sprawuje władzę sądowniczą we wszystkich sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych oraz ustrojowych, o ile dana dziedzina nie została zastrzeżona dla innych organów. Trybunał orzeka zarówno na podstawie aktów prawa centralnego, jak i aktów prawa miejscowego.
4. Prawomocny wyrok sądowy ma walor wykonywalności na terytorium całego Socjalistycznego Królestwa i wszędzie tam, gdzie monarchosocjalizm zdoła dojść ze swoimi sztandarami.
5. Obowiązek wykonywania postanowień Trybunału ciąży zarówno na władzach centralnych, jak i lokalnych.

Art. 32.
W przypadku wojny lub sytuacji głęboko nadzwyczajnej możliwe jest ustanowienie innej, nadzwyczajnej formy sprawowania władzy sądowniczej.

Art. 33.
Postępowanie przed Trybunałem jest dwuinstancyjne.

Art. 34.
1. W skład Trybunału wchodzi Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego, będący pierwszą instancją, oraz Król jako instancja odwoławcza.
2. Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego jest wybierany przez Lud Szlachecki w wyborach powszechnych na czas trwania kadencji Rady Najwyższej ZSKHiW. Generalnym Sędzią Ludu Szlacheckiego ma prawo zostać wybrany każdy obywatel Socjalistycznego Królestwa.
3. Jeżeli na stanowisko Generalnego Sędziego Ludu Szlacheckiego wybrany zostanie Król, wówczas instancję odwoławczą stanowić będzie kolektywnie Rada Najwyższa ZSKHiW.
4. Generalnego Sędziego Ludu Szlacheckiego może zdjąć z funkcji Rada Najwyższa ZSKHiW.

Art. 35.
Osoby wchodzące w skład Trybunału nie mogą być, w czasie trwania kadencji pozbawione wolności, pociągnięte do odpowiedzialności karnej, bądź postawione w stan oskarżenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Generalny Sędzia Ludu Szlacheckiego zostanie zatrzymany na gorącym uczynku. W takim wypadku Król ma prawo nakazać jego zwolnienie.

Art. 36.
Trybunał ma prawo orzekać w sprawach zgodności wszelkich aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych, z Konstytucją, zgodności aktów prawnych z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Trybunałowi przysługuje prawo unieważnienia danego aktu prawnego, za wyjątkiem Konstytucji, a także zawieszenia działalności lub rozwiązania organizacji, bądź przedsiębiorstwa.

Art. 37.
Postępowanie przed Trybunałem toczy się z powództwa właściwego członka Rady Komisarzy Narodowych, która pełni rolę oskarżyciela publicznego, bądź każdego innego mieszkańca Socjalistycznego Królestwa. Prawo do wystąpienie o rozpatrzenie sprawy przez instancję odwoławczą przysługuje jedynie stronom w tej sprawie.

ROZDZIAŁ VI.

Art. 38.
Socjalistyczne Królestwo jest państwem federalnym, zapewniającym narodom i regionom możliwość jak najbardziej samodzielnego rozwoju, zgodnie z ideałami monarchosocjalizmu.

Art. 39.
Podstawową jednostką podziału terytorialnego Socjalistycznego Królestwa jest gubernia.

Art. 40.
1. Władza w guberniach należy do ich społeczności. W każdej guberni naczelnym organem samorządowym powinien być demokratyczny organ ustawodawczy, reprezentujący mieszkańców.
2. Gubernie samodzielnie ustanawiają swój ustrój, przy czym nie może stać on w sprzeczności z prawem Socjalistycznego Królestwa.

Art. 41.
Gubernie są tworzone i likwidowane przez Radę Najwyższą ZSKHiW.

Art. 42.
Socjalistyczne Królestwo gwarantuje narodom: hirschberskiemu, weerlandzkiemu oraz ludowi zachodnio-stepowemu prawo do posiadania własnej guberni.

Art. 43.
1. Akty prawa miejscowego nie mogą stać w sprzeczności z prawem powszechnym Socjalistycznego Królestwa.
2. W przypadku stwierdzenia przez organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa niezgodności aktu prawa miejscowego z prawem powszechnym, akt taki zostaje unieważniony. Organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa są ponadto uprawnione do czasowego zawieszenia wybranych aktów prawa miejscowego.
3. Decyzje, o których mowa w punkcie 2., winny zostać podparte uzasadnieniem.

Art. 44.
1. Socjalistyczne Królestwo, a w szczególności jego organy sądownicze i wykonawcze, wspomagają władze guberni w realizacji postanowień ustanowionego przez nich prawa, o ile nie stoi to w sprzeczności z interesem Ludu Szlacheckiego i jego państwa.
2. Władze lokalne są uprawnione do utrzymywania własnych oddziałów porządkowych, przy czym podlegają w tym zakresie kontroli władz Socjalistycznego Królestwa, a w szczególności Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 45.
Organy sądownicze Socjalistycznego Królestwa mają prawo do zawieszenia lub odwołania władz wykonawczych guberni lub ich przedstawiciela, w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem i interesem państwa, a w szczególności działań szkodzących Ludowi Szlacheckiemu i całemu Socjalistycznemu Królestwu. Decyzja taka winna zostać podparta uzasadnieniem, a gubernia najszybciej jak to możliwe, powinna mieć możliwość powołania nowych władz w miejsce odwołanych.

Art. 46.
Obok guberni w Socjalistycznym Królestwie mogą istnieć terytoria specjalne, podległe bezpośrednio władzom centralnym lub wojskowym. Szczegółowe zasady funkcjonowania tego typu terytoriów określi ustawa.

Art. 47.
Na mocy umów międzynarodowych, zatwierdzonych przez Radę Najwyższą ZSKHiW lub samodzielnych postanowień Rady Najwyższej ZSKHiW, w skład Socjalistycznego Królestwa mogą wchodzić terytoria posiadające specjalną, szczególną autonomię, określoną na mocy wymienionych aktów.

ROZDZIAŁ VII.

Art. 48.
W Socjalistyczny Królestwie rozróżnia się następujące stany nadzwyczajne:
-stan wojenny
-stan wyjątkowy.

Art. 49.
Stan wojenny wprowadzany jest w wypadku zagrożenia niepodległości i integralności Socjalistycznego Królestwa w celu ochrony Ludu Szlacheckiego i całego państwa.

Art. 50.
Stan wojenny wprowadzany jest na terytorium całego Socjalistycznego Królestwa lub na określonym terytorium wydzielonym, na mocy uchwały Rady Najwyższej ZSKHiW. W wypadku, gdy zwołanie obrad Rady Najwyższej ZSKHiW jest niemożliwe, stan wojenny może zostać wprowadzony na mocy decyzji Rady Komisarzy Narodowych. W takim wypadku Rada Najwyższa ZSKHiW zatwierdza lub znosi, w najbliższym możliwym terminie, decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego.

Art. 51.
1. Wprowadzenie stanu wojennego umożliwia przekazanie prerogatyw władzy wykonawczej, ustawodawczej, a także sądowniczej organom wojskowym, zgodnie z postanowieniami uchwały lub decyzji dotyczącej wprowadzenia stanu wojennego. Przekazanie organom wojskowym określonych uprawnień powinno służyć jedynie zwalczeniu zagrożenia i mieć charakter tymczasowy.
2. W okresie trwania stanu wojennego siły zbrojne Socjalistycznego Królestwa mogą pełnić rolę formacji porządkowych i wykonywać postanowienia organów państwa, w tym organów władzy tymczasowej.

Art. 52.
1. Stan wyjątkowy wprowadza Król na czas określony i na wniosek Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych. Jeżeli Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, Król ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. W najbliższym możliwym terminie Rada Najwyższa ZSKHiW winna zatwierdzić lub znieść decyzję Króla.
2. W okresie trwania stanu wyjątkowego siły zbrojne Socjalistycznego Królestwa mogą pełnić rolę formacji porządkowych i wykonywać postanowienia Króla oraz Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 53.
W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego Król uprawniony jest do rozwiązania Rady Najwyższej ZSKHiW i rozpisania, w terminie dwóch tygodni, nowych wyborów do Rady Najwyższej ZSKHiW.

Art. 54.
W czasie stanu wyjątkowego Król jest uprawniony do wydawania ordonansów ustawodawczych, które o ile obowiązują po rozpoczęciu nowej kadencji Rady Najwyższej ZSKHiW, winny być przez nią zatwierdzone. W przeciwnym razie postanowienia ordonansu ustawodawczego przestają obowiązywać.

Art. 55.
Przez cały okres trwania stanu wyjątkowego Król i Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych mają prawo samodzielnie dokonywać zmian personalnych w składzie Rady Komisarzy Narodowych, bez konieczności uzyskania wotum zaufania Rady Najwyższej ZSKHiW. Równocześnie Król ma w czasie trwania stanu wyjątkowego prawo odwołać Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowej i powierzyć jego obowiązki innemu obywatelowi Socjalistycznego Królestwa.

Art. 56.
Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na okres maksymalnie trzydziestu dni, przy czym Rada Najwyższa ZSKHiW może przedłużyć czas jego trwania o kolejne dwadzieścia dni.

ROZDZIAŁ VIII.

Art. 57.
1. Projekt niniejszej Konstytucji zostanie przedstawiony kolektywowi Jedynej Legalnej Partii w celu odbycia dyskusji plenarnej i wprowadzenia poprawek. Następnie przedstawiciel Komisji Konstytucyjnej lub upoważniony przedstawiciel Jedynej Legalnej Partii przedłoży projekt Parlamentowi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu rozpatrzy projekt w trybie zwykłym. Do przyjęcia projektu wymagana jest większość bezwzględna.
3. Przyjęcie projektu jest równoznaczne z zarządzeniem referendum wśród Ludu Szlacheckiego. Odrzucenie projektu wiążę się ze skierowaniem go, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez kolektyw Jedynej Legalnej Partii, do Komisji Konstytucyjnej.

Art. 58.
Referendum wśród Ludu Szlacheckiego rozpisze i przeprowadzi Król. Do przyjęcia Konstytucji przez Lud Szlachecki większością bezwzględną.

Art. 59.
Król podpisuje Konstytucję w terminie pięciu dni po obwieszczeniu wyników referendum. Konstytucja wchodzi w życie siódmego dnia po podpisaniu jej przez Króla.

Art. 60.
1. Zmiany w niniejszej Konstytucji mogą zostać dokonane na mocy decyzji Rady Najwyższej ZSKHiW. W takim wypadku wymaganych jest jest co najmniej 3/5 głosów ustawowej liczby członków Rady Najwyższej ZSKHiW.
2. Zmian w niniejszej Konstytucji może dokonać także Lud Szlachecki drogą referendum. Referendum w sprawie zmiany Konstytucji rozpisuje Król na wniosek Rady Najwyższej ZSKHiW lub Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych.

 

(-) gen.-mjr Ciecierad baron Ciecieląg,
Premier ZSKHiW
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2017, 03:23:53 wysłane przez Ametyst » Zapisane

prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Protektor Budzimiryzmu,
Geniusz Rzeżuchy, Skarbnica Mądrości, Uosobienie Pracowitości

Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.138 sekund z 20 zapytaniami.